دام نقدینگی چیست؟


الگوی IS-LM

الگوی IS-LM یکی از اصطلاحات علم اقتصاد و از زیر مجموعه‌های مهم اقتصاد کلان است که به‌ وسیله منحنی‌های IS و LM نشان داده می‌شود. منحنی LM تعادل در بازار پول و منحنی IS تعادل در بازار کالا را نشان می‌دهد. این الگو به الگوی هیکس-هانسن (Hicks-Hansen) شهرت دارد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
الگوی IS-LM از اساسی‌ترین الگوهای تحلیلی اقتصاد کلان است. این الگو به‌وسیله منحنی‌های IS و LM به شرح و تحلیل رابطه میان نرخ بهره (r) و درآمد ناخالص ملی (y) در بازارهای کالا و پول می‌پردازد و نشان‌دهنده نرخ بهره و درآمدی است که در آن، بازار کالا و پول به‌طور همزمان در تعادل هستند. در این الگو، منحنی IS مخفف Investment andSaving equilibrium که بیانگر تعادل در بازار کالا و خدمات و منحنی LM مخفف Liquidity preference andMoney supply equilibrium که بیانگر تعادل در بازار پول است.

۲ - تاریخچه

[ویرایش]
الگوی IS-LM به الگوی هیکس-هانسن (Hicks-Hansen) شهرت دارد. هیکس در آوریل ۱۹۳۷، درست یک سال پس از انتشار نظریه عمومی کینز، مقاله‌ای تحت عنوان "کینز و کلاسیک: یک تفسیر پیشنهادی"، انتشار داد که در آن، کار کینز را به‌صورت ساده‌ شده و خلاصه‌های نموادری توضیح می‌داد. پس از آن، وی الگوی خود را به‌ هانسن (Alvin Harvey Hansen: ۱۸۸۷-۱۹۷۵) ارائه کرد و وی هم نکات مفیدی به دام نقدینگی چیست؟ آن اضافه کرد و الگوی وی کامل شد.


جان هیکس (John R. Hicks: ۱۹۰۴-۱۹۸۹) اقتصاددان معروف انگلیسی، یکی از صاحب‌نظرانی است که منشا گسترش اقتصاد ریاضی تحلیل‌های اقتصاد خرد بوده است. تا قبل از تلاش هیکس، در تدوین الگوی IS-LM، رابطه بازار پول و کالا خیلی شفاف نبود و او با کمک این الگو توانست این شفافیت را به‌وجود بیاورد. هیکس علاوه‌ بر حل و فصل تفسیرهای کینز و کلاسیک‌ها با کمک الگوی IS-LM، همچنین به توضیح و معرفی مجموعه‌ای از نرخ‌های بهره پرداخت.


هیکس توانست با استفاده از نظریه کینز، بحث تعادل طرف تقاضا را در چارچوب الگوی IS-LM ارائه دهد. در طرف تقاضا، وی تعادل در بازار کالا (منحنی IS) و تعادل در بازار پول (منحنی LM) را به‌طور همزمان، مورد توجّه قرار داده و از تعادل همزمان بازار کالا و پول، منحنی تقاضا را به‌دست می‌آورد.

[۴] تقوی، مهدی، اصول علم اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۱۰۸.


تا پایان دهه ۱۹۵۰، اقتصاد کینزی با الگوی IS-LM شناخته می‌شد. دستگاه تحلیلی IS-LM در متون آموزشی اقتصاد کلان و مطالعات تجربی جایی برای خود باز کرد؛ اما به هر حال گفته می‌شود که این الگو، دقیقا همان الگویی است که کینز در سر می‌پروراند، نیست؛ زیرا همه ایده‌های محوری و کلیدی کینز به‌طور صریح در آن مشاهده نمی‌شود. در عین حال این الگو، چارچوب مفیدی برای ترکیب بخش حقیقی و پولی اقتصاد، به‌عنوان مکمل نظریه درآمد–مخارج ارائه کرد.
شاید مزیت اصلی این الگو و دلیل اینکه این الگو، هنوز در اقتصاد کلان میانه، یک الگوی استاندارد تلقی می‌شود، این است که به‌لحاظ مفهومی ساده است و در عین حال، نگرش‌های خوبی در مورد سیاست‌های رایج، ارائه می‌دهد.

۳ - منحنی IS

[ویرایش]
منحنی IS مکان هندسی ترکیباتی از نرخ بهره (r) و در آمده ملی (y) است که در آن، بازار کالا در تعادل است. به‌عبارت دیگر، منحنی IS یک منحنی نزولی است که به ازای هر نرخ بهره، درآمد تعادلی بازار کالا را نشان می‌دهد؛ که حاکی از رابطه معکوس بین نرخ بهره و درآمد تعادلی است (شرط تعادل بازار کالا: تقاضای کل برای کالا و خدمات=عرضه کل کالاها و خدمات).

