ساختار کسب و کار پلتفرمیابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی

مدل مناسب کسب و کار گردشگری ایران( رویکرد تطبیقی)

مدل مناسب گردشگری پزشکی ایران ( رویکرد تطبیقی) چکیده به عنوان یکی از زیرشاخه های گردشگری از سال 1980 به عنوان کسب و کاری جدی مطرح گردید. کشورهای درحال توسعه از آن به عنوان فرصتی برای افزایش درآمد های ارزی سود جستند. کشورهای توسعه یافته نیز آن را به عنوان موقعیتی مناسب برای برون سپاری خدمات پرهزینه پزشکی که به لحاظ اقتصادی توجیه تداشتند، بهره بردند. در ایران فعالیت های پراکنده برای کسب درآمد از این طریق صورت گرفت که متاسفانه کمتر به نتیجه مطلوب رسید. طی تحقیق حاضر تلاش گردیده است تا مدل کسب و کار گردشگری پزشکی در کشورها ی فعال مورد بررسی قرار گرفته و با فعالیتهای شرکت ها و بیمارستانهای گردشگری ایران مقایسه شود. اهمیت این نحقیق از آن جنبه است که مدل های کسب و کار گردشگری پزشکی در ایران شناسایی شده و عوامل مشترک موفقیت و عدم موفقیت احصاء می گردد. به بیان دیگر فعالان این حوزه به جواب سئوال خود در اولین قدم این کسب و کار یعنی مدل مناسب کسب و کار در ایران خواهند رسید.جامعه آماری این تحقیق شامل فعالان حوزه گردشگری پزشکی در ایران و کشورهای فعال در این زمینه بوده است. با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق و محدودیت جامعه آماری مدنظر برای اظهار نظر در این حوزه، از روش گلوله برفی در نمونه گیری استفاده گردید. سوال اصلی تحقیق شناسایی مدل مناسب گردشگری پزشکی در ایران بوده و سئوالات فرعی عبارتند از " مدل های کسب و کار شرکت های گردشگری پزشکی فعال در دنیا چیست؟" و "اولویت بندی مولفه های مدل مناسب کسب و کار در ایران چگونه است؟" برای ارائه جواب سئوال اصلی تحقیق لازم بود ابتدا به سئوال فرعی اول پاسخ داده شود. به همین منظور بعد از استخراج مدل مرجع از مدل های کسب و کار موجود در متون مر بوط به مدیریت کسب و کار، فعالیت های شرکت ها و بیمارستان های کشورهای موفق و ایران در حوزه گردشگری پزشکی که با روش مطالعه اسنادی و مصاحبه به دست آمده بود، در اجزای مدل مرجع جانمایی گردیده و دو مدل شرکتی و بیمارستانی به عنوان جواب سئوال فرعی اول به دست آمد. پس از استخراج دو مدل کسب و کار رایج، گزاره های کسب و کار گردشگری پزشکی مر بوط به اجزای هرکدام از مدل ها که با روش کتابخانه ای و مصاحبه به دست آمده بود، با یکدیگر به صورت ماتریسی مقایسه و بررسی شد. در نتیجه این بررسی و مقایسه دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها و بیمارستان های فعال ایران و کشورهای فعال با توجه به شرایط کسب و کار و مدل انتخاب شده توسط هر بنگاه ، آشکار گردید . دلایل توفیق و ناکامی به همراه شرایط و محیط کسب و کار در ایران منتج به انتخاب مدل بیمارستانی به عنوان مدل مناسب کسب و کار گردشگری پزشکی در ایران شد. در مقایسه تمهیدات انجام شده در بیمارستان های کشورهای فعال خارجی و ایرانی که به شکل گزاره در مدل مرجع جانمایی شده بود، موارد غفلت بیمارستان های ایران مشخص گردید. این موارد طی پرسشنامه ای مورد اولویت بندی قرار گرفت. نمونه آماری پرسشنامه ها همان فعالان مشخص شده به روش گلوله برفی برای مصاحبه بود. تعداد افرادی که به این طریق شناسایی شدند 35 نفر بودند که برای تعداد 33 نفر آنها پرسش نامه ارسال گردید و 31 پاسخ دریافت گردید. برای تعیین روایی پرسش نامه از روایی محتوایی (نظر اساتید راهنما و مشاور و ادبیات پژوهش) و نیز از روایی صوری استفاده شد. برای بررسی رابطه معنی دار بین عوامل اصلی پرسش نامه و موضوع مورد بررسی نیز از آزمون تی استیودنت استفاده شد و وجود تاثیر بین عوامل اصلی پرسش نامه و موضوع مورد بررسی ثابت گردید. تعیین پایایی آزمون وهمسانی درونی سوالات نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. نهایتاً بر اساس آزمون فریدمن پاسخنامه ها اولویت ها به دست آمد. سه اولویت اول به ترتیب زیر می باشد: مهم ترین اولویت ایجاد ارزش و صرفه برای بیماران در ورود و خروج و ایاب و ذهاب آنها و همراهانشان مانند گرفتن تخفیف یا کوتاه کردن زمان اقامت، مهمترین اولویت پاسخ دهندگان بود. با توجه به اینکه یکی از مهترین دلایل شکل گیری گردشگری درمانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، توجه به صرفه جویی های اقتصادی ناشی از دریافت خدمات درمانی در کشورهای با هزینه های کمتر است و همچنین اغلب بیماران مراجعه کننده به کشورمان، از کشورهای کم درآمد به ایران مراجعه می کنند، از نظر پاسخگویان، این عامل به عنوان مهمترین اولویت تاثیر در موفقیت بیمارستان ها در حوزه جذب و ارائه خدمات به بیماران خارجی ارزیابی شده است. اولویت بعدی ایجاد ساختار مستقل از ساختار سازمانی بیمارستان برای مدیریت فرایند های گردشگری پزشکی دومین اولویت پاسخگویان به پرسشنامه بود. در بیمارستان های ایرانی فعال در حوزه گردشگری پزشکی معمولاً ساختار جدیدی برای مدیریت فرایند های گردشگری پزشکی پیش بینی نمی شود. در حالی که ساختار خود بیمارستان نیز برای امور روزمره طراحی شده است و ظرفیت پرورش یک کسب و کار جدید را ندارد. به عنوان مثال تامین مالی کسب و کار گردشگری پزشکی در بیمارستان ها با روش های نامتعارف صورت می گیرد که خود مشکلات زیادی را به بار می آورد. ساختار هزینه فقط ساختار کسب و کار پلتفرمی ساختار کسب و کار پلتفرمی یکی از ساختار های مورد نیاز کسب و کار است فرایندهایی مانند ترجمه، نقل و انتقال، پذیرش، تعرفه ها، آموزش و غیره ساختاری قدرتمند و مستقل از ساختار بیمارستان را می طلبد. اولویت سوم ایجاد نمایندگی در کشورهای بازار هدف اولویت سوم پاسخگویان به پرسشنامه بود. گردشگر پزشکی درکشور خود زندگی می کنند و اطلاعی از خدمات بیمارستان کشور دیگر ندارد. نمایندگی ها با سه هدف اطلاع رسانی، تشخیص های اولیه و هماهنگی سفر ضمن تبلیغات و جذب گردشگران پزشکی می توانند با انجام مراحل اولیه درمان مدت اقامت گردشگران پزشکی را در کشور هدف کاهش دهند. این نمایندگی ها به لحاظ روانی نیز نقش مهمی در آسودگی خاطر گردشگران درباره هماهنگی سفر و امکان پیگیری درمان یا موارد تخلف در کشور خود را دارند. کمترین سه عامل موثر در توسعه گردشگری درمانی نیز از نظر خبرگان عبارتند از : اولویت چهاردهم پیگیری حال بیمار ساختار کسب و کار پلتفرمی پس از بازگشت به کشور خود اولویت چهاردهم پاسخگویان به پرسشنامه بود. به نظر می رسد بیمارستان های فعال در گردشگری پزشکی بیشتر نیازمند افزایش کیفیت درمانی در داخل بیمارستان باشند. اولویت 5 تا 11 به خوبی نشانگر این مطلب است. اولویت پانزدهم توجه به شبکه سازی برای پوشش درمان های بیشتر در بازار هدف ، تامین خدمات درمانی و جذب بیماران از بیمارستان های دیگر الویت پانزدهم پاسخگویان به پرسشنامه بود. در وضعیتی که بیمارستان ها وضعیت داخلی خود را برای اجرای فرایند های گردشگری پزشکی سامان نداده اند. و توانمندی مورد نظر برای مدیریند زنجیره گردشگری ایجاد نشده است، شبکه سازی را می توان در مراحل بعدی اولویت قرارداد. اولویت شانزدهم قرارداد با پزشکان کشورهای بازار هدف برای ارجاع بیمار، آخرین اولویت پاسخگویان بود. به نظر می رسد گردشگری پزشکی در کشور ما به عنوان کسب و کاری نوپا بیشتر نیازمند تمهیدات زیرساختی مانند آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد ساختار مستقل در بیمارستان ها است و در امر بازار یابی به خاطر امکان اطلاع رسانی و تعامل متعهدانه تر و با انگیزه تر با بیمار، ایجاد نمایندگی اولویت بیشتری نسبت به قرارداد با پزشکان کشورهای بازار هدف برای ارجاع بیمار پیدا می کند کلیدواژه ها: گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، مدل کسب و کار، مدل مرجع

