تجارت کردن با “لات”


گشایش حساب بر اساس چهار ارز اصلی (EUR, USD, CNY, GOLD)

بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور

هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اساس و با توجه به جهت‌گیری کشور در راستای توسعه اقتصادی دانش بنیان، باید زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه‌ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند فراهم گردد. در این مقاله پس از تعریف تجاری سازی فناوری براساس رویکردهای مختلف، به مدل‌های توسعه یافته براساس این رویکردها اشاره می‌شود. سپس به معرفی کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری و اقدامات آنها برای حمایت از تجاری سازی فناوری پرداخته می‌شود و مدل‌های متنوع حمایت از تجاری سازی فناوری در برخی از آنها تشریح و تحلیل می‌شود. در نهایت با نگاهی ملی به توسعه و تجاری سازی فناوری در کشور به تشریح حمایت‌های مختلف مورد نیاز تجاری سازی فناوری و بخصوص حمایت‌های مالی و مدل‌های آن اشاره خواهد شد. در پایان عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی فناوری در سطح ملی و اقدامات مورد نیازی که باید در سطح ملی برای ارتقاء تجاری سازی فناوری انجام شود بیان می‌شود.

بررسي مدل‌هاي تجاري ‌ سازي فناوري و ارائة مدل بومي براي

حمایت از تجاري ‌ سازي فناوري در كشور

* رضا بندریان ** علی حیدری * * * محمدرضاپور ابراهیمی

* استادیار پژوهشی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

** استادیار، دانشکده مدیریت، گروه MBA ، دانشگاه تهران، تهران

*** استادیار، دانشکده مدیریت، گروه مالی، دانشگاه تهران، تهران

تاریخ دریافت: 21/1/93 تاریخ پذیرش:24/6/93

هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری آنها می‌باشد. در نتيجه تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن است. براین اساس و با توجه به جهت‌گيري کشور در راستاي توسعه اقتصادي دانش بنيان، بايد زيرساخت‌ها و نيازمندي‌هاي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه‌اي كه محصول توسعه علمي و اقتصاد دانش بنيان هستند فراهم گردد. در اين مقاله پس از تعريف تجاري سازي فناوری براساس رویکردهای مختلف، به مدل‌هاي توسعه یافته براساس این رویکردها اشاره مي‌شود. سپس به معرفي کشورهاي پيشرو در زمينه تجاري سازي فناوري و اقدامات آنها برای حمایت از تجاری سازی فناوری پرداخته می‌شود و مدل‌هاي متنوع حمايت از تجاري سازي فناوری در برخي از آنها تشریح و تحلیل مي‌شود. در نهايت با نگاهي ملي به توسعه و تجاري سازي فناوری در كشور به تشريح حمايت‌هاي مختلف مورد نياز تجاري سازي فناوری و بخصوص حمايت‌هاي مالي و مدل‌هاي آن اشاره خواهد شد. در پايان عوامل کليدي موفقيت تجاري سازي فناوری در سطح ملي و اقدامات مورد نيازي که بايد در سطح ملي برای ارتقاء تجاری سازی فناوری انجام شود بيان مي‌شود.

کلمات کلیدی : تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه، مدل تجاري سازي فناوري، الگوی حمایت از تجاري سازي فناوري

در سیاست کلی کشور، فناوری جایگاه ویژه‌ای دارد و به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی کشور تعیین شده است. بررسی اسناد ملی، نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف ایران از رویکرد به فناوری دستیابی به توسعه اقتصادی، سودآوری مالی و افزایش ثروت ملی است[1]. حال این سوال اساسی مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان به اهداف اقتصادی مورد نظر از توسعه فناوری رسید و با استفاده از فناوری ثروت و رفاه تولید کرد؟ خلق ارزش اقتصادی و تولید ثروت از فناوری چگونه است؟

منظور از خلق ارزش اقتصادی تولید ثروت و تبدیل دانش به درآمد و پول است و منظور از تولید ثروت، مفهومی فراتر از تولید پول و شامل عواملی مانند رفاه بیشتر، کشف و استفاده موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی، افزایش سرمایه فکری و سایر عوامل تاثیرگذار در افزایش استاندارد و کیفیت زندگی است [2].

فناوری همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی داشته و سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. فناوری مهم‌ترین عامل تعیین کننده رشد پایدار اقتصادی یک کشور و موتور محرکه رشد آن محسوب مي‌شود. اما باید توجه کرد که خود فناوری عامل خلق ثروت نیست، بلکه استفاده موثر و مناسب از آن است که باعث خلق ثروت مي‌شود. هنگامی که از فناوری برای افزایش ارزش منابع و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز بازار استفاده شود، ثروت افزایش مي‌یابد. فناوری مي‌تواند در قالب محصولات، تولید، خدمات یا حتی بازاریابی باشد، به هر حال استفاده از فناوری یا تجاری سازی فناوری در خلق ثروت مهم است و استفاده از فناوری تجاری شده برای رسیدن به اهداف راهبردی یا عملیاتی جامعه یا نهادهای آن، مي‌تواند به خلق ثروت بینجامد [3].

تبلور دستاوردهای پژوهشی و فناورانه در عرصه عمل پيچيده‌ترين مرحله نوآوري فناورانه است. بنابراين باید راه‌حل مطلوب و روش‌های عملیاتی مناسب براي هر دستاورد فناورانه، با توجه به ويژگي‌هاي آن و با عنايت به شرايط و روش‌هاي موجود تهيه، تدوین و اجرا شود. براین اساس زیرساخت‌های متعددی باید برای تسهیل تجاری سازی فناوری فراهم گردد و لازمه حصول به تجاری سازی موفق فناوري انجام حمایت‌های گوناگون در سطوح و مراحل مختلف مي‌باشد. در نگاه ملی به منظور تحقق این زیر ساخت‌ها اقدامات گسترده‌ای باید به منظور اثربخش شدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری از طریق مکانیزم‌های حمایتی توسط دولت‌ها انجام پذیرد. کشورهای مختلف در این زمینه اقدامات مختلفی را انجام داده و براساس مدل‌های مختلفی به حمایت از تجاری سازی فناوري پرداخته‌اند [4 و 5].

در ادامه پس از تعریف تجاري سازي فناوری و مدل‌های مختلف در هریک از رویکردهای آن، به معرفي کشورهاي پيشرو در زمينه تجاري سازي فناوري و اقدامات آنها و مدل‌هاي حمايت آنها از تجاري سازي فناوری ‌پرداخته مي‌شود. در نهايت با نگاهي ملي به ارتقای توان تجاري سازي فناوري در كشور به حمايت‌هاي مالي و مدل‌هاي آن اشاره خواهد شد. در پايان با نگاهی تحلیلی به کشورهای هدف مورد مطالعه و مقایسه شرایط ایران با آنها، عوامل کليدي موفقيت تجاري سازي فناوری در سطح ملي و اقدامات مورد نيازي که بايد در سطح ملي انجام شود بيان مي‌شود.

مبانی نظری و پیشینة تحقیق

1 .تعريف تجاري سازي فناوري

در تعريف تجاري سازي فناوري دو ديدگاه متمايز در ادبيات وجود دارد که يکي ديدگاه محدود و ديگري ديدگاه فراگير است.

تعريف تجاري سازي فناوري (ديدگاه محدود):

براساس ديدگاه محدود، تجاري سازي فناوري مرحله پاياني فرآيند نوآوري فناورانه مي‌باشد كه انجام موفق آن منجر به به‌ثمر رسيدن يك فناوري در عرصه تجاري گرديده و در آن هنگام است كه فناوري مورد نظر مي‌تواند منشاء رفاه و ثروت جامعه قرار گيرد. در اين تعريف از تجاري سازي بيان مي‌شود كه تجاري سازي فرآيند انتقال دانش و فناوري از يك شخص يا گر وه به شخص يا گروه ديگر به منظور بكارگيري آن دانش و فناوري جديد در يك سيستم، فرآيند، محصول و يا يك شيوه انجام كار مي‌باشد [6].

براساس اين تعريف مطابق شکل 1 تجاري سازي به عنوان مرحله‌اي مجزا از فرايند پژوهش و توسعه فناوري در نظر گرفته مي‌شود و الگوهاي مختلف پژوهش و توسعه فناوري به صورت مجزا از الگوهاي تجاري سازي فناوري مطرح مي‌شود.

تعاريف ديگري نيز از تجاري سازي فناوري براساس ديدگاه محدود وجود دارد كه همه آنها مفهوم واحدي را به زبان‌هاي مختلف تشريح مي‌كنند اما تعريفي كه مناسبترين پوشش را ارائه مي‌كند عبارت است از: فرآيند انتقال فناوري از مراكز تحقيقاتي و بخش‌هاي پژوهش و فناوري به صنايع موجود يا كسب و كارهاي جديد [7].