۴ - منحنی LM

[ویرایش]
منحنی LM مکان هندسی ترکیباتی از نرخ بهره (r) و درآمد ملی (y) است که در آن بازار پول در تعادل است. به‌عبارت دیگر برای حفظ تعادل بازار پول بین سطح درآمد ملی و نرخ بهره رابطه‌ای مستقیم دارد که اصطلاحا به آن منحنی LM می‌گویند. (شرط تعادل بازار پول: تقاضای حقیقی پول=عرضه حقیقی پول)

۵ - تعادل همزمان در بازار کالا و پول

[ویرایش]
برای بحث پیرامون دو بازار پول و محصول، دو نمودار هندسی به‌دست آوردیم. یکی از آن‌ها زوج‌های تعادلی y (درآمد ملی) و r (نرخ بهره) در بازار محصول را بیان می‌کند (منحنی IS) و دیگری زوج‌های تعادلی y و r در بازار پول (منحنی LM) را ارائه می‌دهد. با قرار دادن این‌دو منحنی (IS و LM) در کنار هم و در یک فضای دوبعدی، می‌توانیم از نقطه تقاطع آن‌دو، زوج مرتب واحدی از y و r که هر دو بازار را به‌طور همزمان در تعادل نگه می‌دارد، به‌دست آوریم.
اگر زوج مرتب نرخ بهره و درآمد در نمودار ترسیم‌شده در موقعیت y ۰، r ۰ باشد هردو بازار (کالا و پول) در تعادل بوده و هیچ دلیلی ندارد، که بخواهند از این موقعیّت دور شده و تغییر نمایند. منظور از موقعیّت تعادلی، موقعیتی است که وقتی متغیرها در آن استقرار یافتند، دلیلی ندارد که از آن جدا شوند، مگر اینکه نیروی مؤثر دیگر آن‌ها را وادار کند.

الگوی IS-LM

۶ - سیاست‌ها و انتقال منحنی‌ها

[ویرایش]
سیاست‌های پولی و مالی و انتقال منحنی‌های IS و LM عبارت هست از:

۶.۱ - سیاست مالی


اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌منظور تحت تاثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی را سیاست مالی می‌نامند.

تغییر هرکدام از این موارد، سبب تغییر در وضع بودجه و وضع مالی دولت می‌شود.
چراکه تغییر مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی به‌معنای تغییر پرداخت‌های دولت و تغییر مالیات‌ها به‌معنی تغییر دریافت‌های دولت است. هرگاه دولت، مخارج خود را افزایش دهد، مالیات‌ها را کاهش دهد یا پرداخت‌های انتقالی را افزایش دهد، اصطلاحا گفته می‌شود که دولت سیاست مالی انبساطی اجرا کرده است. از طرف دیگر، هرگاه دولت، مخارج خود را کاهش دهد یا مالیات‌ها را افزایش دهد یا پرداخت‌های انتقالی را کاهش دهد، اصطلاحا گفته می‌شود که دولت سیاست مالی انقباضی اجرا کرده است.


اگر یک سیاست مالی انبساطی، مثل افزایش هزینه‌های دولت اعمال گردد آنگاه درآمد ناخالص ملی (y) نیز افزایش می‌یابد. (خالص صادرات+هزینه‌های دولت+سرمایه‌گذاری+مصرف خانوارها=تولید ناخالص ملی). با افزایش خریدهای دولت در صورت ثابت بودن مقدار حقیقی پول، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و درنتیجه در این رهگذر نرخ بهره (r) افزایش می‌یابد. مشاهده می‌شود که سیاست مالی انبساطی، منجر به افزایش نرخ بهره و درآمد ناخالص ملی به‌طور همزمان می‌شود و سیاست مالی انقباظی نیز اثر معکوس سیاست مالی انبساطی بر متغیرهای مذکور می‌گذارد.
از لحاظ نموداری، در الگوی IS-LM سیاست‌های مالی، سبب انتقال منحنی IS و در نتیجه موجب تغییر نقطه تعادل از (y ۰، r ۰) به ترکیبی دیگر از نرخ بهره و درآمد می‌شوند. به‌طوری‌که سیاست مالی انبساطی موجب انتقال منحنی IS به بالا و راست (درنتیجه افزیش در y و r) و سیاست مالی انقباضی موجب انتقال منحنی IS به پایین و چپ (در نتیجه کاهش r و y) می‌شود. در شکل زیر اعمال سیاست مالی انبساطی به‌صورت انتقال از نقطه e ۰ به e ۲ نشان داده شده است.

[۱۱] برانسون، ویلیامف تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نی، ۱۳۸۸، چاپ سیزدهم، ص۱۱۳-۱۰۷.