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است. به منظور دستیابی به اهداف اصلی تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و بین خبرگان توزیع شد. پرسشنامه شامل 39 پرسش در مورد شناسایی و تعیین 23 مؤلفه و 125 شاخص مربوط به مؤلفه ها و هم چنین شامل 7 پرسش مربوط به چارچوب، دامنه، محتوا و کیفیت افشاء عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است. پس از دریافت پرسش نامه ها، اطلاعات 108 پرسشنامه مورد تجزیه و ت.

طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

در این نوشتار ضمن ارائه و دسته‌بندی تعاریف و موارد مختلف مدل کسب‌وکار، با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه زنجیره‌ی ارزش در مدل کسب‌وکار مشخص می‌شود. استفاده از مدل کسب‌وکار، در مقایسه باسایر مدل‌های متداول ــ مانند مدل پورتر ــ در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار مؤثر و کلیدی است. در مدل کسب‌وکار، بر روش «سودآوری براساس خلق ارزش برای مشتر.

تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران

تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با رویکرد کیفی (روش تحلیل مضمون یا تم) تبیینی پایه‌ای از عوامل م.

مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان

تأمین مالی اولیه به‌عنوان یکی از مخاطرات اصلی کسب‌و‌کارهای نوپا مطرح بوده که تاکنون راه‌حل‏های متعددی برای آن ارائه شده‌است. امروزه رشد روز‌افزون شبکه‌های اجتماعی و همچنین بستر وب2، جذب سرمایه‌های خرد از طریق اجتماع را میسر کرده‌است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مدل‌های کسب‌و‌کار پلتفرم‏های برتر تأمین مالی جمعی در جهان و همچنین بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت‌کنندگان انجام شده‌است. روش پژوهش.

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی .

طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)

ادبیات گسترده‌ای در زمینه تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار یا جهت گیری فرآیند‌های کسب وکار (BPO) در سازمان ارائه شده است. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد وشاخص‌های فرآیندمحوری وارتباط بین آنها ارائه نشده است.‌در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه فرآیند‌های کسب و کار، ابعاد وشاخص‌های فرآیند محوری شناسایی ودر گام بعد.

حرکت اقتصاد جهانی به سوی کسب و کارهای پلتفرمی است

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: انقلاب چهارم صنعتی، در مجموع بر بازار کسب و کار، چهار اثر بنیادین گذاشته است که عبارتند از تاثیر بر خواسته های خریدار؛ تاثیر بر افزایش تولید کالا، تاثیرنوآوری های مشترک و تاثیر برساختارهای سازمانی.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، همایش”ایده شو” با موضوع محوری انقلاب صنعتی چهارم، با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و جمعی از کارشناسان، مدیران و کارآفرینان توسط شرکت شهرک های صنعتی استان یزد، در مرکز این استان برگزار شد.

در این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان این موضوع که نوآوری در مدل های کسب و کار، ضرورت بقای شرکت ها در موج چهارم توسعه صنعتی است، اظهار داشت: حلول موج چهارم توسعه صنعتی؛ ورود همه جانبه فناوری های کلیدی موج چهارم توسعه صنعتی به دنیای کسب و کار و ظهور کسب و کارهای پلتفرمیک، باعث تحولات نظام های اقتصادی و کسب و کار در جهان شده است.

کیانی بختیاری در ادامه ضمن بیان سیر تکامل انقلاب های صنعتی، در خصوص مبحث انقلاب صنعتی چهارم گفت: حضور سیستم‌های سایبر-فیزیک؛ فناوری زیستی؛ فناوری نانو و مواد پیشرفته، در انقلاب صنعتی چهارم یکپارچگی ‌نوینی را به همراه دارد و در این شرایط شاهد درهم آمیزی فناوری ها، ظهور مدل های کسب و کار دیجیتال، هوشمند سازی ها و … هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با برشمردن برخی از مولفه ها و فناوری های مورد توجه در انقلاب صنعتی چهارم، و ارائه آماری از بازار اینترنت اشیاء اظهار داشت: با اتصال بیش از 28 میلیارد شی ء در سال 2020 به اینترنت، جهان شاهد شکل گرفتن بازاری 7000 میلیارد دلاری از این طریق خواهد بود که با فرض یک درصد بعنوان سهم ایران، می توان بازار بالقوه 70 میلیارد دلاری برای کشور در نظر گرفت.