کارگزاری روبوفارکس | بررسی تخصصی مزایای معامله در بروکر روبوفارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد. حتی سخت‌گیرترین تریدرها هم نمی‌توانند از مزایای این بروکر چشم‌پوشی کنند.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

کارگزاری روبوفارکس یک بروکر آنلاین با شهرت بین المللی در بازار فارکس بوده ودفتر رسمی آن در قبرس است. این کارگزاری برنده جوایز متعددی است. همچنین بیش از یک دهه با ارائه خدمات باکیفیت به بیش از یک میلیون مشتری در 160 کشور فعالیت میکند. روبوفارکس توسط CySEC قبرس و IFSC بلیز رگوله شده است.

تنها یازده سال سابقه‌ی فعالیت حرفه‌ای در ایران می‌توان علامت خوبی باشد. روبوفارکس بر خلاف بسیاری از بروکرهای تازه تاسیس و یا بروکرهایی که بعد از مدت کوتاهی یا ورشکست می‌شوند و یا با انواع تخلف و کلاهبرداری بعد از چند سال گم و گور می‌شوند، از سابقه خوبی برخوردار است. در این زمینه می‌توان به روبوفارکس اعتماد نمود.

مزایای تجارت با کارگزاری روبوفارکس

اهرم تا سقف 1:2000، حساب ECN با شروع اسپرد از 0 پیپ

معاملات در انواع دارایی ها از جمله سهام، فارکس، کریپتو، فلزات، ETF و شاخص ها

گشایش حساب بر اساس چهار ارز اصلی (EUR, USD, CNY, GOLD)

پردازش سریعتر سفارشات، واریز و برداشت از طریق وب مانی و پرفکت مانی برای ایرانیان

برای دریافت 30 دلار بونوس خوش آمدگویی هم اکنون اقدام کنید

حساب میکرو (سنت) برای مبتدیان با اسپرد شناور ، متاتریدر 4 و 5، تجارت وب و موبایل، R Trader (برای بازار سهام)

سایتwww.RoboForex.comسال تاسیس2009
رگوله هاIFSC, CySECکشورقبرس
پشتیبانی فارسیداردپلتفرممتاتریدر 4 و 5، cTrader
حساب ها و پلتفرم های تجاری روبوفارکسواریز و برداشت سرمایه با روبوفارکس
اسپرد ابزارهای تجاری با روبوفارکسامنیت تجارت و سرمایه با روبوفارکس
راهنمای افتتاح حساب در روبوفارکسپاداش و بونوس های روبوفارکس

حساب های معاملاتی بروکر روبوفارکس

حسابهای متنوع با اسپرد کم

کارگزاری روبوفارکس پنج نوع حساب سنتی، پرو استاندارد، ای سی ان و پرایم (Cent، ECN، Prime، Demo و Islamic) را ارائه می‌دهد. حساب سنتی (Cent) برای تریدرهای تازه‌وارد مناسب است تا بتوانند با میزان کمی از سرمایه معاملات خود را به شکل بهتری مدیریت کنند. حساب پرایم با کمترین اسپرد و کمیسیون بهترین شرایط معامله را دارد . بعد از آن حساب ECN و pro strandard. روبوفارکس در حسابهای سنت (Cent) و پرو استاندارد لوریج 2000 ارائه می‌کند.

مشتریان RoboForex از محصولات مختلف، بیش از 8700 ابزار تجاری در 8 دسته دارایی (Forex، سهام، شاخص ها، EFT، کالاها، انرژی ها، فلزات و کریپتوکارنسی) با اسپرد تنگاتنگ از 0 پیپ و اهرم تا سقف 1:1000 بهره مند می شوند.

کارگزاری روبوفارکس

افتتاح حساب

کارگزاری روبوفارکس

افتتاح حساب

کارگزاری روبوفارکس

افتتاح حساب

کارگزاری روبوفارکس

افتتاح حساب

کارگزاری روبوفارکس

کارگزاری روبوفارکس

پشتیبانی فنی به زبان فارسی در پنل روبوفارکس روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح الی 1 بامداد به وقت تهران(ایران) فعال است.

واریز و برداشت سرمایه با روبوفارکس

در روبوفارکس میتوانید با پرفکت مانی، وبمانی، اتریوم، بیتکوین، AdvCash ،AstroPay و کریپتوهای دیگر واریز و برداشت را انجام دهید.

برداشت لحظه‌‌ای وبمانی

احتمالا روبوفارکس تنها بروکری است که با ایران کار می‌کند و از امکان برداشت لحظه‌ای وبمانی برخوردار است. یعنی به محض اینکه شما درخواست برداشت خود را ثبت کنید پول به حسابتان واریز می‌شوید. در برخی بروکرها برداشت تا چند روز زمان ‌می‌برد.

واریز و برداشت بدون کمیسیون

مزیت دیگر کارگزاری روبوفارکس این است که بعد از واریز پول کمیسیونی را که بابت واریز پرداخت کرده‌اید به شما باز می‌گرداند.

برای مثال اگر شما از طریق وبمانی واریز را انجام دهید باید هشت دهم درصد یعنی هشت دلار به ازای هر هزار دلار به وبمانی کمیسیون پرداخت کنید. روبوفارکس این کمیسیونی را که شما به وبمانی پرداخت کرده‌اید به شما می‌دهد. همچنین در سه‌شنبه اول و سوم ماه میلادی برداشت کردن از روبوفارکس هم با کمیسیون 0 درصد محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه واریز و برداشت ریالی، انتخاب بهترین حساب معاملاتی و سایر موارد با ما در تماس باشید تماس بگیرید.

پاداش و بونوس های کارگزاری روبوفارکس

بونوس 30 دلاری

برای شروع معاملاتتان در روبوفارکس احتیاج به سرمایه اولیه چندانی ندارید! چرا که کارگزاری روبوفارکس یک بونوس خوش آمدگویی ۳۰ دلاری برایتان در نظر گرفته است. با ده دلار واریز میتوانید این ۳۰ دلار را به عنوان اعتبار دریافت کنید. معمولا بروکرها برای برداشت سود حاصل از بونوس شرایط سختی را در نظر میگیرند . این موجب می‌شود تریدرها از خیر خیلی از بونوس‌ها بگذرند. اما روبوفارکس به طرز جالبی تقریبا هیچ شرطی برای برداشت سود حاصل از این بونوس ندارد.

سایر بونوس‌ها

روبوفارکس علاوه بر بونوس خوش‌آمدگویی ۳۰ دلاری دو نوع بونوس دیگر هم ارائه می‌دهد.

بونوس کلاسیک تا 120 درصد

با بونوس کلاسیک روبوفارکس شما می‌توانید تا ۱۲۰ درصد، واریز اولیه خود را افزایش دهید. یعنی اگر ۱۰۰ دلار واریز کنید در حساب متاتریدر ۱۲۰ دلار به آن اضافه خواهد شد.در نتیجه می‌توانید فرض کنید که شما ۲۲۰ دلار (۱۰۰ دلار دپازیت + ۱۲۰ دلار کردیت) دارید که می‌توانید از آن برای افزایش حجم معاملاتتان استفاده کنید.

توجه داشته باشید که این بونوس غیر قابل ضرر است. یعنی در مثال قبل وقتی اکوئیتی حساب شما به ۱۲۰ دلار رسید به طور خودکار معاملات شما بسته خواهد شد و بونوس از حسابتان حذف می‌شود! اما توجه داشته باشید که فایده این بونوس این است که شما می‌توانید سطح کال مارجین و استاپ اوت شدن خود را به صفر برسانید!

این بونوس قابل برداشت هم هست. به شرطی به اندازه (بونوس/۲) لات معامله کنید! به عنوان مثال اگر ۱۲۰ دلار بونوس دریافت کرده‌اید می‌توانید با ۶۰ لات معامله این ۱۲۰ دلار را برداشت کنید.

قوانین و جزئیات کامل این بونوس را اینجا بخوانید.

بونوس ۶۰ درصد Profit Share

با این بونوس می‌توانید تا ۶۰ درصد واریز اولیه خود را افزایش دهید. تفاوت و مزیت آن نسبت به بونوس قبلی این است که این بونوس قابل ضرر است. یعنی اگر برای مثال ۱۰۰۰ دلار واریز کنید، موجودی شما ۱۶۰۰ دلار خواهد بود و بعد از رسیدن اکوئیتی به ۶۰۰ معاملات ما بسته نخواهد شد.

در این بونوس بروکر در سودی که شما می‌کنید شریک خواهد بود. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار واریز کنید و ۵۰ درصد (۵۰۰ دلار) بونوس دریافت کنید در مجموع ۱۵۰۰ دلار موجودی خواهید داشت که دو سوم آن اصل پولتان و یک سوم آن بونوس بروکر است. حال برای مثال اگر ۳۰۰ دلار سود کنید و موجودی خود را به ۱۸۰۰ دلار برسانید، دو سوم آن سود (۲۰۰ دلار) تجارت کردن با “لات” از آن شماست و ۱۰۰ دلار به بروکر خواهد رسید.