۶.۲ - سیاست پولی


سیاست پولی، مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. بانک مرکزی، این موضوع را از طریق مجموعه ابزاهایی انجام می‌دهد، که به ابزارهای سیاست پولی مشهورند. سیاستی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و منجر به افزایش حجم پول می‌گردد، سیاست پولی انبساطی و سیاستی که منجر به کاهش حجم پول یا نقدینگی می‌شود را سیاست پولی انقباضی می‌گویند.


سیاست‌های پولی، اثر خود را بر منحنی LM می‌گذارند. به‌طوری که تغییرات سیاست‌های پولی (تغییر حجم حقیقی پول)، منحنی LM را در امتداد منحنی IS ثابت منتقل نموده و موجب تغییر نرخ بهره (r) و محصول تعادلی تقاضا شده (y) می‌شود. به‌طور کلی سیاست پولی انبساطی سبب انتقال منحنی LM به راست و پایین (در نتیجه افزیش در y و r) می‌شود. در شکل زیر، به‌صورت انتقال از نقطه e ۰ به e ۲ نشان داده شده است و سیاست پولی انقباضی سبب انتقال منحنی LM به پایین و چپ (در نتیجه افزیش در y و r) می‌شود. البته سیاست‌های درآمدی (افزایش مصرف یا سرمایه‌گذاری) نیز تاثیر مشابه سیاست‌های مالی انبساطی را دارند.

[۱۳] برانسون، ویلیامف تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نی، ۱۳۸۸، چاپ سیزدهم، ص۱۲۴-۱۲۱.

الگوی IS-LM

۷ - نواحی عدم‌تعادل در الگوی IS-LM

[ویرایش]
به‌طور کلی، تمامی نقاط روی منحنی IS بیانگر تعادل بازار کالا هستند. همچنین در تمامی نقاط روی منحنی LM، بازار پول در تعادل است. در نقاط سمت چپ و پایین منحنی IS اضافه تقاضا در بازار کالا و در نقاط سمت راست و بالای منحنی IS اضافه عرضه در بازار کالا وجود دارد. در نقاط سمت راست و پایین LM اضافه تقاضا در بازار پول وجود دارد و در نقاط سمت چپ و بالای محنی LM اضافه عرضه در بازار پول وجود دارد.
بنابراین در الگوی IS-LM چهار ناحیه عدم‌تعادل وجود دارد. در ناحیه (۱) در بازار محصول، و در بازار پول مازاد عرضه وجود دارد. در ناحیه (۲) در بازار محصول مازاد عرضه و در بازار پول مازاد تقاضا وجود دارد. در ناحیه (۳) در بازار محصول مازاد تقاضا و در بازار پول نیز مازاد تقاضا وجود دارد. در ناحیه (۴) نیز در بازار محصول، مازاد تقاضا و در بازار پول، مازاد عرضه وجود دارد.

الگوی IS-LM

۸ - نقد و بررسی الگوی IS-LM

این الگو، یک الگوی ایستا است نه پویا. این امر، بدان معناست که آینده را تنها با فرض نااطمینانی می‌توان مطرح کرد و الگوی IS-LM به‌طور مبنایی فرمولی برای وضعیت آینده اجزای الگو ندارد.
این الگو، بخش‌های حقیقی و مالی را کاملا از هم جدا کرده است. این کار، ممکن است برای مواردی صحیح باشد، اما به‌طور دقیق، دنیای واقعی را توصیف نمی‌کند. بازار پول و کالا به‌طور جدایی‌ناپذیر به هم مرتبطند. این الگو را برون‌زا است؛ در حالی‌که پول جنبه‌های درون‌زا هم دارد.
این الگو، طرف عرضه را به حساب نمی‌آورد و در مورد چگونگی تعیین قیمت‌ها و دستمزدها بحثی نمی‌کند. اما با توجه به تمامی ایرادهای وارد شده، نباید تصور کرد که این الگو، الگوی مناسب و خوبی نیست؛ بلکه در چارچوب محدودیت‌هایی که دارد، یک ابزار تحلیلی بسیار مناسبی است. دنیای واقعی با پیچیدگی‌هایی که دارد، بدون ساده‌سازی قابل توصیف در قالب الگو نیست.
این الگو، درواقع توانسته است با چارچوب بسیار ساده، دنیای واقعی را به‌طور صحیح سازده‌سازی کند. البته باید به محدودیت‌های آن هم توجه داشت و در هر شرایطی از آن استفاده نکرد. اصولا نه تنها در علوم اجتماعی بلکه در علوم طبیعی نیز الگوها با محدودیت همراه هستند و برای قلمرو محدودی طراحی می‌شوند و باید در قملرو خودشان از آن‌ها استفاده کرد. لذا ترسیم یک چارچوب وسیع‌تر و نقد الگو در آن چارچوب وسیع کار صحیحی نیست.