وی افزود: طبق پیش بینی های معتبر، تا سال 2025 از طریق اینترنت اشیاء بازار 4 تا 11 هزار میلیارد دلاری برای صنایع، شهرها، وسایل نقلیه، فضای کسب و کار و …. شکل می گیرد که با فرض یک در صد سهم ایران، بازار بالقوه کشور 40 تا 110 میلیارد دلار خواهد بود، همچنین سهم یک درصدی بالقوه ایران از بازار کلان داده ها تا سال 2020 دو میلیارد دلار برآورد می شود.

کیانی بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: ورود همه جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنیای کسب و کار، حجم عظیمی از داده های تولید شده را پدید آورده که تجزیه و تحلیل آن می تواند به متخصصان کمک نماید.

وی افزود: اکنون دو و نیم کوینتیلیون بایت داده در هر روز ایجاد می شود که این رقم تا سال 2025 ، 4/6 برابر خواهد شد و جالب است بدانیم 90 درصد از داده ها در جهان در طول دو سال گذشته ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: انقلاب چهارم صنعتی، در مجموع بر بازار کسب و کار، چهار اثر بنیادین گذاشته است که عبارتند از تاثیر بر خواسته های خریدار؛ تاثیر بر افزایش تولید کالا، تاثیرنوآوری های مشترک و تاثیر برساختارهای سازمانی.

کیانی بختیاری در ادامه ضمن بررسی رویکرد کسب و کار پلتفرمی اظهار داشت: پلتفرم‌ها با تسهیل تراکنش‌ها ارزش ایجاد می‌کنند، درحالی‌که کسب‌وکارهای خطی با تولید کالا یا خدمات، این کار را می‌کنند؛ به‌بیان‌دیگر، پلتفرم‌ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می‌کنند.

وی با بیان ساختار کسب و کار پلتفرمی چهار عملکرد اصلی برای آن عنوان نمود که عبارتند از “ساختن مخاطب”، “متصل‌کردن افراد”، “فراهم‌کردن ابزارها و خدمات اصلی” و “وضع مقررات و استانداردها”.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با رده بندی پلتفرم ها به پلتفرم های “بازار خدمات”؛ “بازار کالا” ، “پرداخت”، “سرمایه گذاری”، “شبکه های اجتماعی” ، “پلتفرم های ارتباطی”، “توسعه نرم افزارها” و “پلتفرم های محتوایی” اظهار داشت: پلتفرم‌ها اقتصاد را تسخیر کرده‌اند؛ در سال ۲۰۱۶، چهار مورد از پنج برند ارزشمند دنیا و در سال ۲۰۱۷ هر پنج برند برتر، شرکت‌های پلتفرمی بودند.

کیانی بختیاری ضمن مقایسه تولید ناخالص ملی کشورها و رتبه بندی شرکت های برتر جهان در فاصله سال های 2008 تا 2018 خاطر نشان کرد: تحلیلگران می گویند شرکت های نوآورتر شرکت های پلتفرمی هستند و نظرسنجی انجام شده در اتحادیه اروپا نشان می دهد که شرکت های پلتفرمی بیشتر تحقیق و توسعه انجام می دهند.


ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی

وی ضمن ارائه آماری از موفقیت شرکت های پلتفرمی یادآور شد: سرمایه‌گذارها برای پلتفرم‌ها ارزش بیشتری قائل‌اند و بررسی ۵۰۰ سهام برتر در بازار سهام نیویورک نشان می‌دهد که متوسط ضریب درآمد کسب‌وکارهای پلتفرمی ۸٫۹ است. در مقابل، کسب‌وکارهای خطی، بسته به مدل‌شان به‌طور متوسط ضریب درآمد ۲ تا ۴ دارند. همچنین در آسیا در بین ۳۶ شرکتی که بیش از یک‌میلیارد دلار ارزش دارند، ۳۱ پلتفرم وجود دارد که چیزی حدود ۸۶ درصد است. در چین ۸۱ درصد از این شرکت‌ها و در هند نیز از بین ۹ شرکتِ باارزش، ۸ تای آنها پلتفرم‌اند. باتوجه‌به روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود در طول ۵ تا ۱۰ سال آینده، بیشترِ شرکت‌های باارزش در سهام نیویورک پلتفرم‌ها خواهند بود. پلتفرم‌هایی که چند میلیارد دلار ارزش دارند، در مقایسه با رقبای خطی‌شان دو برابر سرمایه جذب کرده‌اند. این رقم برای شرکت‌های پلتفرمی ۴۶میلیارد دلار و برای شرکت‌های خطی ۲۱میلیارد دلار است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشریح استراتژی های ایجاد کسب و کار پلتفرمیک 7 ضرورت برای توجه جدی به کسب و کار پلتفرمی برشمرد که عبارتند از:

1- حرکت اقتصاد جهانی به سوی کسب و کارهای پلتفرمی است.

2- پلتفرم ها موجب کاهش چشم گیر هزینه های راه اندازی کسب و کار برای صاحبان مشاغل می شوند.

3- پلتفرم ها موجب سهولت دسترسی و به هم رسانی کسب و کار بین تولید کننده و مصرف کننده می شوند.

4- پلتفرم ها باعث ایجاد بستر وسیع جهت کسب و کار در مقیاس گسترده می شوند.

5- پلتفرم ها فراهم سازی زمینه رشد تکنولوژی به واسطه نیازهای آتی کسب و کارها می شوند.

6- پلتفرم ها مشاغل جدید را بوجود می آورند.

7- پلتفرم ها موجب توسعه اشتغال وسیع برای نیروی کار جوان به واسطه بهره گیری گسترده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات می شوند.

کیانی بختیاری با تاکید بر پلت فرمیک بودن آموزش و دانشگاه های نسل ۴ گفت: آموزش در دانشگاه های پلت فرمیک بصورت اکوسیستمی و بر اساس نیازهایی که در خصوص مولفه های جامعه مدنی ، بحث های محیط زیست و … اعلام می شود، شکل می گیرد و مدارک آن بین رشته ای، چند رشته ای و فرارشته ای هستند؛ علاوه براین موضوع مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه های پلت فرمی یک وظیفه است که آن را انجام می دهند. در این دانشگاه ها پژوهش نیز در پلت فرم اتفاق می افتد و از شیوه جمع سپاری در فعالیت های پژوهش و توسعه استفاده می شود.

وی ضمن برشمردن فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی در دوره جدید نظیر راه اندازی کمیته راهبری صنعت ۴، و فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای تبادل تجربیات استارتاپ های موفق در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، در خصوص دوره های تخصصی برای مدیریت کسب و کار های دانش بنیان، توضیحاتی مجمل ارائه نمود.