قوانین و جزئیات کامل این بونوس را از اینجا بخوانید.

اسپردهای کارگزاری روبوفارکس

اسپردها در RoboForex در یک سیستم شناور با کمیسیون کم یا بدون آن ارائه می شوند. حداقل اسپردهای موجود برای حساب های Prime و Pro ECN از 0 پیپ بوده و هزینه کمیسیون بر اساس حجم معاملاتی مشتریان مطالبه خواهد شد. در عین حال، برای حساب های استاندارد و سنت، اسپردها حداقل از 1.3 پیپ ارائه می شوند. در زیر می توانید میانگین اسپردهای ارائه شده برای جفت ارزهای اصلی را بر حسب پیپ مشاهده کنید:

EUR / USD1.4USD / CHF2.3
GBP / USD2.0EUR / CHF2.8
USD / JPY2.0EUR / GBP1.6
EUR / JPY1.9USD / CAD2.2
AUD / USD2.1CAD / CHF2.9
GBP / JPY3.3Gold17.54
AUD / CHF3.0Silver1.7
NZD / USD1.9Oil4.2

امنیت سرمایه و تجارت با روبوفارکس

روبوفارکس در سال 2009 تأسیس شده است. این شرکت توسط CySEC در قبرس و IFSC در بلیز رگوله شده است. روبوفارکس یکی از اعضای گروه A کمیسیون مالی یعنی سازمان بین المللی مسئول حل و فصل اختلافات صنعت خدمات مالی در بازار فارکس است. وقتی یک مشکل حل نشده بین شرکت و مشتریان آن وجود داشته باشد، روبوفارکس این توانایی را دارد تا به ازای هر شکایت تا سقف 20000 یورو پوشش مالی به عنوان غرامت به مشتریان بپردازد.

روبوفارکس به کلیه مشتریان خود محافظت از موجودی منفی ارائه می دهد. به این معنی که در شرایط بی ثباتی بازار، مانده حساب مشتریان منفی نشده است. به جای آن دوباره به حالت صفر تنظیم می شود. در روبوفارکس از تمام حساب های مشتریان با استفاده از احراز هویت دو مرحله ای از طریق اس ام اس و کدهای پشتیبانی محافظت می شود.

رگولاتوری معتبر

روبوفارکس در رگولاتوری معتبر IFSC با شماره 000138/107 ثبت شده است.

رگولاتوری IFSC در سال ۱۹۹۹ با هدف نظارت بر بروکرها تاسیس شده است. کاربرد رگولاتوری این است که کاربران در صورت بروز هرگونه تخلف بروکر می‌توانند به نهاد نظارتی یا همان رگولاتوری شکایت نمایند.

سرور مجازی رایگان

یکی دیگر از مزایا روبوفارکس سرور مجازی (VPS) رایگان است. اگر شما یک حساب معاملاتی با ۳۰۰ دلار داشته باشید و هر ماه سه لات معامله کنید میتوانید همیشه از یک سرور مجازی پرسرعت رایگان بهره ببرید و از هزینه‌های ماهانه سرور مجازی خلاص شوید.

روبوفارکس RoboForex در 12 زبان از طریق چت زنده، تلفن و ایمیل خدمات پشتیبانی 24 ساعته ارائه می دهد. این شرکت برای گسترش دانش و مهارت مشتریان در تجارت خدماتی نظیر وبینار، پیش بینی، اخبار تجاری، تجزیه و تحلیل، تقویم اقتصادی و سایر منابع آموزشی را در اختیار آنها قرار می دهد.

پشتیبانی فنی به زبان فارسی در پنل روبوفارکس روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح الی 1بامداد به وقت تهران(ایران) فعال است.

توجه داشته باشید برای باز کردن سایت روبوفارکس باید از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید.

گفت‌وگو با یک شرخر !

گفت‌وگو با یک شرخر !

هفته نامه تجارت فردا به بهانه افزایش میزان چک‌های برگشتی و تشدید دعاوی مالی، پرونده ویژه‌ای در مورد 'اقتصاد شرخری' گردآوری کرده و درآن با دو شرخر گفت‌وگو کرده است.

هفته نامه تجارت فردا به بهانه افزایش میزان چک‌های برگشتی و تشدید دعاوی مالی، پرونده ویژه‌ای در مورد 'اقتصاد شرخری' گردآوری کرده و درآن با دو شرخر گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایسنا این گفت‌وگو در سایت‌های مختلف بازتاب داشته و در یکی از این گفت‌وگوها، فردی که به "اسمال شرخر" معروف است، درمورد تجربه خود صحبت‌های جالبی مطرح کرده است.

«اسمال ‌شرخر» را می‌شود جلوی یکی از مجتمع‌های تجاری پایتخت پیدا کرد. نخستین بار که او را دیدم، منکر شرخری شد اما بعد خودش تماس گرفت. در این حرفه یکی از بهترین‌هاست و پیدا کردنش زیاد وقت نمی‌گیرد. با این حال دوست ندارد عکسش را منتشر کنیم. قدش زیاد بلند نیست اما هیکلش ورزیده است. روی صورتش جای دوزخم دیده می‌شود. یکی روی پیشانی که نشان از زخمی عمیق دارد و یکی روی گونه سمت راست که باریک اما طولانی است. می‌گوید بچه سه‌راه آذری است اما عمرش را در نظام‌آباد و یافت‌آباد سپری کرده و حالا شرخر یکی از مجتمع‌های تجاری پایتخت است.

*می‌خواهم در مورد بازار شرخری با شما صحبت کنم. خیلی دوست دارم در مورد دستمزد شرخری، خطرهای این کار، حاشیه‌های آن و اهمیت آن صحبت کنیم. سوالم این است که از نظر شما شرخری چه معنی و مفهومی ‌دارد؟

ببخشید داداش همین اول کار بگم که من از اصطلاح شرخری خوشم نمیاد. کار ما مثل رابین هود می‌مونه. ما کار راه‌اندازیم و شرخر نیستیم. از آدمایی می‌گیریم که حساب کتاب سرشون نمیشه اگرنه چرا آدمای بد‌بخت بیان سراغ ما؟ اگه حساب و کتاب بازار درست باشه هیشکی سراغی از ما نمی‌گیره.

*نفهمیدم. چرا رابین هود؟

برای اینکه رابین هود از آدمای پولدار می‌گرفت و به آدم‌های فقیر می‌داد.

*اما اجیر‌کننده شما فقیر نیست. آدمی هم که از او با زور پولی می‌گیرید، لزوماً ثروتمند نیست. رابین هود قهرمان یک داستان قدیمی ‌است که فکر می‌کرد باید از آدم‌های پولدار بگیرد و به فقرای ناتینگهام کمک کند. من شباهتی بین شما و رابین هود نمی‌بینم و در ضمن خیلی هم از رابین هود خوشم نمی‌آید. چرا باید از یک عده به زور پول گرفت وبه یک عده دیگر داد؟ من فکر می‌کنم شرخری واژه بهتری است. من هنوز دوست دارم شما شرخری را تعریف کنید.

شرخری یعنی زنده کردن پول. من نمی‌فهمم چرا میگن شرخر اما از اینکه به من بگن شرخر خوشم نمیاد. همین قدر می‌فهمم که بعضی‌ها خودشون نمی‌تونن از حق خودشون دفاع کنن بعد میان سراغ ما. یکی مزاحم ناموسی داره. اون یکی مستاجرش سرموعد حاضر نیست خونه رو تحویل بده و یکی دیگه طلب داره اما پولش زنده نمیشه. میان سراغ ما. ما هم می‌گیم دقیقاً چی می‌خوای؟ طرف دردشو می‌گه ما هم گوش می‌کنیم. بعضی لقمه‌ها برا دهن ما گنده است می‌گیم نه. بعضی‌ها باب دندون ماست می‌گیم آره. ته خط هم یه چیزی گیر ما میاد طرف هم به هدفش می‌رسه.

*پس شرخر فقط دنبال نقد کردن طلب مردم نیست. یعنی کارهای دیگری هم هست که قبول می‌کنید.