نقدینگی چیست؟ عوامل تاثیرگذار و 3 اصطلاح مهم دیگر

نقدینگی

مفهوم های زیادی در علم اقتصاد وجود دارد که هر اقتصاددان و شخصی که به نوعی با مسائل اقتصادی در ارتباط هست باید از آنها اطلاع و آگاهی داشته باشد. نقدينگي مجموع پول و شبه پولي است كه در اقتصاد كشور جريان دارد. نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.در این مقاله سعی داریم تا نقدینگی، هدایت آن و تاثیر آن بر پولشویی را توضیح دهیم.

نقدینگی چیست؟

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary­­ Base) و ضریب فزاینده پولی است.

پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

عوامل تاثیر گذار بر نقدینگی

انواع نقدینگی

1- دارایی پولی

 • بخشی که از دارایی فیزیکی چون اسکناس و سکه تشکیل شده و به طور مستقیم در دسترس شخص می باشد.
 • بخش سپرده های دیداری که به طور غیرمستقیم در دسترس شخص قرار دارد. در واقع این دارایی همان حسابی است که در غالب حساب جاری نزد بانک افتتاح شده و شخص پول خود را در آن قرار میدهد.

2- دارایی شبه پول

دارایی شبه پولی در واقع همان حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدتی هستند که توسط بانکهای عامل برای اشخاص مختلف افتتاح شده و آن اشخاص در قبال واگذاری پول به بانک و شارژ این حساب ها، در کوتاه مدت یا بلندمدت سود یا بهره ای را به میزان مشخص بر طبق مقررات بانک دریافت می کنند.

هدایت نقدینگی

هدایت نقدینگی در واقع راهکارها و چاره جویی هایی است که سبب میشود حجم نقدینگی موجود در جامعه بجای استفاده نادرست، راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان، به سمت قسمتهایی هدایت شود که نیاز به آن داشته و به این ترتیب باعث دگرگونی و شکوفایی اقتصاد شده و به پیشرفت و رشد آن کمک کند.

این مفهوم در واقع برای کاهش اثر نقدینگی بر جامعه مطرح میشود. با افزایش نقدینگی اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیرد و گاها موجب فروپاشی اقتصادی و سیاسی یک کشور نیز میشود.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

مهار رشد نقدینگی

1- بانک مرکزی به صورت یک نهاد مستقل و نه وابسته به دولت عمل کند چرا که در غیر این صورت بانک نمی تواند الزامات و قوانین خود را به درستی در سطح جامعه به مرحله اجرا در آورد و به نوعی دولت هر کجا که به مشکل بر بخورد چاره کار را در گرفتن وام از بانک مرکزی می داند.

2- از طرفی الزامی به تسویه بدهی خود در موعد مقرر نمیبیند و این یعنی تولید نقدینگی بیشتر توسط بانک برای جبران بدهی.

تله نقدینگی چیست؟

تله نقدینگی (Liquidity Trap) در واقع وضعیتی است که در آن افراد به جای سرمایه گذاری یا خرج کردن پول، آن را احتکار می‌کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره صفر است یا رکود اقتصادی به وجود آمده است. البته این وضعیت در کشورهایی اتفاق می افتد که نرخ تورم پایینی دارند. در زمان بروز تله نقدینگی، کارایی سیاست‌های پولی به شدت کاهش پیدا می‌کند و تاثیر سیاست‌های مالی بیشتر است.

تاثیر پولشویی بر حجم نقدینگی

زمانیکه پولی که از راه های غیر قانونی مانند دام نقدینگی چیست؟ قاچاق، مواد مخدر،آدم فروشی و غیره به دست می آید طی مراحلی به پول قانونی و مشروع تبدیل شود اصطلاحا پولشویی رخ میدهد. پشتوانه پول، داراییهای قانونی باشد؛ بخشهای غیر قانونی به عنوان پشتوانه نقدینگی محاسبه نمی شوند. همچنین هر چه بخشهای غیر قانونی افزایش یابد؛ با توجه به محدودیت منابع، نقدینگی نیز کاهش می یابد. از اینرو این ساختار نقدینگی، باعث کاهش بخشهای غیر قانونی می شود.

اما زمانیکه ایجاد نقدینگی در دست دولت و بر اساس تقاضا باشد، هر چه بخشهای غیر قانونی افزایش یابد؛ تقاضای نقدینگی بیشتر شده و به نفع دولت است؛ چون می تواند نقدینگی بیشتری ایجاد کند.از اینرو وجود این ساختار ظالمانه در نظام نقدینگی، باعث ایجاد و ادامه حیات بخشهای غیر قانونی می شود.از اینرو تا این نظام نقدینگی اصلاح نشود؛ تلاش جدی برای حذف این بخشهای غیرقانونی نیز انجام نمی شود.

بهترین سیاست برای جلوگیری از پولشویی، خارج کردن داراییهای غیر قانونی از پشتوانه نقدینگی است.

حرف آخر

رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است.