وی در پایان ضمن نتیجه گیری از بحث اظهار داشت: در ایران مصارف تجاری و کسب و کارهای اینترنتی در مقایسه با سایر موارد مصرف کمتر است. مدیران کسب و کاردر هر زمینه‌ای که قصد شروع یک کسب و کار را دارند، ابتدا باید مدل پلتفرم آن را رسم کرده تا اولا محیط را بهتر و دقیق‌تر شناخته و ثانیا” موفقیت بیشتری در بازار های محلی، منطقه ای و بین المللی کسب نمایند. با توجه به رفتار ایرانیان در بکارگیری اینترنت و شبکه های اجتماعی نیاز به تشویق کاربران به استفاده هدفمند از تکنولوژی و آموزش ایجاد و توسعه کسب و کارهای پلتفرمی دانش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کسب درآمد به روش نوین

کسب درآمد نوین

همه ما با دنیای گیم و جذابیت آن آشناییم و میدانیم در دنیای کریپتو این گیم ها امکان کسب درآمد به روش نوین را به ما می‌دهند اما امروز با دنیای جدیدی از گیم با شماییم که در قبال تحرکات و ورزش‌های دنیای فیزیکی به شما درآمد جذابی می‌دهد پس هرگز این راه جذاب کسب درآمد را از دست ندهید … .

پیش درآمدی بر دنیای (حرکت کن درآمد کسب کن)

موقعیت‌های بسیاری در جهان ارزهای رمزنگاری‌شده و تکنولوژی بلاک چین وجود دارد. یکی از موضوعاتی که در بهار امسال در جهان ارزهای رمزنگاری‌شده موردتوجه قرار گرفت، حوزه گیم های پول‌ساز است.

جای تعجب نیست که گیم‌های P2E یا مدل (بازی کن درآمد کسب کن)، سرمایه‌گذاران زیادی را جذب می‌کند و به‌علاوه برخی از بروکر ها ارزهای رمزنگاری‌شده در حال افتتاح کردن حوزه‌های گیم های پول‌ساز مانند گیم FTX هستند.

این دفعه، شاخه‌ای از گیم های (بازی کن درآمد کسب کن) به اسم (حرکت کن درآمد کسب کن) که در آن گیمران می‌توانند با انجام حرکت یا دویدن در دنیای فیزیکی ارز کسب کنند، به‌سرعت محبوبیت پیدا کرد.

مفهوم گیم هایی که گیمران را تشویق می‌کند که چشمان خود را از رایانه بردارند و به بیرون بروند، جدید نیست.

کافی است گیم بسیار هیجان‌انگیز واقعیت مجازی Pokémon Go در سال 2016 را به خاطر بیاوریم که در آن گیمران در بخش‌های شهرهای واقعی به دنبال کاراکترهای کارتونی می‌گشتند، خود را به‌صورت تیمی سازمان‌دهی می‌کردند و در مبارزه‌ها حضور پیدا می‌کردند.

مفهوم (حرکت کن درآمد کسب کن)

برخلاف گیم برای کسب درآمد به روش نوین، (حرکت کن درآمد کسب کن) نیازی به دارایی و هزینه اولیه ندارد. در عوض، اشخاص برای حرکت خود چه با پای پیاده، دوچرخه یا راه‌های دیگر، جوایز دلاری دریافت می‌کنند.

هر چه شخص تایم بیشتری را صرف حرکت کند. بیشتر می‌تواند پول کسب کند این امر یک بحث ساده پول‌ساز است که محتمل است لزوماً در طولانی‌مدت ادامه‌دار نباشد. بااین‌وجود، پلتفرم‌های اکتیو در این حوزه قوی‌تر از آن مقداری است که تصور می‌شود.

در عمل (حرکت کن درآمد کسب کن) را می‌شود به جهت تغییری از مدل (بازی کن درآمد کسب کن) درک کرد. به‌جای اینکه مردم در گیم ‌ها حضور پیدا کنند تا از راه حضور در گیم‌ها کسب درآمد دلاری کنند، حال (حرکت کن درآمد کسب کن) به گیمران امکان می‌دهد از راه تحرکات جسمی کسب درآمد کنند.

فضای باز مانند فوتبال، دویدن،… با ترکیبی از دستگاه‌های گوشی و… هوشمند مانند ساعت هوشمند، تلفن هوشمند و… دیتاهای مربوط به حرکات فیزیکی شمارا کسب و دسته‌بندی می‌کند و پس‌ازآن بر اساس دیتاها و تجربه به درآمد تبدیل می‌کند که دیتاها برای تعیین تبدیل به دارایی درون برنامه‌ای استفاده می‌شود.

قابلیت‌های (حرکت کن درآمد کسب کن) و حوزه گیم

چند علت وجود دارد که باعث می‌شود اشخاص بیشتری به تحرکات فیزیکی علاقه‌مند شوند:

درگیری جهان در بیماری کووید باعث شده است که افراد بیشتر و بسیار به‌سلامت خود اهمیت دهند و روزافزون‌تر در ورزش‌های خارج از خانه شرکت کنند.

رشد تورم همراه باحالت جنگی شدید بین روسیه و اوکراین، قیمت بنزین را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.

بحث کربن و تأثیر کربن بیش از قبل موردبحث قرار می‌گیرد و آلودگی محیطی اشخاص را به استفاده از انرژی پاک همراه باصرفه جویی در مصرف انرژی با پیاده‌روی به محل انجام امور تشویق می‌کند.

قبل از این، طبق دیتاهای Statista، حدود 111 میلیون نفر در پیاده‌روی سلامت در سال 2020 شرکت کردند که بیشتر از 30 درصد از جمعیت ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند.

در مارکت الآن باوجود گیم فای، تعداد اشخاصی که واقعاً این گیم را انجام می‌دهند هنوز بسیار کم است (بیش از 1 میلیون نفر) و بیشتر آن‌ها اشخاصی هستند که قبلاً در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو حضورداشته‌اند. این نیز علتی است که مارکت نتوانسته است به‌شدت گسترش یابد.

حرکت کن درآمد کسب کن، پذیرش همگانی اشخاص با بلاک چین را تسریع می‌کند. تنها توانایی تبدیل بخش کوچکی از اعضا اپلیکیشن های در حال اجرا از راه اپلیکیشن های (حرکت کن درآمد کسب کن) مبلغ بسیار هنگفتی برای جامعه Crypto است.

درحالی‌که (حرکت کن درآمد کسب کن) یا تحرک برای درآمد دلاری یک مارکت مخصوص محسوب می‌شود، این مفهوم دارای قابلیت خاص و منحصربه‌فردی نیز است.

افراد به‌جای اینکه کل روز روی صندلی بنشینند یا در محلی دراز بکشند، باید بیشتر تحرک کنند و زندگی خود را بهبود بخشند. یکی از روش‌های تشویق اشخاص بیشتر به تحرک، پرداخت درامد به آن‌ها برای انجام این کار است.

با تکنولوژی‌های حال حاضر، ازجمله قدم شمار، واقعیت مجازی، GPS و دیگر موارد، رسیدگی و فعالیت‌ها و جوایز مرتبط برای رسیدن به حد و میزان تحرک خاص نسبتاً ممکن است.