خیلی پیش اومده که یک زن تنها اومده سراغ ما گفته همسایه‌اش مزاحم دخترش میشه. گفتیم باشه آبجی پول نمی‌گیریم برات حلش می‌کنیم. رفتیم جوون لندهور مردمو انداختیم تو ماشین بردیم زدیمش و ادبش کردیم و بعد ولش کردیم. یک بار یک پیرمرد سراغ منو از بچه محل‌ها گرفته بود. اومد پیشم گفت پسرم مشکل منو حل می‌کنی؟ گفتم مشکلت چیه؟ گفت یه پسر دارم که خیلی اذیتم می‌کنه. توهین می‌کنه و پول می‌دزده می‌خوام ادبش کنی. بعد هم یه چیزی بابت دستمزد داد و من هم رفتم سراغ پسره. دیدم پسره معتاده و خیلی هم بچه پر‌روست. گرفتیم با بچه‌ها بردیمش تو باغ یکی از دوستان تو شهریار. یک هفته کار من این بود که این لندهورو کتک بزنم. هی می‌زدمش و هی خون بالا می‌آورد. اون قدر زدمش که بیهوش شد. از صبح تا شب کلاغ پرش کردم اون قدر که پاهاش از خودش نبود. پس می‌بینی که همه‌ش مساله پول نیست.

*چرا تجارت کردن با “لات” نباید این کار را به قانون سپرد؟

خوب در نمیاد. اولاً می‌گیرن ولش می‌کنن. بعدهم خوب ادبش نمی‌کنن. من وقتی این جور آدما رو می‌گیرم اون قدر می‌زنمشون که خون بالا می‌آرن. قانون چنین کاری نمی‌تونه بکنه. خود من صد بار بازداشت شدم اما همیشه آزادم کردن. شاید باورت نشه اما لات‌ها خیلی دوست دارن اون تو باشند. تو زندان کار هست، کاسبی هست اما این بیرون نیست.

*آیا شرخری برای شما شغل محسوب می‌شود؟

من کار دیگه‌ای بلد نیستم. اصلاً بذار درمورد این کار صحبت کنم. خیلی‌ها فکر می‌کنند این کار کثیفه ولی ما کار راه‌انداز مردم هستیم. فامیلام از من بدشون میاد. با من قطع رابطه کردن و منو می‌بینن روشون رو می‌کنن اون ور. ولی من این کارو دوست دارم. درآمدم خیلی خوبه. قبلاً یه موتور هم نداشتم اما حالا واسه خودم خونه و ماشین دارم. دفتر اجاره کردم. همه منو می‌شناسن. تو بانک که میرم بدون صف کارم راه می‌افته. تعارف که نداریم می‌ترسن دیگه.

*اینکه مردم از شما می‌ترسند آیا مزیت محسوب می‌شود؟

مزیت؟ چرا نباشه؟ این همه آدم تو این مملکت داریم همه‌شون هم تجارت کردن با “لات” دوست دارن آدما جلوشون خم و راست شن. ببین داداش لات‌ها برا خودشون آدم دارن که بهشون میگن نوچه. هرکی واسه خودش نوچه‌ای داره. شما نداری؟ رئیس فلان اداره نداره؟ نماینده نداره؟ همه دارن. همه‌ام دوس دارن مردم جلوشون خم و راست شن. من وقتی میرم تو بانک جلوم خم و راست می‌شن. چرا؟ چون زور دارم و نترس هستم. یه بار از رئیس یه شعبه آدرس صاحاب چکو می‌خواستم نداد. رفتم توی پارکینگ و دور تا دور ماشین خوشگلشو خط‌خطی کردم. روش هم نوشتم رابین هود. وقتی اومد بره بیرون، آتیش گرفته بود. من آدم بد‌لجی هستم. فرداش رفتم تو بانک داد و بیداد راه انداخت و زنگ زد پلیس. منو بردن ولی مدرک نداشتن ولم کردن. دوباره رفتم بانک و این بار درگوشش گفتم یا آدرسو بده یا می‌زنم زندگیتو نابود می‌کنم. آدرس زن و بچتو دارم. بازهم چقری کرد و نداد. شب رفتم در خونه‌ش زنگ زدم. خودش اومد پشت آیفون گفتم منم رابین هود. گوشیو گذاشت. می‌دونستم زنگ می‌زنه پلیس. رفتم قایم شدم. تا پلیس رفت دوباره رفتم در خونه‌ش. شروع کردم داد و بیداد کردن که آی مردم این مرده حیثیت خونوادمو برده. زن و بچه داره اما به ناموس من نظر داره. نیومد بیرون ولی باز پلیس اومد. دوباره فرار کردم. باز که پلیس رفت برگشتم در خونه‌ش زنگ زدم. دیگه عصبانی شده بودم. قاطی کرده بودم. گفتم پسرتو می‌دزدم یا آدرسو بده. شماره‌مو رو دیوار نوشتم براش. طرفای ظهر بود که دیدم زنگ زد. گفت تو رو خدا دست از سرمون بردار. گفتم کاری ندارم آدرسو بده. بنده خدا داد ولی اگه نمی‌داد می‌رفتم بچه‌شو می‌دزدیدم.

*به بچه‌اش تجارت کردن با “لات” چه ربطی داشت؟

ببین داداش این چیزا مال قصه‌هاس. اینکه رحم کنی و نکنی، چیزی درست نمیشه. من شرخرم. گل‌کار که نیستم. معلم که نیستم. طرف پول مردمو خورده و نمی‌ده. بعد رفته برا زن و بچه‌ش لباس و ماشین خریده اون وقت چطور ربطی نداره؟ سرنوشت اینها همه به هم وصله و شوخی نیست. چطور منو بگیرن و ببرن زندان زن و بچه‌م گشنه می‌مونن و هیشکی نیست کمکشون کنه.

*شما زن و بچه هم داری؟

بله، دو تا دختر دارم.

*می‌توانی تصور کنی یک نفر آنها را گروگان بگیرد؟

اوه اوه خدا اون روزو نیاره. قاطی می‌کنم بد جور. بین ما لات‌ها هم گاهی دعوا میشه. یه بار دارودسته مهدی‌سیاه با ما کج افتادن دستشون که به من نمی‌رسید دخترکوچیکه‌مو گروگان بردن. قاطی کردم. خدابیامرز مهدی‌سیاه رفیقم بود. زنگ زدم رو گوشی‌ش گفتم مهدی به بچه‌هات بگو تمومش کنند که اگه قاطی کنم، بد میشه. گوش نکرد. رفتم از بچه‌های نظام‌آباد چند نفر اجیر کردم. محل دعوا یکی از فرعی‌های شماره دو بود. آی زدیم همدیگه‌رو. قمه بود که فرو می‌رفت تو دل و جیگر بچه‌ها. خود تجارت کردن با “لات” من اون روز هفت تا چاقو خوردم ولی خدا خواست ما بردیم. مهدی سیاه به نوچه‌هاش دستور داد دخترمو آزاد کردن.

*شده تا حالا سر شرخری کتک هم بخوری؟

ببین داداش این کار کتک داره، فحش داره. بی‌ناموسی داره و همه چی داره. بذار برات تعریف کنم می‌فهمی چی میشه. یه بار یه بابایی جلو پاساژ منو دید وگفت تو اسمال ‌شرخری؟ گفتم آره، فرمایش؟ گفت: یه چک دارم مال یه بابایی که خیلی کله گنده‌س میگن فقط تو می‌تونی نقدش کنی. گفتم بیا بریم صحبت کنیم. رفتیم یه جا نشستیم صحبت کردیم. گفتم توکی هستی؟ گفت کارخونه گچ دارم. گفتم طرف کیه؟ گفت نماینده بوده والان داره تو خیابون فاطمی ساخت وساز می‌کنه. گفتم بادیگارد داره؟ گفت: آره راننده داره. طرف 300 میلیون بدهکار بود و قرار شد من هشت تا بگیرم و پولشو نقد کنم. می‌دونستم خیلی خطرناکه. بادیگارد طرف غول بود و می‌دونستم منو لت و پار می‌کنه. گفتم اسماعیل این دیگه ته خطه. خلاصه نشستم فکر کردن تا اینکه یه چیزی به ذهنم رسید. تعقیبش کردم دیدم میره سر ساختمونش تو خیابون فاطمی. هر روز یه سر می‌زد و نیم ساعتی اون جا بود و بعد می‌رفت دفتر کارش که بلوار کشاورز بود. یه روز که بادیگاردش از شرکت رفت بیرون، رفتم تو دفترش. به بهونه تعمیر تاسیسات ساختمون. تنها بود. یه لحظه پشیمون شدم اما دیگه نمی‌شد کاری کرد. رفتم جلو کپی چک رو گذاشتم جلوش. گفت این چیه؟ گفتم مال شماست. موبایلشو برداشت زنگ بزنه گفتم حاجی پول نشه، پولت می‌کنم. دو روز دیگه میام. زدم بیرون. شب رفته بودم قهوه خونه ممد میشی دیدم چند نفر گردن‌کلفت اومدن تو. درو بستن و اونقدر ما رو زدن که تو ادرارم خون بود. خلاصه دیدم این یارو خیلی چقره. نگو عکسمو از تو دوربین در آورده بودن و شناسایی کرده بودن. به قدری کتک خوردم اون روز که تا سه ماه بدنم درد می‌کرد.