دام نقدینگی چیست؟

میکروسکوپ الکترونی, کاربرد انواع میکروسکوپ, انواع میکروسکوپ

معرفی انواع مختلف میکروسکوپ ها و کاربرد آنها

کوچینگ بالندگی روشی موثر برای هدایت استعدادهای بالقوه فردی

آشنایی با معنی علامت های دست در سراسر جهان

دلتای رودخانه چیست؟ شرایط و نحوه تشکیل دلتا

سامانه بارشی مونسون چیست؟

گچ خوراکی از چه چیزی ساخته شده است؟

آشنایی با انواع فلومتر ،کاربرد و نحوه کار آنها

دانلود رایگان نرم افزار حسابداری ایمن و آسان پارمیس همراه

رزرو ارزان و لحظه آخری بلیط هواپیما

تله کینزی چیست و در تله کینزی چه اتفاقی می افتد؟

تله کینزی چیست, اموزش تله کینزی, روش تله کینزی

تله کینزی اولین بار در اقتصاد کینزی توضیح داده شد

همه چیز درباره تله کینزی در اقتصاد

تله کینزی وضعیتی است که در اقتصاد کینزی توضیح داده شده است ، که در آن "پس از کاهش نرخ بهره به سطح معینی ، ترجیح نقدینگی ممکن است تقریباً مطلق شود ، به این معنا که تقریباً همه ترجیح می دهند پول نقد را به جای داشتن بدهی (مالی) ترجیح دهند. ابزار) که نرخ بهره بسیار پایینی دارد.

تله کینزی چه زمان ایجاد می شود؟

تله کینزی یا تله نقدینگی زمانی ایجاد می شود که مردم وجوه نقد را انباشته می کنند زیرا منتظر یک رویداد نامطلوب مانند تورم ، تقاضای کل ناکافی یا جنگ هستند. از جمله ویژگی های یک تله نقدینگی می توان به نرخ های بهره نزدیک به صفر و تغییرات در عرضه پول اشاره کرد که در تغییر سطح قیمت ها بی تاثیر است.

ریشه و تعریف تله کینزی

این احتمال وجود دارد که پس از آنکه نرخ بهره به سطح معینی رسید ، ترجیح نقدینگی ممکن است عملاً مطلق شود به این معنا که تقریباً همه پول نقد را به داشتن بدهی ترجیح می دهند که نرخ بهره بسیار پایینی دارد. در این صورت مقام پولی کنترل موثر بر نرخ بهره را از دست خواهد داد. اما در حالی که این مورد محدودکننده ممکن است در آینده عملاً مهم شود ، من تا به حال نمونه ای از آن را نمی شناسم.

این مفهوم از ناتوانی احتمالی سیاست مالی اولین بار در آثار جان هیکس اقتصاددان بریتانیایی، مخترع مدل سازی IS -LM مطرح شد. ، از فرمول های اصلی هیکس پیروی می کند:

تله کینزی ممکن است به عنوان وضعیتی تعریف شود که در آن سیاست های پولی متعارف ناتوان شده اند ، زیرا نرخ بهره اسمی در صفر یا نزدیک به آن است: تزریق پایه پولی به اقتصاد هیچ تاثیری ندارد ، زیرا پایه و اوراق بهادار [پولی] از نظر خصوصی مورد توجه قرار می گیرد. بخش به عنوان جایگزین های کامل.

در تله کینزی، مردم بین اوراق قرضه و پول نقد بی تفاوت هستند زیرا نرخ بهره هر دو ابزار مالی در اختیار دارنده آنها تقریباً برابر است: سود نقدی صفر و سود اوراق قرضه تقریبا صفر است. از این رو ، بانک مرکزی دیگر نمی تواند بر نرخ بهره (از طریق افزایش پایه پولی) تأثیر بگذارد و کنترل خود را از دست داده است.

اقتصاد کینزی جدید, تعریف اقتصاد کینزی, مشکلات اقتصاد کینزی

نموداری بیانگر تله کینزی

پیچیدگی در تله کینزی

در توصیف کینز در مورد تله کینزی ، مردم نمی خواهند اوراق قرضه داشته باشند و به جای آن انواع دیگری از پول غیر نقد را ترجیح می دهند. به دلیل این ترجیح ، پس از تبدیل اوراق قرضه به پول نقد، این امر باعث می شود قیمت اوراق بهادار کاهش یابد و در نتیجه بازدهی آن افزایش یابد. با این حال ، مردم پول نقد را ترجیح می دهند صرف نظر از این که این بازده چقدر زیاد است یا بانک مرکزی چقدر نرخ اوراق قرضه (بازده) را تعیین می کند.

