سیگنال های تقاطع


سیگنال های تقاطع

چکیده: ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت چراغ‌دار با وجود اﯾﻨﮑﻪ بخش کوچکی از ﺷﺒﮑﻪ راه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما از ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ محسوب می‌شوند. راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺗﻘﺎطعات زﻣﺎن‌بندی ﺷﺪه وقتی در زمان ﺷﺮوع ﭼﺮاغ زرد و در فاصله‌ای که به آن ناحیه تردید می‌گویند، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای دو اﻧﺘﺨﺎب هستند، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ می‌دهند و از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺒﻮر میﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ پشت خطوط عابرپیاده ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽکنند. از میان راﻧﻨﺪﮔﺎنی که قصد ﻋﺒﻮر از ﺗﻘﺎﻃﻊ را دارند، ﺗﻌﺪادی تقاطع راتخلیه می‌کنند ولی تعداد دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ نمی‌شوند که ‌این امر باعث اختلال در رفت و آمد سایر وسایل نقلیه و یا حتی برخورد با آن‌ها می‌شود. همین مسئله سبب شده تا بررسی و مطالعه ناحیه تردید اهمیت ویژه‌ای بیابد. مدلسازی توقف و عبور رانندگان نقش مهمی در سیستم‌های پیشگیری از ناحیه تردید برای جلوگیری از گرفتار شدن رانندگان در ناحیه تردید دارد. در این پایان‌نامه به منظور مدلسازی توقف و عبور رانندگان با استفاده از داده‌های سه تقاطع در شهر سمنان، شش گروه مدل توسط دو نرم افزار SPSSو NLOGIT، بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻓﺎز زرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن دارد زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، زﻣﺎن لازم ﺑﺮای راﻧﻨﺪه در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. همچنین مشخص شد که زمان تا خط توقف (TTS) شاخص بهتری در مقایسه با فاصله تا خط توقف (DTS) می‌باشد. از طرفی ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدرو از ﺗﻘﺎﻃﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮاغ زردﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺒﻮر راﻧﻨﺪه از ﭼﺮاغ زرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. لازم به ذکر است که در پایان برای ارزیابی و مقایسه مدل‌ها به اعتبارسنجی آن‌ها پرداخته شده است که مدل رگرسیون لوجستیک براساس زمان تا خط توقف با درصد برآورد درست 43/99 % به عنوان بهترین مدل معرفی شده است.

#تصمیم گیری رانندگان #عبور از چراغ زرد #عبور از چراغ قرمز #ناحیه تردید #مدلسازی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: میدان چراغ دار، زمان بندی چراغ راهنمایی، ناحیه تردید نوع 2، پارامترهای رفتار راننده، زمان تمام قرمز، تابع احتمال توقف لوجیت]

[کلیدواژه ها: سیگنال های مغزی- رانندگان خودرو-خواب آلودگی- هوشیاری- پردازشگر های سیگنال – تبدیل موجک- EEG-TMS320C5509A]

[کلیدواژه ها: تزریق در جریان پیوسته (FIA)، نانو لوله کربنی، سیستم جریان، تکنیک MCDM، آلورا قرمز، فعال سازی با سدیم هیدروکسید، هیدروکینون، کتکول، اوریک اسید، آسکوربیک اسید، Pb2+، Cd2+، آلیزارین قرمز S، شبکه عصبی مصنوعی]

[کلیدواژه ها: پیش بینی بارش، سنجش از دور، سنجنده مودیس، داده های مرئی و مادون قرمز، گسیلمندی باندهای مادون قرمز حرارتی، درجه حرارت دخشندگی، شاخص پوشش گیاهی تفاضل نرمال شده، شبکه عصبی مصنوعی]

[کلیدواژه ها: گرانیتوئید، نئوپروتوزوئیک پایانی، ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی، خطواره و برگواره مغناطیسی، چاه زرد، جندق]

qshop140044

ترجمه مقاله یک کنترل کننده ی سیگنال فازی برای تقاطع های ایزوله

ترجمه مقاله یک کنترل کننده ی سیگنال فازی برای تقاطع های ایزوله در 12 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