*تا حال از کاری پشیمان شده‌اید؟

بله، ولی عادت کردم بهش فکر نکنم. ولی شب‌ها بعضی وقت‌ها خوابش را می‌بینم. یه بار اشتباهی کارد فرو کردم تو پهلوی یه نفر دیگه. به یکی زنگ زدم لیچار بارم کرد عصبانی شدم. رفتم سراغش. قیافه‌شو نمی‌شناختم. از یکی پرسیدم، گفت اونه. رفتم کاردو فرو کردم تو کتفش بعد فهمیدم اشتباه کردم و اون نبوده. خیلی ناراحت شدم. یه بار هم رفتم چک یه بدبختو نقد کنم. خونه‌ش تو منیریه بود. تاجری بود که حساب و کتابش به هم ریخته بود و خلاصه چک‌هاش برگشت می‌خورد. دو روز پشت در موندم و هیچ کس درو باز نکرد. می‌دونستم تو خونه اس. رفتم رو پشت بام و کولرشو قطع کردم. بازهم بیرون نیامد. خلاصه یه چند روزی علافش بودم تا اینکه با هزار بدبختی از پنجره رفتم تو خونه‌ش. اصلاً صدایی نمی‌آومد در حالی که می‌دونستم تو خونه‌اس. هرجا رو نیگا کردم نبود. ولی متوجه شدم از تو حموم صدا میاد. رفتم یواش درو وا کردم دیدم بدبخت افتاده رو زمین و دوش هم بازه و همین طور آب هم داره میره. دستکش دستم کردم و شیر آب رو بستم. ولی دیدم مرده و نفس نمی‌کشه وآب هم صورتشو پوسانده بود. قیافه‌ش تا مدت‌ها توی ذهنم بود. اون روز اومدم بیرون و زنگ زدم به پلیس و گفتم من شرخرم و چنین چیزی دیدم. نمی‌دونم من چقدر مقصر بودم اما در هرحال عذابش برام مونده.

*هرکدام از کارهایی که می‌کنید، قیمت کارهایی که می‌کنید چقدر است؟

هر چیزی قیمتی داره. گوش، انگشت، بند انگشت، مو، پهلو، سر. خلاصه همه چیز واسه خودش قیمت داره. یه بار یه بنده خدایی به من پول داد تا سگ یه خانومه رو بکشم. مثل اینکه به سگ خانومه حسودیش می‌شد. یه روز عصرکه خانومه تو فرمانیه داشت پیاده‌روی می‌کرد، سگشو دزدیدم. طرفای عصر بود که دزدیدمش و شب هم فروختمش به یکی دیگه.300 تا گرفتم. به هرحال چک یه نرخ داره، چک و توگوشی هم یه نرخ. کف‌گرگی هم قیمت خودشو داره. مثلاً مظنه چک،10 تا 20 درصده. شاید هم بتونی چک طرف رو بخری که در این صورت 50 درصد از مبلغ چک کم می‌کنی و بقیه اش رو میدی طرف. بعد ولی باید نقدش کنی دیگه.

*آقا اسماعیل برای من یک سوال خیلی مهم است. دقیقاً چندسال است که داری کار می‌کنی واینکه کدام سال کار شما بیشتر رونق داشته است؟

راستش کار ما همیشه رونق داره. سفارش زیاده. تا بی‌حسابی باشه، کار ما هم رونق داره. وقتی وضع مردم خوب شه، وضع ما بد میشه. وقتی وضع مردم بد شه وضع ماهم خوب میشه. در ضمن الان دست زیاد شده و هرکیو می‌بینی، قمه دست گرفته می‌آفته توخیابون دنبال باج‌خواهی و شرسازی. بعضی‌ها شرخر نیستند، شر‌سازند.

*در مورد چک‌های برگشتی می‌گویم.

بله. در مورد چک، بیشتر از همیشه پارسال رونق داشت. پارسال من دفتر زدم و 10 تا نوچه گرفتم. من الان 11 ساله دارم کار شرخری می‌کنم. الان 39 سال دارم و 11 ساله شرخرم. اولش هیچی نداشتم. کارم سرقت گوشی بود ولی بعد یه بنده خدایی بود به نام تقی معروف به تقی وانتی منو کشوند تو این راه. من بچه لات بودم و دعوا راه می‌نداختم. گفت بیا شرخری کن نون خوبی توش داره. برا بار اول رفتم سراغ کارمند یه شرکت. دفترش تو جردن بود. نشستم تو دفترش گفتم تا پول ندی نمیرم. اونقدر کثیف و بد‌بو بودم که طرف چک 500 هزارتومنی رو همون جا قرض کرد و پولشو داد. اون موقع ماهی دوسه تا چک برگشتی داشتیم الان ماهی 20 تا داریم شاید هم بیشتر. خودم دیگه کمتر از 100 میلیون کار نمی‌کنم ومعمولاً 10 تا 20 درصد می‌گیرم.

*فکر می‌کنید تا چه زمانی این کار را ادامه بدهید؟

دوست دارم دو سال دیگه بازنشسته کنم خودمو. شکر خدا الان خونه و ماشین و زندگی دارم ولی می‌خوام از نظام‌آباد بیام سمت یوسف‌آباد. یه خونه بزرگ می‌خوام و بعد یه ماشین و بعد هم بتونم یه گاراژ تو جاده قدیم بگیرم برا تعمیر پمپ و این طور چیزها. البته الان دیگه دعوا نمی‌کنم. رفتارم پخته شده و کمتر قلدری می‌کنم ولی همچنان احتمال قاطی کردنم هست.

بحیرا

بَحیرا راهبی مسیحی که براساس روایتی مشهور، حضرت محمد(ص) را در نوجوانی دید و نبوت وی را پیشگویی کرد. درباره هویت و سرگذشت او، جزئیات این روایت و حتی در اصل وقوع آن، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. هر چند اختلاف در اصل وقوع آن اندک است.

فهرست

نام و نسب

نامش را بَحیری، بَحیرا، [۱] سَرْجِس، [۲] بُحیری یا بُحیرا [۳] ضبط کرده‌اند (که صورت اخیر یعنی بُحیرا کاملا متأخر و احتمالا برای آن است که به واژه‌ای غیرعربی، وزن آشنا و معمول در عربی داده شود). [۴] اما برخی مانند طبری [۵] و ترمذی [۶] هم نام او را ذکر نکرده‌اند.

واژه بخیرا از واژه آرامی «بخیره» به معنای «برگزیده» است. [۷] با توجه به این معنا، شاید بحیرا صفت سرجیوس راهب بوده که بعدها جانشین نام خاص وی در منابع اسلامی شده است.

او را حِبْری (یعنی دانشمند یهود) از شهر تیماء (در اطراف شام)، [۸] راهبی نصرانی، [۹] سریانی [۱۰] یا نَسطوری (از فرقه‌های مسیحی) [۱۱] دانسته‌اند که در علم هیئت و نجوم دست داشت و منکر الوهیت مسیح و تثلیث و قائل به وحدانیت خداوند بود [۱۲] و به این سبب، از کلیسای برّیة الشام و سپس طور سینا طرد شد و ناگزیر در دیری در بُصری اقامت گزید [۱۳] و در همین مکان، یا در نزدیکی دروازه شهر نصیبین، [۱۴] با پیامبر(ص) دیدار کرد.

روایت دیدار بحیرا با پیامبر(ص)

این روایت به گونه‌های متفاوتی نقل شده است. یکی از این روایت‌ها چنین است:

هنگامی که پیامبر کودک یا نوجوان بود، ابوطالب برای تجارت عازم سفر شام شد و در این سفر محمد(ص) را نیز همراه خود برد. مقصد این سفر شهر بُصری بود که در آن زمان یکی از شهرهای بزرگ شام و از مهم‌ترین مراکز تجارتی آن عصر به شمار می‌رفت. این سفر به برکت حضور محمد(ص) در بین کاروانیان، راحت‌تر از سفرهای قبل بود و حتی روزها لکه ابری پیوسته بالای سر کاروان در حرکت بود و برای آنان در آفتاب گرم سایه می‌افکند.

در نزدیکی شهر بُصری صومعه و کلیسایی وجود داشت و راهبی گوشه‌گیر به نام «بحیرا» در آنجا زندگی می‌کرد و مسیحیان معتقد بودند کتاب‌ها و همچنین علومی که در نزد دانشمندان گذشته آنان بوده دست‌به‌دست و سینه‌به‌سینه به بحیرا منتقل گشته است.

کاروان قریش هر ساله از کنار این صومعه عبور می‌کرد و گاهی در آنجا منزل می‌کردند. تا این زمان، بحیرا هیچ‌گاه با آنان سخنی نگفته بود، اما این بار که بحیرا لکه ابر را بر بالای سر کاروان قریش دیده بود، از صومعه به زیر آمد و از آنان دعوت کرد تا برای صرف غذا به صومعه او بروند.