مخلوطی عالی از (حرکت کن درآمد کسب کن) و گیمی فای

البته مفهوم (حرکت کن درآمد کسب کن) مدت‌هاست که پیش‌ازاین طرح‌شده بوده است. در حال حاضر تعداد بسیاری اپلیکیشن وجود دارد که سعی می‌کنند پلتفرمی ایجاد کنند که در آن اشخاص برای تحرک دلار دریافت می‌کنند و سپس از آن پاداش برای مبادله کوپن‌هایی برای استفاده در زندگی استفاده می‌کنند. بااین‌حال، تقریباً همه آن‌ها با شکست مواجه می‌شوند زیرا پاداش‌ها برنامه‌های بسیاری ندارند، به‌سرعت از بین می‌روند و سپس سیستم از کار می‌افتد.

با برگشت به زمان حال، به نظر می‌رسد که (حرکت کن درآمد کسب کن) تکه گم‌شده خود را پیداکرده است، آن‌هم وقتی‌که ساختار عدم وجود جوایز در (حرکت کن درآمد کسب کن) را جبران کرده است.

قابلیت‌های ارزهای رمزنگاری‌شده NFT و گیمی ساختار کسب و کار پلتفرمی فای به اعضا امکان می‌دهد تا واقعاً دارای جوایزی باشند که اپلیکیشن (حرکت کن درآمد کسب کن) به وجود می‌آورد.

درامدهای (حرکت کن درآمد کسب کن) را می‌توان در جهان گیم یا فقط به‌عنوان پاداش NFT استفاده کرد که اشخاص می‌توانند آن‌ها را به دید و فروش عمومی بگذارند یا معامله کنند.

از جهت دیگر قابلیت توسعه متاورس در (حرکت کن درآمد کسب کن) وجود دارد: شاید برنامه Pokemon Go را به یاد بیاورید که یک‌دفعه بین افراد سروصدای بسیاری کرد، شکلی از Metaverse است که با (حرکت کن درآمد کسب کن) مخلوط شده است.

به معنی دیگر (حرکت کن درآمد کسب کن) زمانی که نوبت به استفاده از تکنولوژی‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی درحرکت کردن می‌رسد، قابلیت بالایی دارد. بدین‌جهت توسعه بیشتر Metaverse در بلاک چین را ارتقا می‌دهد.

پیش‌بینی روند (حرکت کن درآمد کسب کن) در آینده

می‌شود گفت که مشکل اقتصادی در پلتفرم‌ها همیشه یک بحث بزرگ بوده است، چه در اپلیکیشن های قدیمی (حرکت کن درآمد کسب کن) و چه در گیم های بلاک چین.

عملی که پلتفرم‌ها باید در اینجا انجام دهند، ارائه یک درآمد جذاب در عین عدم افزایش تورم در ساختار پلتفرم است.

این مشکل بزرگی در یک مارکت با روند صعودی نخواهد بود، هنگامی‌که همیشه جریان جدیدی از دارایی به پلتفرم وجود دارد، اشخاص تازه‌وارد همیشه توسط باتجربه‌ها حقوق می‌گیرند.

اما در مارکتی با ساختار نزولی مانند امروز بیت کوین، همه بر این باور دارند که دارایی خود را در کم‌ترین تایم ممکن از پلتفرم استخراج کنند. پس تنها امری که پلتفرم می‌تواند انجام دهد این است که ارزهای بیشتری تولید کند؛ اما از آن هنگام به بعد تورم نیز به‌سرعت افزایش می‌یابد.

بااین‌وجود، با (حرکت کن درآمد کسب کن)، اعضا پیگیر در مورد اپلیکیشن های کاربردی ساده، تمرکز بسیاری روی حجم درآمدی که از پلتفرم خواهند داشت، نمی‌کنند، در اصل صرفاً برای تارگ حفظ سلامتی تمرکز می‌کنند.

سادگی جوایز باعث می‌شود اشخاص انگیزه دویدن داشته باشند.

علاوه بر این، کارهای (حرکت کن درآمد کسب کن) برای سازمان‌دهی جشنواره‌هایی همچون ماراتن، جشنواره‌های دویدن و غیره آسان است تا بتوانید اعضا حقیقی و واقعی بیشتری را جذب کنید. پلتفرم‌های دیگر مایل به سازمان‌دهی جشنواره‌هایی با دارایی هنگفت برای اهداف تبلیغ یا حفاظت از محیط‌زیست و غیره هستند.

مواردی مانند کربن و اثر آن به‌طور شدید ای توسط کشورها و دولت‌ها در سرتاسر جهان رسیدگی می‌شود.

پلتفرم‌ها و اپلیکیشن های بیشتری از ساختارهای غیرانتفاعی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند تا به کم کردن شاخص دی‌اکسید کربن کمک کنند و (حرکت کن درآمد کسب کن)، روشی خواهد بود که می‌تواند این ایده را در بین تمام اشخاص توزیع کند.

پلتفرم‌های (حرکت کن درآمد کسب کن)

در حال حاضر، دو پلتفرم (حرکت کن درآمد کسب کن) در دست گسترش هستند، STEPN(استپن) و Genopets. هر دو پلتفرم در سولانا ساخته‌شده‌اند.

STEPN(استپن)

STEPN(استپن) که قبلاً با اسم Find Satoshi شناخته می‌شد، یک اپلیکیشن گیم درگوشی هوشمند است که بر روی پلتفرم Solana ایجادشده است.

گیمران از کفش‌های ورزشی NFT خود برای حضور در کارهایی مانند پیاده‌روی، دویدن برای کسب ارزهای GST، GMT استفاده می‌کنند که می‌تواند در گیم یا برای ترید و فروش در صرافی‌ها استفاده شود.

استپن جایگاه چهارم را برای حوزه گیم در Solana Ignition Hackathon کسب کرد. موضوع قابل‌توجه این پلتفرم این است که پلتفرم بر روی یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌شده است. همه می‌توانند به‌آسانی از راه AppStore یا CHPlay به آن دسترسی داشته باشند.

STEPN(استپن) با یک ساختار Web3 که مارکت و والت را در یک اپلیکیشن ادغام می‌کند، به همه بخش‌های تلفن اعضا بدون توجه به آشنایی یا عدم آشنایی آن‌ها با رمز ارز دسترسی دارد.

به دلیل این قابلیت، این پلتفرم توجه‌های مثبت بسیاری در جامعه دریافت می‌کند. در حال حاضر و هنگام نگارش این مقاله، میزان کل تحرک انجام‌شده و کیلومترهای طی شده توسط کاربران اپلیکیشن به 2000 کیلومتر رسیده است.

بااین‌وجود، برای داشتن بهترین عملکرد، اپلیکیشن از همه می‌خواهد که سیگنال GPS را به‌طور دائم در بیشترین سطح حفظ کنند تا پلتفرم بتواند به‌طور دقیق میزان ان را ردیابی و محاسبه کند.