تعداد صفحات 12
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک کنترل کننده ی سیگنال فازی برای تقاطع های ایزوله در 12 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

یک کنترل کننده ی سیگنال فازی برای تقاطع های ایزوله

A Fuzzy Signal Controller for Isolated سیگنال های تقاطع Intersections

تعداد صفحات فارسی : 12 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه : متوسط

شناسه کالا : y1108

دانلود رایگان مقاله انگلیسی : http://ofmas.ir/ dlpaper/ y1108.pdf

دانلود ترجمه فارسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 15 هزار تومان قادر به دانلود خواهید بود .

بخشی از ترجمه :

چکیده
استدلال فازی به یک روش کنترل هوشمند مهم برای عملیات ترافیک تبدیل شده است.این مقاله یک سیستم کنترل فازی جدید را برای چراغ راهنمایییک تقاطع مجزا ارائه می نماید.این سیستم چراغ راهنماییفازی جدید (FSCS) حاوی انتخاب کننده ی مرحله فازی و توابع توسعه دهنده ی مرحله سبز فازی است که در سطوح مختلف این سیستم چراغ راهنماییچند سطحی واقع شده است.انتخاب کننده (سلکتور) مرحله بر روی مرحله بندی کار می کند، در حالیکه توسعه دهنده ی سبز به سطح توسعه ی سبز این سیستم چراغ راهنماییچند سطحی تعلق دارد.این تابع انتخاب کننده ی مرحله ،مرحله ی سبز بعدی را مشخص می کند و تابع کنترل کننده ی توسعه دهنده ی سبز تصمیم می گیرد آیا مرحله (فاز) سبز کنونی را توسعه دهد یا پایان بخشد.شبیه سازی برای ارزیابی عملکرد سیستمFSCS پیشنهادی به کار می رود.سیستم FSCS با سیستم کنترل از قبل زمانبندی شده مقایسه می شود و پیشرفت عمده ای را سیگنال های تقاطع بر روی استراتژی کنترل از پیش زمانبندی شده نشان می دهد.

کلید واژه ها:تقاطع ایزوله (مجزا)،سیستم کنترل فازی، استدلال فازی.

Abstract

Fuzzy reasoning has become an important intelligent control method for traffic operation. This paper proposes a new fuzzy control system for signal control of an isolated intersection. This سیگنال های تقاطعسیگنال های تقاطع new fuzzy signal control system (FSCS) contains fuzzy phase selector and fuzzy green phase extender functions, which located in different levels of this multi- level signal control system. The phase selector is working on the phasing, while the green extender belongs to the green extension level of this multi-level signal control system. The phase selector function determines the next green phase and green extender controller function makes the decision whether to extend or terminate the current green phase. Simulation is used to evaluate the performance of the proposed FSCS system. The FSCS system is compared with pre timed control system and shows significant improvement over pre timed control strategy. © 2009 World Academic Press, UK. All rights reserved.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای دستیابی به داده هایی که بتوانند به کمک آنها روند و اتفاقات بازار را تحلیل و بررسی کنند، از داده‌های نموداری استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای پر کاربرد برای تحلیل بازار، میانگین متحرک است که اغلب برای شناسایی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که داده‌های به دست آمده توسط دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو حالت برای تقاطع‌های به دست آمده روی نمودار مشخص می‌شود که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد. در این مطلب با این دو تقاطع و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

Golden Cross یا تقاطع طلایی تحلیل تکنیکال یک نمودار شمعی است که سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌کنیم که یک نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت ( مثلا 15 روزه)، یک میانگین متحرک دیگر (مثلا 50 روزه) را قطع می‌کند و تقاطع طلایی بر روی نمودار ایجاد می‌شود. در این حالت با کمک این نمودار سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود.

تقاطع طلایی

در حقیقت تقاطع طلایی بازار صعودی را نشان می‌دهد که این شرایط با حجم بالای معاملات قوی‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع طلایی روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. در اصل الگوی تقاطع طلایی سه مرحله دارد که عبارتند از:

مرحله اول: از آنجا که فروش کم شده است، روند نزولی بازار به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.