هیمن مینسکی ، اقتصاددان پسا-کینزی اظهار داشت: "پس از کاهش ارزش بدهی که باعث ایجاد رکود عمیق می شود ، افزایش عرضه پول با تعداد ثابت دارایی های دیگر [مالی] ممکن است منجر به افزایش قیمت سایر دارایی ها نشود. دارایی های." این به طور طبیعی باعث افزایش نرخ بهره دارایی هایی می شود که "تقریباً نقدینگی کامل" در نظر گرفته نمی شوند. در این صورت ، همانطور که مینسکی در جاهای دیگر بیان کرده بود .

این دیدگاه که تابع ترجیح نقدینگی یک رابطه تقاضا برای پول است ، این ایده را مطرح می کند که در شرایط مناسب ، تقاضای پول نسبت به تغییرات نرخ بهره ممکن است بی نهایت کشسان باشد . احتمالاً دام نقدینگی در بلافاصله پس از یک رکود بزرگ یا بحران مالی.

اموزش تله کینزی, روش تله کینزی, تمرینات تله کینزی

خلاصه ای از اتفاقی که در تله کینزی می افتد

بحث تاریخی تله کینزی

در پی انقلاب کینزی در دهه های 1930 و 1940 ، اقتصاددانان مختلف نئوکلاسیک به دنبال به حداقل رساندن تأثیر شرایط نقدینگی-دام بودند. دان پاتینکین و لوید متزلر به وجود اصطلاح "اثر پیگو" استناد کردند ، که در آن موجودی موجودی پول واقعی ظاهراً برهان تابع تقاضای کل برای کالاها است ، به طوری که موجودی پول مستقیماً بر منحنی "صرفه جویی در سرمایه گذاری" در تحلیل IS/LM تأثیر می گذارد. بنابراین سیاست پولی می تواند اقتصاد را تحریک کند حتی در صورت وجود دام نقدینگی.

پول گرایان ، به ویژه میلتون فریدمن ، آنا شوارتز ، کارل برونر ، آلن ملتزر و دیگران ، هرگونه تصور از "دام" را که دارای نرخ بهره صفر یا نزدیک به صفر نیست در تمام طیف مورد علاقه به شدت محکوم کردند. بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت دولت و بخش خصوصی. از نظر آنها ، هرگونه نرخ بهره متفاوت از صفر در طول منحنی بازدهی ، شرط کافی برای از بین بردن احتمال وجود دام نقدینگی است.

در دوران اخیر ، هنگامی که اقتصاد ژاپن با وجود نرخهای بهره نزدیک به صفر ، در دوره رکود طولانی مدت قرار گرفت ، مفهوم تله نقدینگی دوباره مطرح شد. فرمول کینز در مورد دام نقدینگی به وجود منحنی تقاضا برای پول در سطح مثبت نرخ بهره اشاره می کند. با این وجود ، دام نقدینگی مورد استفاده در دهه 1990 صرفاً به وجود سیاست های نرخ بهره صفر یا نزدیک به صفر اشاره داشت.

این ادعا این بود که نرخ بهره نمی تواند به زیر صفر برسد. برخی از اقتصاددانان ، مانند نیکلاس صنایع دستی ، سیاست هدف گذاری تورم (توسط بانک مرکزی که مستقل از دولت است) را در مواقع استفاده از نرخهای بهره بسیار طولانی و بسیار پایین ، به منظور جلوگیری از تله نقدینگی یا فرار از آن ، پیشنهاد کرده اند.

تمرینات تله کینزی, تله کینزی, اقتصاد کینزی جدید

تله کینزی تا حدودی متاثر از شرایط تاریخی نیز بوده است

برخی از اقتصاددانان مدرسه اتریشی ، مانند موسسه لودویگ فون میزس ، نظریه ترجیح نقدینگی کینز را به طور کلی رد می کنند. آنها استدلال می کنند که عدم سرمایه گذاری داخلی در دوره های کم بهره ، نتیجه سوء سرمایه گذاری قبلی و ترجیحات زمانی است و نه ترجیح نقدینگی.

اقتصاددانان مدارس شیکاگو همچنان از مفهوم تله نقدینگی انتقاد می کنند.

اقتصاددانان کینزی ، مانند برد دلونگ و سیمون رن لوئیس ، بر این باورند که اقتصاد همچنان در مدل IS-LM به کار خود ادامه می دهد ، البته یک مدل "به روز شده" و قوانین "به سادگی تغییر کرده اند"

بحران مالی جهانی در سال 2008

مدل IS-LM برای پول درون زا اصلاح شده است: بانک مرکزی نرخ بهره را کنترل می کند اما عرضه پول را کنترل نمی کند. منحنی LM در حال حاضر ثابت است ، زیرا وقتی عرضه پول افزایش می یابد ، نرخ بهره r حرکت نمی کند. درآمد Y بدون افزایش نرخ بهره از y به yb افزایش می یابد.