کسب درآمد نوین

Genopets از پلتفرم‌های (حرکت کن درآمد کسب کن)

Genopets یک مدل رایگان برای گیم و (حرکت کن درآمد کسب کن) NFT است که بر روی پلتفرم سولانا توسعه‌یافته است.

با Genopets، گیمران می‌توانند موجودات خانگی مانند Tamagotchi (یک وسیله ‌گیم مانند الکترونیکی که تصویر دیجیتالی از یک حیوان را نمایش می‌دهد که باید به آن رسیدگی کرد و «مالک» آن را به‌گونه‌ای که گویی یک موجود خانگی است به آن پاسخ می‌دهد.) را همراه با آموزش و جنگ مانند گیم های پوکمون، جمع‌آوری، رسیدگی و تکامل دهند. در انتها، جستجوها را انجام دهید و پاداش بگیرید.

Genopets از اپلیکیشن ‌های ردیابی دستگاه‌های الکترونیکی گیمران برای دیدن میزان تحرک و فعالیت‌های آن‌ها در دنیای فیزیکی استفاده می‌کند و این معیارها را به XP برای پویایی و آپدیت موجودات خانگی تبدیل می‌کند.

قابلیت‌های برجسته Genopets

ابتدا، در مورد قابلیت این پلتفرم صحبت می‌کنیم، می‌توان بیان کرد که این ابتدایی‌ترین مدل (حرکت کن درآمد کسب کن) است که بر روی Solana ساخته‌شده است. این پلتفرم به آهستگی دو مدل (بازی کن درآمد کسب کن)» و (حرکت کن درآمد کسب کن) را باهم مخلوط می‌کند.

ازآنجاکه، مدل (حرکت کن درآمد کسب کن)» قابلیت بیشتری خواهند داشت، توکن ها و NFT ها می‌توانند در مبارزات شرکت کنند تا جوایز بیشتری کسب کنند درنتیجه توکن های Genopets و NFT ها قیمت بیشتری خواهند داشت.

علاوه بر (حرکت کن درآمد کسب کن)، می‌توانید موجود خانگی خود را آپدیت کنید (کاملاً رایگان) و بعدازاین آن‌ها را در مارکت بفروشید و برای خود درامد کسب کنید.

علاوه بر این گیمران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه (بازی کن درآمد کسب کن) شرکت کنند تا NFT های داخل گیم مانند Habitat، Crystal، Genopets را رشد دهند و سپس آن‌ها را بفروشند.

این ساختار اقتصادی دوگانه می‌تواند به همه مخاطبان از گیمر گرفته تا ورزشکار اجازه دهد تا به‌راحتی در گیم شرکت کنند.

جمع‌بندی

درمجموع این مدل‌های (حرکت کن درآمدکسب کن) و اپلیکیشن های این حوزه آینده فوق العاده به دلیل ترکیب کسب‌درآمد با کسب سلامتی را داشته و علاوه بر این باعث آشنایی افراد با دنیای کریپتو می‌گردد اما هرگز ارزهای با تولید نامحدود این اپلیکیشن ها را هولد و نگهداری نکنید چراکه ذات این ارزها نزولی است.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خریدوفروش رادارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ کدام اپلیکیشن ها در حال حاضر مدل (حرکت کن درآمد کسب کن) را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهند؟

تنها اپلیکیشن رایگان این حوزه GRNOPETS است و سایر موارد نیازمند سرمایه اولیه است.

2_ اپلیکیشن STEPN چگونه میزان حرکت مارا می‌سنجد؟

از طریق اطلاعات GPS داخل گوشی و میزان جابه‌جایی.

3_ دارایی‌ها در مدل (حرکت کن درآمد کسب کن)، چگونه است؟

این دارایی‌ها به‌صورت NFT و ارائه‌دهنده مالکیت کامل و بدون قید و شرط می‌باشند.

طراحی و ساخت «بوم مدل کسب‌و‌کار» تنها با چند کلیک!

مدل کسب و کار ابزاری است که منطق شرکت جهت درآمدزایی را نشان می‌دهد . مدل کسب و کار از ۹ جز تشکیل شده است که با یکدیگر در ارتباطند. این اجزا عبارتند از: بخش‌های مشتریان، ارتباط با مشتریان، ارزش پیشنهادی، فعالیت‌های کلیدی، شرکای کلیدی، کانال‌ها، منابع کلیدی، جریان‌های درآمدی و ساختار هزینه.

طراحی مدل کسب و کار چالش جدی پیش روی کسانی است که می‌خواهند کسب و کار جدیدی را راه‌اندازی کنند، چه شرکتی بزرگ باشد و چه کسب و کاری نوپا. سودآور نبودن مدل کسب و کار به‌عنوان مهم‌ترین دلیل شکست استارت‌آپ‌ها معرفی شده است. از این رو لازم است از همان ابتدای راه‌اندازی کسب‌و‌کار روی دقت محتوای بوم مدل کسب و کار سرمایه‌گذاری شود تا ریسک شکست آن تا حد زیادی کاهش یابد. امروزه استارتاپ‌ها و شرکت‌های موفق جهان، از بوم مدل کسب و کار به عنوان تابلوی راهنمایی برای جهت‌دهی به مسیر کسب و کارشان استفاده می‌کنند.

پلتفرم آنلاین «بیزنگار» امکان طراحی مدل کسب و کاری دقیق را با استفاده از ابزار حرفه‌ای بوم مدل کسب و کار فراهم کرده ‌است. در این پلتفرم می‌توان تنها با چند کلیک ساده بوم مدل کسب و کار را طراحی، ‌ذخیره‌سازی و ویرایش کرد. همچنین در هر مرحله از تشکیل و ساخت بوم مدل کسب و کار در فضایی مثل اتاق فکر با دوستان و اعضای تیم مشورت کرد.

گام به گام ساخت بوم مدل کسب و کار در پلتفرم بیزنگار:

۲. درج کلمه و رمز عبور و ورود به سامانه

۳. کلیک کادر «ساخت ابزار جدید» و انتخاب ابزار مدل کسب و کار. (لازم به ذکر است؛ استفاده از این ابزار مستلزم افزایش اعتبار از منوی «افزایش اعتبار» است.)

۴. وارد کردن مشخصات ابزار ساخت مدل کسب و کار در سامانه

۵. قرار دادن محتوای مورد نظر در بوم مدل کسب و کار (کافی است در هریک از بخش‌های ۹ گانه بوم مدل کسب‌ و‌ کار روی «برگه جدید» کلیک شود تا بتوان اطلاعات مربوط به همان بخش را وارد برگه کرد و آن را مانند استیکر روی بوم کسب‌و‌کار قرار داد. همچنین می‌توان محتوای هر یک از برگه‌ها را ویرایش یا حذف کرد.)

۶. امکان تشکیل اتاق فکر و جویا شدن از نظرات دوستان و دیگر اعضای تیم‌

۷. امکان دریافت خروجی از بوم مدل کسب و کار به‌صورت jpg و slides و .