مرحله دوم: یک شکست حاصل از قطع کردن میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می‌شود. شکست به سمت بالا است.

مرحله سوم: روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه پیدا می‌کند.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

میانگین متحرک ادامه دارد تا زمانی که روند سیگنال های تقاطع بازگشت به سمت پایین شکل گیرد. در چنین شرایطی تقاطع طلایی از بین رفته تقاطع مرگ (درست مقابل تقاطع طلایی است و میانگین متحرک کوتاه‌تر را از بالا به سمت پایین قطع می‌کند.) به وجود می‌آید.

از آنجا که میانگین‌های متحرک با دوره های زمانی طولانی‌تر، شکست‌های پایدارتری به وجود می‌آوردند، اغلب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنند.

از سیگنال‌های به دست آمده به وسیله شکست تقاطع طلایی در نوسانگرهایی مومنتوم از جمله: استوکاستیک ، مکدی ، شاخص قدرت نسبی بازار و همچنین برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در نهایت باید گفت برای تشخیص بهترین نقطه ورود (خرید) به بازار و همچنین خروج (فروش) به موقع از آن تقاطع طلایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

همان طور که متوجه شدید، این دو تقاطع درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و برعکس، تقاطع مرگ نشانگر بازار نزولی است.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

زمانیکه یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک دیگر را از بالا به پایین قطع کند، نمایانگر این است که حرکت بازار نزولی خواهد بود.

تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد. درحالیکه تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است. در هر تقاطع برای معامله‌گر سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که گویای تغییرات است.

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

همیشه توصیه می‌شود که از چند اندیکاتور استفاده شود. چون هر اندیکاتوری نقاط وقفه ای دارد که موجب می شود اطلاعات دقیقی برای پیش‌بینی آینده بازار به دست نیاید.

درست است که تقاطع طلایی قدرت پیش‌بینی آینده بازار را دارد؛ اما گاهی اوقات سیگنال ناقص ارسال می‌کند. این موضوع ممکن است معامله‌گر را به اشتباه اندازد.

به همین دلیل تاکید می‌شود که از پارامترهای دیگر در کنار سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده شود. این کار اطمینان بیشتری به معامله‌گر د اده و ریسک معاملات را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هنگامی که از سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده می‌کنید، باید نسبت ریسک به پاداش (سود به ضرر در معامله) را مد نظر قرار دهید تا نتیجه ترید موفقیت‌آمیز باشد، یا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان الگوهایی برای نشان دادن روند صعودی یا نزولی آینده بازار آشنا شدیم.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و در نقطه مقابل آن تقاطع مرگ قرار دارد که نشانگر بازار نزولی است. همچنین دانستیم که تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد و تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

تقاطع طلایی Golden Cross و تقاطع مرگ Death Cross چیست ؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ، الگو های زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت وجود دارد و ممکن است اسم چندتایی از آن ها به گوشتان خورده باشد مثل الگوی پرچم ،که البته این ها جزو دسته الگوهای کلاسیک هستند . علاوه بر این ها ، الگوهای محبوب زیاد دیگری وحود دارد که برای همه انواع معامله گران چه کوتاه مدت و چه بلندمدت می تواند مفید باشد . تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از جمله این الگوها هستند . قبل از اینکه به توضیح این تقاطع ها بپردازیم باید بدانیم میانگین متحرک ( MA ) چیست . به طور خلاصه میانگین متحرک یک خط است که بر روی نمودار قیمتی ترسیم شده و میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . برای مثال میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت را در 200 روز گذشته اندازه گیری می کند . تقاطع طلایی و تقاططع مرگ چیست و چگونه معامله گران می توانند از آن در استراتژی های خود استفاده کنند . در ادامه این مقاله با سیگنال های تقاطع ما همراه باشید .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