قرشیان به سوی صومعه حرکت کردند، اما محمد(ص) را به سبب آنکه کودک بود در نزد اموال گذاشتند و با خود نبردند. بحیرا در قیافه یکایک واردین نگاه کرد؛ اما اوصافی را که از پیامبر اسلام شنیده و یا در کتاب‌ها خوانده بود در چهره آنها ندید، از این رو پرسید: کسی از شما به جای نمانده؟ و خواست که محمد(ص) نیز بیاید.

بحیرا با دقت به چهره محمد(ص) خیره شد و یک‌یک اعضای بدن او را که در کتاب‌ها اوصاف آنها را خوانده بود از زیرنظر گذرانید. بحیرا پس از غذا پیش محمد(ص) آمد و بدو گفت: «ای تجارت کردن با “لات” پسر تو را به لات و عزی (از بت‌های بزرگ عرب) سوگند می‌دهم که آنچه از تو می‌پرسم پاسخ مرا بدهی؟» ؛ اما محمد(ص) گفت: «مرا به لات و عزی سوگند مده که چیزی در نظر من مبغوض‌تر از این دو نیست».

بحیرا گفت: «پس تو را بخدا سوگند می‌دهم سؤالات مرا پاسخ دهی!»

حضرت فرمود: «هر چه می‌خواهی بپرس!»

بحیرا شروع کرد از حالات و زندگانی خصوصی و حتی خواب و بیداری او سؤالاتی کرد و او جواب می‌داد. بحیرا پاسخ‌هایی را که می‌شنید با آنچه در کتاب‌ها درباره پیغمبر اسلام دیده و خوانده بود تطبیق می‌کرد و مطابق می‌دید. آنگاه میان دیدگان او را با دقت نگاه کرد، سپس برخاسته و میان شانه‌های او را تماشا کرد و مهر نبوت را دید و بی‌اختیار آنجا را بوسه زد.

سپس بحیرا به نزد ابوطالب رفت و به او گفت: این پسر را به شهر و دیار خود بازگردان و از یهودیان محافظتش کن و مواظب باش تا آنان او را نشناسند که به خدا سوگند اگر از آنچه من در مورد این جوان می‌دانم آگاه شوند نابودش می‌کنند. سپس گفت: «ای ابوطالب بدان که کار این برادرزاده‌ات بزرگ و عظیم خواهد گشت» و در پایان سخنانش گفت: «من آنچه لازم بود به تو گفتم و مواظب بودم این نصیحت را به تو بنمایم». ابوطالب نیز پس از این گفت‌وگو محمد(ص) را به مکه بازگرداند. [۱۵]

منبع روایت دیدار بحیرا با پیامبر(ص)

روایت دیدار بحیرا با پیامبر(ص) خبر واحد است. تمام روایت‌ها از این واقعه به قُراد ابونوح می‌رسد که او هم با واسطه از ابوموسی اشعری روایت کرده است. [۱۶]

تحلیل روایت‌های مختلف از دیدار بحیرا با پیامبر(ص)

بر اساس این روایت، کاروانی از قریش به قصد تجارت به سوی شام حرکت کرد که ابوطالب به اصرار محمد(ص)، که در آن هنگام نُه [۱۷] یا دوازده ساله بود، [۱۸] او را نیز با خود برد. کاروان، در بُصرای شام، نزدیک صومعه‌ای، توقف کرد. نخستین اختلاف در گزارش این رویداد در اینجاست که برخی بحیرا را، منتظر فرستاده موعود و پرسشگر از کاروان‌های پیشین، [۱۹] و بعضی منتظری گوشه‌نشین معرفی کرده‌اند که تا آن زمان از صومعه تجارت کردن با “لات” خود بیرون نمی‌آمد و با کسی سخن نمی‌گفت. [۲۰] بحیرا با دیدن برخی نشانه‌های غیرطبیعی چون تعظیم و صلای سنگ‌ها بر پیامبر(ص)، ابری که همواره بر سر پیامبر حرکت می‌کرده و بر وی سایه می‌افکنده، و درختی که به مجرد نشستن پیامبر(ص) در پناه آن، شاخه‌های خود را به سوی او می‌گشوده است، محمد(ص) را در میان کاروانیان می‌شناسد. بحیرا آنان را به طعام دعوت می‌کند تا با کودک مورد نظرش، بیشتر سخن بگوید. اما کاروانیان پیامبر(ص) را به سبب خردسالی در کنار بنه کاروان به مراقبت می‌گمارند و بحیرا با پی‌بردن به این نکته خواستار گفت‌وگو با کودک می‌شود. [۲۱]

روایت نادری نیز، زمان این گفت‌وگو را صبح فردای رسیدن کاروان به بُصری می‌داند. براساس این روایت، گفت‌وگوی میان محمد(ص) و بحیرا هنگامی صورت گرفت که کاروانیان خفته بودند. [۲۲] جزئیات و تفصیل آن در روایات یکسان نیست. برخی آن را گفت و شنودی کوتاه گزارش کرده‌اند که بحیرا طی آن تنها نبوت محمد(ص) را باگفتن این عبارت که «او سرور جهانیان است» [۲۳] پیشگویی کرده است، [۲۴] و بعضی به تفصیل بیشتر پرداخته‌اند، از جمله آنکه بحیرا از خواب‌های پیامبر(ص) می‌پرسد، او را به لات و عزی سوگند می‌دهد که پیامبر(ص) از آنها تبرّی می‌جوید، [۲۵] و مُهر نبوت را میان دو کتف حضرت می‌بیند و در پایان این دیدار، ابوطالب را از آینده کودک آگاه و سفارش می‌کند که از یهود [۲۶] و نصاری یا رومیان [۲۷] یا هر دو [۲۸] یا چنان‌که مسعودی گفته است از اهل کتاب [۲۹] با تأکید بر یهود [۳۰] حفظ کند.

در برخی منابع، از تلاش بحیرا برای منصرف کردن سه تن یهودی به نام‌های زبیر [۳۱] (یا زریر [۳۲] یا زعبیر [۳۳] ) و ثمام [۳۴] (یا تمّام [۳۵] ) و دریس [۳۶] از کشتن پیامبر اکرم(ص) سخن رفته است.

درباره حوادث پس از گفت‌وگو و نحوه بازگشت محمد(ص) به مکه نیز دو گزارش هست: انصراف ابوطالب از ادامه سفر و بازگشت وی به مکه؛ [۳۷] ادامه سفر او به شام و فرستادن محمد(ص) با ابوبکر و بلال به مکه که بحیرا کلوچه و زیتون همراه ایشان می‌کند. [۳۸]

تردیدها درباره صحت این روایت

درباره روایت دیدار پیامبر(ص) با بحیرا، به‌خصوص روایت اخیر که می‌گوید محمد(ص) با ابوبکر و بلال به مکه بازگشتند تردیدهایی وجود دارد. برخی با تطبیق تاریخ واقعه و سن ابوبکر و بلال که هر دو از پیامبر(ص) کوچک‌تر بودند و نمی‌توانستند محافظت او را به عهده بگیرند، این بخش را از افزوده‌های بعدی و گواهی بر ساختگی‌بودن تمام روایت دانسته‌اند. [۳۹] بعضی نیز احتمال داده‌اند که قسمت پایانی گزارش بعدها به منظور اثبات نزدیکی ابوبکر به پیامبر(ص) و فضیلت‌دادن وی بر دیگر صحابه ساخته و ملحق شده باشد. [۴۰]

برخی از منابع ماجرای دیدار بحیرا و محمد(ص) را مربوط به سفر آن حضرت با ابوبکر به شام می‌دانند که در جوانی آن دو صورت گرفته ذکر شده است. در روایت این منابع نیز وقایعی شبیه به رخدادهای روایت نخستین واقع می‌شود. بحیرا آسودن پیامبر(ص) را در زیردرختی که تنها حضرت عیسی(ع) پیش‌تر در زیر آن آرمیده بود، می‌بیند و او را می‌شناسد و نبوتش را پیشگویی می‌کند. به هر حال، این روایت که ابن‌منده نقل کرده، با سند ضعیفی، به ابن‌ عباس منتهی می‌شود و اگر وقوع این سفر صحیح باشد، باید آن را دومین سفر پیامبر(ص) محسوب داشت. [۴۱]

این دیدار به‌ویژه در برخی آثار مسیحی [۴۲] دستمایه دشمنانی بوده است که با شک در رسالت پیامبر(ص)، آموزه‌های اسلام را مجموعه‌ای از اخبار و روایات و عقایدی قلمداد کرده‌اند که وی در سفرهای پیاپی از اخبار یهود و راهبان مسیحی شنیده است [۴۳] . این مسئله و همچنین منتهی‌شدن همه روایات به ابوموسی اشعری، که با تأخیری هفت ساله به اسلام گروید؛ و نیز این واقعیت که هیچ یک از صحابه به‌جز او به چنین رویدادی اشاره نکرده‌اند، اعتبار این روایت را مخدوش کرده است. [۴۴]