در این پلتفرم امکان ذخیره سازی بوم‌های مدل کسب و کار ساخته شده‌ به‌صورت دایم وجود دارد. این بوم‌ها از منوی «ابزارهای من» قابل دسترسی و بازبینی است. به این ترتیب در هر زمان و هر مکان می‌توان به بوم‌های کسب‌و‌کار گذشته‌ دسترسی داشت.

به علاوه به کمک قابلیت جدید «ارزیابی ابزارها» در بیزنگار می‌توانید، بوم‌ مدل کسب‌و‌کار و حتی سایر ابزارها و بوم‌های کسب‌وکارتان را برای کارشناسان باتجربه و متخصص ارسال کنید. نظرات و بازخوردهای‌شان را در قالب یک «گزارش تکمیلی» دریافت کنید. بوم ساخته شده اولیه خود را ویرایش و دقت و کیفیت آن را افزایش دهید و به این ترتیب شانس موفقیت کسب‌وکارتان را چند برابر کنید.

ساخت مدل کسب‌وکار دقیق و منطقی جز جدایی ناپذیر و ضروری برای راه اندازی کسب و کار است. ساختن بوم مدل کسب و کار به‌صورت آنلاین و با کمک ابزارهایی مثل موس و کیبورد می‌تواند دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود و با تجربه‌ای لذت‌بخش‌ همراه باشد.

UXE Group | تجربه سازان خلاق

پلتفرم نرم افزاری تجربه سازان خلاق به معنای ساده یک " پلتفرم آنلاین برای کسب کار های که میخواهند مکانیزیم کار خود را تماما آنلاین کنند” می باشد.

تضمین و تعهد ما برای اعتماد شما :
  • پشتیبانی از تمام زبان های زنده دنیا
  • پشتیبانی از تمامی واحد های پول
  • قابلیت اتصال با همه ی درگاه های پرداخت خارجی و داخلی
  • گارانتی بازگشت وجه
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • دارای وب اپلیکیشن برای هر سیستم عامل ( اندروید و ای او اس (آیفون) )
  • قابلیت شخصی سازی برای هر کسب وکار
  • ساختار یکپارچه و مدیریت شده
  • رابط کاربری آسان
  • پرداخت اقساطی ( بدون بهره )
ثبت درخواست دموی 30 روزه رایگان
امکانات پلتفرم فروشگاه :
پنل مدیریت اختصاصی :

در این قسمت می توانید وب سایت خود را مدیریت نمایید محصولات را اضافه و کم کنید ، تخفیفات را اعمال کنید ، کامنت ها را ببینید ، آمار های بازدید و فروش و میزان موجودی محصولات را ببینید و …

تعریف محصولات در هر دسته :

با این امکان شما می توانید یک فهرست بسیار عالی از مجموعه محصولات فروشگاه خود ایجاد کنید که موجب ایجاد نظم در ساختار سایت شما می شود .

عضویت کاربران :

کاربر می تواند در وب سایت شما ثبت نام کند و پروفایل خود را داشته باشد ، ایجاد پنل برای کاربران روند سفارش و دریافت محصول را راحت تر می کند به این صورت که در پنل کاربر امکان درج کد پستی و ادرس و شماره تماس وجود دارد و کاربر می تواند همان ادرس را برای دریافت محصول تایید کند .

افزودن بخش صدور فاکتور و پیش فاکتور :

وب سایت فروشگاهی این امکان را دارد که اگر کاربر محصولی را خرید و سفارش داد یک فاکتور محصول به جهت کسب اطمینان کاربر از خریدش برای وی صادر شود .

پشتیبانی سئو فنی و تماما ( SEO Friendly ) :

طراحی و تنظیمات سئو به صورت تماما حرفه ای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو از مزیت های عالی برای شما محسوب می شود

ایجاد صفحات ، نوشته ها به صورت نامحدود :

اگر کسب و کار شما ارتقا یابد مجبور خواهید شد که سایتتان را گسترش بدهید و موارد زیادی به وب سایتتان اضافه کنید در این امر باید ذکر کنیم که شما می توانید به راحتی و با ساختار کسب و کار پلتفرمی هزینه های کم وب سایت خود را متناسب با کسب و کار خود گسترش دهید .

افزدون بخش مدیریت محصولات :

مدیریت محصولات به صورت کاملا شفاف و کنترل شده انجام می گیرد شما می توانید قیمت و تعداد کالاها را تغییر دهید . توضیحات مربوط به کالاها را ویرایش کنید . برای محصولات کد تعریف کنید ، عکس محصولات را ویرایش کنید و ….

سیستم بازاریابی ارجاعی :

بازاریابی ارجاعی از بهترین روش‌های بازاریابی است که یک شرکت در طول حیات خود می‌تواند از آن استفاده کند.، به زبان ساده همان خرید یک مشتری به خاطر نظر یا پیشنهاد دیگران است.

بارگذاری تصاویر پانومرا ( تصویر 360 درجه ) :

با استفاده از پلتفرم تجربه سازان خلاق شما قادر خواهید تصاویر با 360 درجه ( پانومرا ) در محصول یا خدمات یا هر بخش با شخصی سازی برای شما میتواند انجام گیرید

نظرسنجی آنلاین :

نظرسنجی آنلاین به منظور گردآوری بینش‌ها و بازخوردها در مورد محصولات یا خدمات در حال عرضه، تغییر استراتژی بازاریابی، بالا بردن ویژگی‌های خوب فعلی و . استفاده می شود.

امکانات تکمیلی زیر ساخت فروشگاه
ماژول های زیر ساخت :
1. پنل مدیریت اختصاصی و سیستم مدیریت مدیران ( کنترل سطح دسترسی ) :

در این قسمت می توانید وب سایت خود را مدیریت نمایید محصولات را اضافه و کم کنید ، تخفیفات را اعمال کنید ، کامنت ها را ببینید ، آمار های بازدید و فروش و میزان موجودی محصولات را ببینید و …
در این سیستم مدیرانی که دسترسی به پنل مدیریت دارند و با آنها عطاء شده ، با مدیریت سطح دسترسی به بخش های مختلف میتوان رهگیری کرد .

2. سیستم اعتبار دهی شهرت ( کاربر طلائی ، کاربر نقره ای ، کاربر برنزه ) :

سیستم اعتبار میزان شهرت یک کاربر را در سایت نشان داده و هر چه میزان امتیاز یک کاربر بیشتر باشد بدین معنی است که کاربر مورد نظر فعالیت های سازنده و تخصصی بیشتری در سطح سایت داشته است .
میزان امتیاز اهدائی از سوی شما بوسیله سیستم محاسبه شده و بستگی به امتیاز و اعتبار خود شما و همچنین تاریخ عضویت و تعداد پست های شما دارد اما در این بین تأثیر میزان اعتبار از دو عامل دیگر بیشتر است. همچنین تمامی کاربران در صفحه اول تنظیمات خود میتوانند 10 پست آخری که بابت آنها اعتبار (مثبت یا منفی) دریافت کرده اند را مشاهده و میزان اعتبار خود را ببینند.
با اهداء اعتبار توسط دیگر کاربران سایت، میزان شهرت، اعتبار و امتیازدهی کاربر بالا میرود. سیستم به صورت اتوماتیک اعتبار را محاسبه کرده و به کاربر عنوان و امتیاز را اهدا میکند.