اموزش تله کینزی, روش تله کینزی, تمرینات تله کینزی

تله کینزی را دام نقدینگی نیز می نامند

در طول بحران مالی جهانی ، در بازه زمانی 10-10-2008 ، در شرایطی که نرخ بهره کوتاه مدت برای بانک های مرکزی مختلف در ایالات متحده و اروپا نزدیک به صفر شد ، اقتصاددانانی مانند پل کروگمن معتقد بودند که بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، از جمله ایالات متحده ، اروپا و ژاپن در دام نقدینگی بودند.

وی خاطرنشان کرد که سه برابر شدن پایه پولی در ایالات متحده بین سال های 2008 تا 2011 هیچ تأثیر قابل توجهی بر شاخص های قیمت داخلی یا قیمت کالاهای تحت دلار نشان نداد ، تصوری که دیگران ، مانند اسکات سامنر از آن حمایت کردند.

استدلال پساکینزی ها

پسا کینزی ها پاسخ می دهند که سردرگمی "اقتصاددانان جریان اصلی" بین شرایط تله کینزی ، همانطور که توسط کینز تعریف شده و در چارچوب پس از کینز ، و شرایط نرخ های بهره نزدیک به صفر یا صفر ، عمدی و دارای دام نقدینگی چیست؟ انگیزه ایدئولوژیکی در تلاش برای حمایت از سیاست های پولی در قبال مالی است.

آنها استدلال می کنند که برنامه های کاهش کمی در ایالات متحده و جاهای دیگر باعث افزایش قیمت دارایی های مالی و کاهش نرخ بهره شده است. با این وجود ، طبق تعریف کینزی ، دام نقدینگی نمی تواند وجود داشته باشد ، مگر اینکه قیمت دارایی های مالی کاملاً امن کاهش یابد و نرخ بهره آنها افزایش یابد. افزایش پایه پولی تاثیری بر نرخ بهره یا قیمت کالاها نداشت.

تحلیل برنده جایزه نوبل از دام نقدینگی جدید

اقتصادنیوز: بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد در دوران‌های ضعف و رکود به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی پولی به‌ویژه کاستن از نرخ‌های بهره حرکت می‌کنند؛ هنگامی که نرخ‌های بهره به صفر می‌رسد و به اقدامات بیشتری نیاز است. پل کروگمن معتقد است: «این دام نقدینگی ممکن است برای هر اقتصادی از جمله اقتصادهای توسعه‌یافته پهن شود.»

تحلیل برنده جایزه نوبل از دام نقدینگی جدید

به گزارش اقتصادنیوز، بن وینک تحلیلگر اقتصادی بیزنس اینسایدر در این باره نوشت: پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید اقتصادهای نوظهور درحال سقوط در دام نقدینگی هستند و ممکن است ابزارهای حفاظتی خود را در برابر رکود بلندمدت از دست بدهند. این گونه دام‌ها هنگامی مهیا می‌شود که نرخ بهره پایین برده شده و سیاست‌های پولی تاثیر حمایت‌کننده خود را از دست می‌دهند. آن دسته از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز که در آنها نرخ‌های بهره از پیش بسیار پایین بوده چنین وضعیتی می‌تواند رخ دهد. اقتصادهای نوظهور اکنون همزمان با تداوم بحران همه‌گیری ویروس کرونا با همین مشکل مواجه هستند. در ماه‌های اخیر شیوع ویروس کرونا سبب شده دولت‌ها برای مقابله با این شیوع، فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کنند. حالا وضعیت کل اقتصاد جهان وخیم است و تمامی کشورها تلاش می‌کنند به روشی خود را در برابر لطمات حاصل از این بحران حفظ کنند.

پل کروگمن در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت: «این دام نقدینگی ممکن است برای هر اقتصادی از جمله اقتصادهای توسعه یافته پهن شود.»

بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد در دوران‌های ضعف و رکود به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی پولی به‌ویژه کاستن از نرخ‌های بهره حرکت می‌کنند. هنگامی که نرخ‌های بهره به صفر می‌رسد و به اقدامات بیشتری نیاز است مقامات پولی مجبور می‌شوند از روش‌ها و ابزارهای کمتر امتحان شده استفاده کنند. کشورهای آمریکای لاتین جزو نخستین کشورهایی بودند که با کمبود ابزارهای حمایتی پولی مواجه شدند. پرو و شیلی از پیش نرخ‌های بهره را به صفر کاهش داده بودند و برزیل و کلمبیا نیز در آینده نزدیک در شرایطی مشابه آن دو کشور قرار خواهند گرفت.

چند روز پیش بانک‌مرکزی پرو اعلام کرد استفاده از دیگر ابزارهای حمایتی پولی را آغاز خواهد کرد تا به رشد اقتصاد کمک کند. مقامات شیلی در همان مسیری پا گذاشته‌اند که بانک‌مرکزی آمریکا در آن قرار دارد یعنی به خرید اوراق قرضه شرکت‌ها اقدام کرده است تا نقدینگی کافی در بازار وجود داشته باشد، اما با آنکه اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان می‌توانند بر حجم بدهی‌های خود بیفزایند و به اقتصادشان کمک کنند توانایی اقتصادهای نوظهور برای متوازن کردن سیاست‌های پولی و مالی زیاد نیست.