تقاطع طلایی یا Golden crossover یک الگوی نمودار است که به معنای عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور کلی زمانی که میانیگن متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت تر ، از روی میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت تر عبور می کند یک تقاطع طلایی رخ داده است . این اتفاق می تواند در هر بازه زمانی ای اتفاق بیافتد و تنها مربوط به تایم فریم روزانه نیست و نکته ای که مهم است عبور میانگین متحرک کوتاه مدت تر از روی بلند مدت است . یک تقاطع طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد ، ابتدا میانگین متحرک کوتاه در روند نزولی پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می گیرد . سپس روند معکوس می شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از از بلند مدت عبور می کند . روند سیگنال های تقاطع صعود از اینجا آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از تقاطع طلایی یک افزایش قیمت فوق العاده در بیت کوین رخ داد . در بساری از موارد ، تقاطع طلایی می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود . درک این موضوع خیلی ساده است . می دانید که میانگین متحرک ، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی اندازه گیری می کند ، پس وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین بلند مدت قرار دارد یعنی عملکرد قیمت در کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت اصلا خوب نبوده است . پس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند یعنی یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار ممکن است رخ دهد و عملکرد کوتاه مدت قیمت از عملکرد بلندمدت آن بهتر بوده است و به همین دلیل تقاطع طلایی محسوب می شود . به طور معمول یک تقاطع طلایی به معنای عبور میانگین 50 روزه از 200 روزه است . با این حال ، می تواند در تایم فریم های 4 ساعت و 1 ساعت و … هم استفاده شود ، االبته این سیگنال در تایم فریم های بالاتر ، قابل اطمینان تر است . تا کنون با تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده ( SMA ) آشنا شدیم . با این حال یک روش دیگر برای محاسبه میانگین متحرک ، استفاده از میانگین متحرک نمایی ( EMA ) است . در این میانگین متحرک از فرمول دیگری برای محاسبه استفاده می شود که تاکید بیشتری روی اقدامات اخیر قیمت دارد . چونکه EMAها سریع تر به قیمت واکنش نشان می دهند ممکن است تقاطع طلایی حاصل از آن ها نیز از اعتبار کمتری داشته باشد و گاهی سیگنال های کاذب ارائه دهند .با این حال ، تقاطع طلایی EMA هم به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران به شدت محبوب است .

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است و زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند . به طور معمول زمانی که میانگن متحرک 50 روزه ، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پاینن بشکند ، تقاطع مرگ یا Death cross رخ داده است . به این ترتیب تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود . تقاطع مرگ در 3 مرحله اتفاق می افتد : ابتدا میانگین متحرک کوتاه مدت در یک روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است . سپس روند معکوس شده و میانگین متحرک کوتاه مدت با بلندمدت برخورد می کند . در اینجا روند نزولی آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر بلند مدت می رود .

تقاطع مرگ Death cross چیست ؟

اکنون که مفهوم تقاطع طلایی را درک کردیم ، فهم اینکه چرا تقاطع مرگ ، سیگنال نزولی است کاملا واضح است . تقاطع مرگ سیگنال نزولی معتبری را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 .اما گاهی سیگنال های غلطی هم ارائه داده است .

آشنایی با تقاطع مرگ Death cross

همان طور که در تصویر بالا می بینید برای SPX یک سیگنال خطا داده و حتی بعد از آن دوباره تقاطع طلایی داشته و رشد را از سر گرفته است .

تفاوت تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست ؟

پیش تر در مورد این تقاطع ها بحث کردیم بنابرایین درک تفاوت آنها به شدت کار ساده ای است . تقاطع طلایی یک سیگنال خرید و تقاطع مرگ یک سیگنال فروش است . این دو سیگنال زمانی تایید می شود که حجم معاملات بالا باشد . برخی از تحلیل گران تکنیکال ممکن است علاوه بر این شاخص ، از شاخص های تکنیکال دیگری مثل RSI و MACD برای تایید سیگنال ها استفاده کنند . نکته ای که حائز اهمیت است این است که میانگین های متحرک ، تاخیری هستند و قدرت پیش بینی ندارند . این یعنی هر دو تقاطع ، تایید محکمی بر روندی که قبلا اتفاق افتاده هستند .