3. سیستم باشگاه مشتریان :

باشگاه مشتریان یا Loyalty Club ، با نام‌های برنامه لویالتی (لویالتی کلاب)، برنامه وفادار سازی مشتریان، کلوپ مشتریان وفادار نیز شناخته می‌شود، در تعریف باشگاه مشتریان باید گفت که به مجموعه ای از راهکارها، تکنیک‌ها و برنامه‌هایی گفته می‌شود که هدف اصلی آن وفادارسازی مشتریان، افزایش فروش و بازگشت دوباره‌ی مشتری است، نرم افزار باشگاه مشتریان با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشتریان بهترین راهکار را برای وفادارسازی مشتریان به شما ارائه می‌کند.

سیستم رهگیری کاربر برای سیستم باشگاه مشتریان ، در جهت درجه بندی کاربر :
سیستم رهگیری کاربر ازهر عکس العمل کاربر با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی رهگیری می شود و تمامی حرکات کاربر را تحلیل می کند.

4. سیستم اعتبار دهی وجهی ( کیف پول ) :

سیستم اعتبار دهی وجهی به صورتی هست که میزان اعتبار دهی اولیه کاربر قرار میگیرد که این سیستم باعث می شود تجربه کاربری بهتری به کاربر انتقال پیدا کند ، کاربر می تواند با استفاده از کیف پول خود سیستم پرداخت را انجام دهد .

• و لازم به ذکر هست که در سیستم اعتبار دهی میتوانیم به همه کاربران به صورت همگانی یا به صورت فردی اعتبار وجهی به کیف پول کاربران اضافه یا کم کنیم.
• و حائز اهمیت هست که در سیستم اعتباری دهی وجهی به طور کامل رهگیری می شود توسط مدیریت کل ، که خطایی رخ ندهند از جانب مدیران سیستم .

5. سیستم مدیریت بازارچه یا چند فروشندگی :

سیستم مدیریت چند فروشندگی در واقع وب سایتی است که برای فروش محصولات توسط چند فروشنده طراحی شده است. به این صورت که شما وب سایتی برای فروش محصولات خود ایجاد می کنید، اما به دیگر کاربران نیز اجازه می دهید محصولات خود را در سایت شما به فروش برسانند.

6. سیستم مدیریت اطلاعات ( گاوصندوق اطلاعاتی ) :

سامانه مدیریت اطلاعات که بر پایه رایانش ابری فعالیت می کند و امکان ذخیره سازی هر نوع فایل دیجیتال را به مدیر اصلی می دهد. همچنین ابزاری برای مدیریت، ویرایش، به اشتراک گذاری، دانلود و آپلود انواع فایل ها با فرمت های صوتی، تصویری، ویدئویی، فایل گرافیکی و اسناد را فراهم آورده است.

7. سیستم گزارش ساز یکپارچه Integrated Reporting System :

سیستم گزارش گیری یکپارچه رایج ترین نوع سیستم های پشتیبانی مدیریتی بعد از استقرار MIS در سازمان است. این سیستم بیشتر نیازهای اطلاعات روزانه مدیران را برای تصمیم گیری تأمین می کند. این سیستم گزارشات متنوعی تهیه کرده و در اختیار مدیران قرار میدهد. محتوی این گزارشات پیشاپیش توسط مدیران مشخص میشود و بنابر این کاملاً با نیازهای آنها تطابق دارد.

8. سیستم وب اپلیکیشن های پیش رونده یا PWA :

به زبان ساده‌تر، نرم افزار‌های پیش رونده یک وبسایت هستند که با استفاده از یک مرورگر مثل گوگل کروم وارد آن می‌شوید. شما با یک اپلیکیشن سر و کار دارید که همه‌ی تعاملات یک نرم افزار معمولی و بومی را خواهد داشت. بعد از ورود از شما پرسیده خواهد شد که آیا قصد دارید یک آیکون از آن را به گوشی خود اضافه کنید یا نه؟ پس از انجام این کار کافیست روی آیکون اضافه شده در گوشی خود بزنید تا مانند یک اپلیکیشن و بدون ورود به مرورگر از آن استفاده کنید.
وب اپلیکیشن های پیش رونده ، تاثیر به سزایی در سئو حرفه ای و Performance (کارایی) سیستم خواهد گذاشت.

9. سیستم انبار داری یکپارچه :

فرآیند انبارداری پلتفرم را می توان از طریق این سیستم بهینه سازی کرد .این یک فرآیند طولانی است و نیاز به مراحل مختلفی دارد، از جمله به دست آوردن محصولات از تامین کنندگان، حفظ سطح موجودی و حمل این محصولات به مشتریان؛- سازماندهی و پردازش اطلاعات مهم، به این فرایند منتهی می شود و در اغلب موارد، کسب و کار بزرگتر ساختار کسب و کار پلتفرمی نیازهای توزیع پیچیده تر و سنگین تری دارد. یک WMS با کیفیت بالا، باید قادر به ادغام تدارکات باشد، که فرایندها را ساده تر کرده، کارایی را به حداکثر رسانیده و هزینه های غیر ضروری را حذف می کند.

10. سیستم مدیریت چند زبانه بودن :

طراحی سیستم چند زبانه موضوعی تخصصی و احتیاج به‌دقت و توجه ویژه‌ای دارد. زیرا انجام تنظیمات ضروری آن برای مدیریت و کنترل آن و در دسترس بودن اطلاعات و محتواهای گردآوری‌شده در هر زبان و همچنین همگام‌سازی نوشته‌ها در زبان‌های گوناگون نیاز به نیروهای متخصص و کارشناس دارد و این موضوع باعث یکپارچه شدن سایت در قسمت‌های مختلف می‌شود.

11. سیستم مدیریت رخ داد یا LOG :

تجمع Log فرآیندی است که طی آن Logها از سیستم‌های رایانشی گوناگون تجمیع، طبقه بندی و تجزیه شده و داده‌های ساختاریافته استخراج می‌شود. در ادامه، این داده‌ها در فرمتی کنار هم قرار می‌گیرند که به سادگی توسط ابزار داده‌ی مدرن قابل جستجو و اکتشاف باشد. چهار روش رایج برای جمع‌آوری Log وجود دارد، بسیاری از سیستم‌های جمع‌آوری Log این روش‌ها را ترکیب می‌کنند.

کوتاه درباره ما

ما از سال 1395 با تمام توان شروع کردیم تا زمان حال در حال تلاش کوشش بوده ایم که حداقل یک قدم هر روز به پیشرفت روز افزون خود و همکاران خود اضافه کنیم امیدوارم که در این راستا قدم برداریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.