برخی نیز داده‌های محدود و پراکنده و غیرمستند درباره هویت و زندگانی بحیرا را موجب تردید دانسته‌اند تا آنجا که او را شخصیتی افسانه‌ای و شبحی مشکوک و دست‌نیافتنی به شمار آورده‌اند؛ [۴۵] با این‌همه، بیشتر سیره‌نویسان قدیم [۴۶] و مورخان تاریخ اسلام و زندگانی پیامبر(ص) در دوران معاصر [۴۷] وقوع ماجرا را به اجمال پذیرفته‌اند. شهرت این روایت نزد «اهل مغازی» احتمال وقوع آن را افزایش می‌دهد. [۴۸]

مقام بحیرا در منابع

درباره مقام پارسایی او روایت شده است که هاتفی غیبی بحیرا، رئاب الشّنّی از عبدالقیس و نفر سومِ مُنْتَظَر (حضرت محمد(ص)) را بهترین کسان اعلام کرده است. [۴۹] همچنین او را مصداق مسیحیانی دانسته‌اند که در قرآن [۵۰] از آنان به نیکی یاد می‌شود. [۵۱]

به گفته ابن‌ حجر عسقلانی بحیرا بعثت را درک نکرده است. [۵۲]

ذکر نام بحیرا در رویدادهای دیگر

پیامبر در ۲۵ سالگی برای تجارت با اموال خدیجه(س) به همراه مَیسَرَه، غلام خدیجه(س)، به سفر شام رفت. گفته شده است در این سفر نیز آنان با یک راهب دیدار کردند. برخی منابع نام آن راهب را بحیرا دانسته‌اند. [۵۳] اما با وجود تشابه در محتوای گفت‌وگو و محل واقعه، ابن‌سعد [۵۴] و سیوطی [۵۵] نام راهب را نُسْطور ذکر می‌کنند. [۵۶] با اشاره به این سفر نام راهب را ذکر نمی‌کند. در روایت محمد بن‌عبدالله بن‌عمر از این سفر، نام و نقش بحیرا و دیدار او و پیامبر(ص) به‌تمامی غایب است. [۵۷]

از بحیرا بار دیگر در زمره هشت تن اهل شام که با جعفر از حبشه بازگشتند، نام برده می‌شود. اگر چنین کسی واقعاً وجود داشته باشد، بی‌تردید غیر از بحیرای راهب بوده است و ابن‌حجر عسقلانی [۵۸] و ابن‌ اثیر [۵۹] به این نکته تصریح دارند.

بحیرا در متون روم شرقی

آنچه درباره بحیرا در متون روم شرقی آمده این است که پس از نزول وحی، حضرت خدیجه(س) چون هیجان زاید الوصف پیامبر(ص) را دید، برای کسب آگاهی نزد این راهب رفت. بحیرا نیز با مطمئن ساختن وی از اینکه بر پیامبر وحی نازل شده است، او را آرام کرد. [۶۰]

روایات درباره بحیرا در کتاب مکاشفات بحیرا که در شکل فعلی، فردی به نام اشوعیب آن را در قرن‌های ۵ و ۶ هجری قمری (۱۱ و ۱۲میلادی) تدوین کرده، به‌تفصیل آمده است که طی آن از ملاقات سرجیوس بحیرا در کوه سینا با پیامبر(ص) و گفت‌وگوهای او با محمد جوان در یثرب صحبت و ادعا می‌شود که به انتقال افکار و آموزش‌های او به پیامبر منجر، و سبب آن شده است که او اعراب را از وجود خدای یکتا آگاه کند. در این اثر تجارت کردن با “لات” تلاش شده است تا نزول وحی بر پیامبر(ص) انکار شود. [۶۱] در دوره جنگ‌های صلیبی، متون مربوط به بحیرا به لاتین ترجمه شد اما حتی پیش از این تاریخ نیز، سرودن اشعار و نوشتن متونی در مخالفت با پیامبر(ص) و اسلام سابقه داشت. هدف اصلی این‌گونه مطالب آن است که در نزول وحی بر محمد(ص) تردید کنند و مدعی شوند که پیامبر(ص) سخنانش و قرآن را از عالمان مسیحی و یهودی آموخته بوده است. [۶۲]

راهنمای تجارت با قبرس و ثبت شرکت در این کشور

تجارت با قبرس

قبرس از جمله کشورهای جزیره ای است که در کنار دریای مدیترانه قرار دارد. پایتخت این کشور شهر نیکوزیا می باشد. در بخش شمالی این کشور فرهنگ ترکی و در جنوب فرهنگ یونانی وجود دارد.

در سال ۱۹۷۴ کشور قبرس به دو بخش تقسیم شد که در بخشی از آن یونانی ها و در بخش دیگر ترک ها ساکن شدند. این کشور عضو اتحادیه اروپا است و در تاریخ ۲۰۰۸ میلادی قبرس به عضویت حوزه یورو در آمد.

در کشور قبرس پرورش خوک، بز و گوسفند رایج بوده و در زمین های کشاورزی آن محصولاتی مانند گندم، جو، زیتون، سیب زمینی، مرکبات کشت می شود.

کشور قبرس از صنایع چندان پیشرفته ای برخوردار نبوده و بیشتر صنایع آن دستی و محلی هستند. از منابع مهم درآمدی این کشور می توان به صنعت توریسم نیز اشاره کرد

اقتصاد کشور قبرس

قبرس دارای بازاری آزاد و مبتنی بر خدمات است. طی دوره های مختلف ثابت شده که این کشور دارای اقتصاد انعطاف پذیر و موفقی می باشد. با وجودی که بحران های مالی جهانی بر روی اقتصاد قبرس نیز اثر گذاشته؛ این کشور توانسته است با کمک صنعت گردشگری و بخش خدمات، اقتصاد خود را موفق نگه دارد.

دولت این کشور اقدامات ویژه ای انجام داده و برای ارتقای بخش های اقتصادی و بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصاد قبرس هزینه هایی را پرداخته است. به طوری که فرصت های بسیاری برای استخراج گاز طبیعی به دست آورده است. این عوامل سبب شده تا چشم اندازهای آینده قبرس بسیار امید بخش باشد.

کشورهای بریتانیا و روسیه بازارهای عمده ای برای تجارت با قبرس به شمار می روند، این بازارها رو به بهبود هستند و سبب شده تا کشور قبرس دوران شکوفایی خود را پیدا کند. دولت قبرس برای جذب سرمایه های خارجی اقدامات ویژه ای انجام داده از جمله اینکه نرخ های مالیات دریافت شده از شرکت ها را در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی بسیار پایین نگه داشته است.

به سبب این جریان و همچنین برخورداری از امتیاز عضو بودن در اتحادیه اروپا و بالا بودن امنیت این کشور، بسیاری از شرکت های اروپایی به قبرس رجوع داشته اند و فعالیت خود را با عنوان شرکتی در قبرسی ادامه داده اند. از آنجایی که این کشور از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار می باشد، بسیاری از شرکت ها و افراد روسیه به سرمایه گذاری در کشور قبرس پرداخته اند.

بخش های مهم اقتصادی در قبرس

اقتصاد قبرس

از مهم ترین بخش های اقتصادی در قبرس بخش خدمات مالی، صنعت توریسم و گردشگری، فعالیت در زمینه املاک و مستغلات می باشد. اقتصاد قبرس در طی دهه های گذشته رشد پیوسته ای داشته است، این رشد وابسته به بخش گردشگری می باشد.

البته این بخش از اقتصاد قبرس با شرایط اقتصادی موجود در غرب اروپا و بی ثباتی سیاسی دست خوش نوساناتی شده است. در بخش خدمات مالی صنایع، قسمت هایی مانند تجارت، بنیادها، تجارت خارجی، بانکداری، امور مالی تجارت، بیمه و مدیریت بودجه توانسته اند رشد خوبی داشته باشند.

سوددهی که شرکت های سهامی دارند و تشکیل شرکت ها سبب شده تا شرکت های زیادی به سمت این کشور سوق پیدا کنند و در تجارت با قبرس سرمایه های خود را به وسیله این کشور به بازارهای منطقه ارسال نمایند.

اهمیت بخش دریانوردی در کشور قبرس

کشور قبرس در بخش دریانوردی نیز به موفقیت های بسیاری دست پیدا کرده است. این کشور در مدیریت دریایی میزبان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد و در این بخش به ارائه خدمات متنوع پرداخته است.

مطابق آماری که دفتر اسناد قبرس ارائه داده است این کشور دارای رتبه دهمین در ناوگان بازرگانی می باشد و در بین کشورهای اروپایی دارای رتبه سوم است. قبرس از ۱۱۰۰ کشتی اقیانوس پیما و ۷۶۷ شناور با اندازه نامتعارف برخوردار می باشد.