کروگمن می‌گوید: «اگر من در یک اقتصاد نوظهور وزیر دارایی بودم به اجرای برنامه‌های حمایتی پولی اقدام می‌کردم، اما برنامه‌های من بسیار محدودتر از برنامه‌هایی بود که در آمریکا و اروپا درحال اجراست.»

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادهای نوظهور، تاثیرپذیری آنها از اقتصادهای توسعه یافته است. این وابستگی سبب می‌شود بحران‌ها در اقتصادهای توسعه یافته اثرات بسیار منفی بر اقتصادهای نوظهور بر جا گذارد. ارزش ارزهای ملی در این اقتصاد تحت تاثیر بحران‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و اغلب آنها بدهی‌های عظیمی به دلار دارند. بحران‌ها سبب بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشورها می‌شود. اغلب اقتصادهای یاد دام نقدینگی چیست؟ شده درحالی وارد بحران کنونی شدند که نرخ‌های بهره در آنها بسیار پایین بود و اکنون آنها ابزارهای لازم را برای حمایت از اقتصاد ندارند، به هر حال اکنون بحران تداوم دارد و این اقتصادها از ابزارهای لازم برای رونق بی‌بهره هستند.

تحلیل اثرگذاری مالیات گزل در عبور و اجتناب از دام نقدینگی

نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل اثرگذاری مالیات گزل در عبور و اجتناب از دام نقدینگی

چکیده مقاله :

در نظام فعلی سرمایه داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته، اما کینز، آن را یک پدیده کاملاً پولی دام نقدینگی چیست؟ می داند. سیلویو گزل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند؛ ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تاثیر مالیات گزل است. بنابراین، با استفاده از نرم افزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که چنانچه اقتصاد ایران گرفتار دام نقدینگی شود، افزایش نرخ تورم هدف تاثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. اما اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گزل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت. بنابراین، اگرچه اقتصاد ایران به صورتی که ژاپن و برخی کشورهای دیگر در دام دام نقدینگی چیست؟ نقدینگی قرار گرفتند، دچار این دام نشده است، اما، مالیات گزل تنها درمانی برای دام نقدینگی نیست بلکه قادر به اجتناب از آن نیز هست. بنابراین با این پیشنهاد می توان از کنز پول که به شدت توسط اسلام نیز مورد نکوهش واقع شده است، جلوگیری کرد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MBMCONF01_117 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دلالی اصفهانی، رحیم و مصدقی، انسیه و واعظ برزانی، محمد،1392،تحلیل اثرگذاری مالیات گزل در عبور و اجتناب از دام نقدینگی،نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی،تهران،https://civilica.com/doc/236942


در داخل دام نقدینگی چیست؟ متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، دلالی اصفهانی، رحیم؛ انسیه مصدقی و محمد واعظ برزانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، دلالی اصفهانی؛ مصدقی و واعظ برزانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • بیضایی، ابراهیم. (1384). نظریه رجحان نقدینگی بهره از کینز است .
 • دلالی اصفهانی، رحیم. _ شهنازی، روحالله (187)، نرخ بهره‌یمنطبقباربا (بهرهپولی).عاملیاما .
 • کینز، جانمینارد. (1384). نظریهعمومیا شتغال، بهرهوپول. (ترجمهمنوچهر فرهنگ). دنشکدهاقتصاددانشگا هتهران: .
 • گزل، سیلویو. (1383). نظاماقتصادطبیعیازرا هزمینازادوپولا زاد (ترجمه سیدابراهیمبیضایی). تهران: سازمان .
 • واعظ برزانی، محمد. و ایزدخواستی، حجت. (1391). تحلیل نقش نرخ .
 • Buiter, Willem. H. _ Overcoming the zero bound on nominal .
 • Buiter, Willem H. (2010). Negative nominal interest rates: Three ways .
 • Calvo, G. (1983). Staggered Contracts in a Utility-M aximizing Framework. .
 • Chan, Noven. (2011). Japan's Liquidity Trap: Gesell Money and other .
 • Dawkins, C., T. N. Srinivasan. and J. Whalley .(201). Calibration, .
 • Gesell, Silvio. (1968). The Natural Economic Order. (Philip Pye M.A., .
 • Igmann, Cordelius, & Menner, Martin. (2011). Negative nominal interest rate, .
 • Menner, Martin. (2011). Gesell Tax" and Efficiency of Monetary Exchange. .
 • Van Suntum, Ulrich., Kaptan, Metin. & Ilgmann, Cordelius. (2011). Reducing .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.