بخش دریانوردی قبرس جزء مولدهای پیشروی اقتصادی بوده و ۶ تجارت کردن با “لات” درصد از درآمد ملی کشور را شامل می شود. از منابع جدید و رو به رشد کشور قبرس می توان بخش انرژی را نام برد. در اکتشافاتی که در سال ۲۰۱۱ از اولین بلوک گاز طبیعی انجام شد، میزان ۵ تا ۸ تریلیون فوت مکعب بهره برداری صورت گرفت. این امر نشان از این دارد که کشور قبرس توانایی صادرات گاز طبیعی را دارد. بلوک های جدیدی وجود دارد که ممکن است اکتشافات بیشتری در آن ها صورت گیرد.

راهنمای تجارت با قبرس

تجارت با قبرس

برای تجارت با قبرس لازم است تجارت کردن با “لات” بدانید این کشور دارای یک بندر بزرگ برای تجارت و ترانزیت کالا می باشد. این بندر بزرگترین شهر قبرس بوده و لیماسول نام دارد.

وجود این بندر و موقعیت میان قاره ای کشور قبرس سبب شده تا مشاغل بسیاری که به حوزه تجارت وابسته هستند رشد چشمگیری داشته باشند. ایران در تجارت با قبرس خطوط کشتیرانی خود را در این بندر فعال نگه داشته است.

مشاغل مورد حمایت در کشور قبرس عبارت از کشاورزی و دامپروری هستند، چون این مشاغل موحب اشتغال زایی می شوند.

بریتانیا، یونان، آلمان، لبنان و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی هستند که در تجارت با قبرس شرکت می کنند، شرکای تجاری قبرس به شمار آمده و محصولات خود را با این کشور مبادله می کنند.

سرمایه گذاری در قبرس

قبرس دارای موقعیت تجاری بسیار خوبی می باشد. این کشور در مسیر سه قاره بوده و اکنون به عنوان دروازه تجاری میان اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه شناخته می شود. از جمله امتیازات این کشور جمعیت تحصیل کرده آن، زیرساخت های مخابرات و تکنولوژی، عضویت در اتحادیه اروپا و تسلط جمعیت کشور به زبان انگلیسی می باشد.

با وجود این امتیازات کشور قبرس توانسته است در بخش توریسم و صادرات به خوبی پیشرفت کند. لذا این کشور نظر بسیاری از تجار بین المللی جهان را برای تجارت با قبرس به سمت خود جلب کند.

این تجار علاقه مند هستند در بخش های خدماتی مانند بیمه، بانکداری، سرمایه، تبادلات بازرگانی، آموزش و پرورش، تندرستی، گردشگری، تشکیل شرکت، خدمات مدیریت دریایی و مشاوره با کشور قبرس مبادلات داشته باشند.

قبرس با وجودی که کوچکترین اقتصاد اتحادیه اروپا است، لیکن اقتصاد بازار آزاد این کشور چشم انداز روشنی از خود به نمایش گذاشته است. رتبه بندی هایی که بانک جهانی انجام داده است و در این میان درآمد کشور قبرس در این رتبه ها از سطح بالایی برخوردار بوده است.

بیش از 70 درصد از درآمد ملی این کشور از بخش های خدماتی تامین می شود. مهم ترین این بخش ها را می توان خدمات مربوط به گردشگری، مستغلات و همچنین خدمات مالی دانست. در سال ۲۰۱۱ بانک جهانی کشور قبرس را از جمله سی و یک اقتصاد پیشرفته در جهان معرفی کرد.

محصولات صادراتی قبرس

قبرس محصولات زیادی را به کشورهای مختلف صادر می کند. این محصولات تجهیزات عکاسی، محصولات دارویی، گوشت و فراورده های گوشتی، حیوانات زنده، ماهی، صدف، نرم تنان و بی مهره گان دریائی، محصولات لبنی، تخم مرغ، عسل، محصو لات حیوانی، درخت، گیاھان، ریشه و ساقه گیاهی، میوه، آجیل، خربزه و پوست مرکبات، قهوه، چای و فراورده های آن، غلات و همچنین محصولات آسیاب شده، مالت، نشاسته و گلوتن می باشند. کشورهای اسرائیل، یونان و همچنین بریتانیا بزرگترین واردکنندگان محصولات قبرس به شمار می آیند.

محصولات وارداتی قبرس

راهنمای تجارت با کشور قبرس

عمده محصولاتی که به کشور قبرس وارد می شود شامل: مواد شیمیایی، وسایل نقلیه، هیدروکربن ها، ماشین آلات و آهن و فولاد هستند. اقتصاد کشور قبرس به واردات انرژی وابسته بوده و میزان واردات این کشور در مقایسه با بخش خدمات با مازاد همراه است.

در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ کشور قبرس با رکود ملی مواجه شد. با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهره برداری از منابع گاز طبیعی می توان این اوضاع را بهبود بخشید.

چون کشور قبرس در حوزه انرژی دارای معظل می باشد؛ روی بام اکثر منازل مسکونی قبرس صفحات خورشیدی نصب شده است. لذا برای تجارت با قبرس می توان از شرکت هایی که در حوزه انرژی نوین کار می کنند کمک گرفت. این شرکت ها می توانند در قبرس بازار خوبی داشته باشند.

شرکت هایی که می خواهند در قبرس فعالیت کنند، می توانند در زمینه تولید نیز وارد شوند؛ چون کالاهای تولیدی در این کشور بدون پرداخت مالیات به سایر کشورهای اروپایی صادر می شوند.

از دیگر مواردی که می توان در تجارت با قبرس روی آن سرمایه گذاری کرد، ساخت و ساز املاک می باشد. به دلیل بحران های اقتصادی در جهان، بخش املاک در قبرس با رکود مواجه شده است. با وجود دورنمای روشن قبرس می توان پروژه های ساختمانی را در این کشور آغاز کرد

روابط تجاری ایران و قبرس‌

بخشی از حوزه تجارت با قبرس را کشور ایران و رابط دو جانبه با آن تشکیل می دهد. در این میان کالاهایی همچون کشمش تیزابی، کنسانتره میوه، پسته، رقیق کننده های آلی، سنگ، شیشه و همچنین کیوی از جمله موارد صادر شده از ایران به قبرس تجارت کردن با “لات” می باشد.

و اما کالاهایی که از جمهوری قبرس به ایران صادر شده عبارتند از: دستگاه فلوسايتومتري، آنتی سرمک ها، اسپکترومتر، اسپکتروگراف، ماشین آلات ودستگاه هاي قالب گیري ياشکل دادن کائوچو يا موا دپلاستیکي و همچنین جو به استثناي بذر آن.

ثبت شرکت در قبرس

در قبرس با وجود برقراری نظام جدید حقوقی از سرمایه گذاران خارجی به خوبی حمایت شده است. این سرمایه گذاران خارجی و غیر قبرسی می توانند به تأسیس شرکت در این کشور بپردازند. از امتیازات ثبت شرکت در قبرس این است که افراد خارجی با ثبت شرکت در قبرس معاف از هرگونه مالیات بر درآمد به جز مالیات وجوهی مستقیم وارد شده به خاک قبرس هستند.

ثبت شرکت در قبرس

اما این افراد غیر قبرسی از امتیاز مالیات بر قرارداد که برای امنیت قراردادهای تجاری می باشد، محروم می شوند جز در مواقعی که ثبت شرکت خود را به عنوان یک شرکت بومی انجام دهند.

با ثبت کردن شرکت در قبرس افراد می توانند به مدت 2 سال در این کشور اقامت داشته باشند و پس از مدتی برای اقامت دائم وارد عمل شد. مطابق با قانون قبرس برای داشتن فعالیت اقتصادی در این کشور لازم است که این فعالیت در قالب یک شرکت ثبت شده صورت گیرد. در این کشور کلیه حساب های بانکی زیر نظر گرفته می شوند تا از تخلف و پولشویی جلوگیری شود. لذا برای هر گونه فعالیتی در قبرس باید ثبت شرکت انجام داد.

شرکت هایی که در قبرس می توان ثبت کرد در دو نوع زیر هستند:

نوع اول: این شرکت ها برای امر صادرات، واردات، خرید و فروش، ارائه خدمات و روش های مختلف برای کسب درآمد هستند. برای فعالیت داشتن در این شرکت ها دولت قبرس هیچ گونه محدودیتی قائل نمی شود. سرمایه اولیه لازم جهت ثبت این شرکت ها همراه با اقامت حدوداً مبلغی بالغ بر ۱۷۱۰۰۰ یورو خواهد بود.

نوع دوم: این گونه شرکت ها مختص به ارائه خدمات می باشد. خرید و فروش های شمل گرفته در این شرکت ها لازم است در راستای خدمات ارائه شده توسط شرکت باشد. سرمایه اولیه جهت راه اندازی و ثبت این شرکت ها به همراه اقامت را می توان قیمتی تقریبی به میزان ۶۵۰۰۰ یورو دانستاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.