چگونه با تقاطع طلایی و مرگ معامله کنیم ؟

نحوه استفاده از این الگوها خیلی ساده است ، اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، پس به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه از این سیگنال ها نیز استفاده کنید . هنگامی که ما در مورد تقاطع طلایی و مرگ صحبت می کنیم ، معمولا تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم . استفاده از این سیگنال تقاطع مرگ و طلایی ، استراتژی مناسبی برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است . اگر چه سیگنال های اشتباه زیادی هم داد اما به طور کلی سود ده بودد . به همین خاطر است که یپروی کورکورانه از یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر بگیرید . با این حال مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجوود در تایم فریم های بالاتر از سیگنال های موجود در تایم فریم های کوچک تر ، معتبر تر هیتند . ممکن است یک تقاطع طلایی در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیافتد در حالی که شما شاهد یک تقاطع مرگ در بازه زمانی یک ساعته هستید . چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله با تقاطع های طلایی و مرگ به آن توجه می کنند حجم معاملات است ، این فاکتور می تواند ابزاری قدرت مند برای تایید باشد . هنگامی که یک تقاطع طلایی رخ می دهد ، میانگین متحرک بلند مدت تر ، به عنوان یک منطقه حمایتی در نظر گرفته میشود . برعکس هنگامی که تقاطع مرگ اتفاق می افتد ، میانگین متحرک بلند مدت به عنوان یک منطقه مقاومتی به حساب می آید .

کلام آخر تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

در این مقاله ما در رابطه با یکی از محبوب ترین سیگنال های تقاطعی یعنی تقاطع طلایی و مرگ صحبت کردیم .از این سیگنال ها می تواند در بازارهای مختلف و حتی بازار فارکس هم استفاده کرد . استفاده از تنها یک سیگنال شاید استراتزی درستی نباشد و باید فاکتورهای دیگری را نیز کنار آن بررسی کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ” همراه ما بودید.

تقاطع سطح وابسته به سیگنال - چگونه کار می کند؟ توضیح داده شده در تقاطع 0815 با نیم موانع - الکس e ae

Signal-dependent level crossing - how does it work? Explained at a 0815 level crossing with half bar

کانال Alex E
18,200 دنبال کننده 1400/06/27 (1 سال قبل)

کلیدها: signal - dependent - level - crossing - how - does - it - work - explained - at - 0815 - with - half - barriers - alex - ae - تقاطع - سطح - وابسته - به - سیگنال - چگونه - کار - می - کند - توضیح - داده - شده - در - با - نیم - موانع - الکس - مرحله - عبور - از - میکند - کردن - داد

تقاطع همسطح چگونه عمل می کند در واقع چگونه سعی می کنید از اینکه یک تقاطع همسطح خطرناک است برای ترافیک جاده ها یا عابران پیاده که همچنین حرکت می کنند جلوگیری می کنید خیابان پس دوباره ترافیک جاده ای که باید توسط ترافیک راه آهن من می خواهم به انتهای این سوال برسم اینجا و اکنون در این سطح با کمی عبور آن طرف پشت تصویر دکل کاتناری وسط، یک سیگنال وبلاگ در طرف دیگر وجود دارد از تقاطع همسطح که ما پشت شما را برمی گردانیم، بنابراین برای جهت دیگر این است که من قبلاً خودم را با بازرسی بصری دارم بنابراین با متقاعد شدن که این وبلاگ ها سیگنال می دهند که تقاطع همسطح باز است مانند اکنون hp 0 دقیقاً نشان می دهد که چگونه سیگنال این وبلاگ در جهت دیگر در حال حاضر چگونه انجام می دهد زیرا تقاطع همسطح نیز باز است که به معنی در اینجا در این دو است.

وبلاگ ها si gnalen هیچ قطاری نمی تواند از آن عبور کند بدون تقاطع همسطح اکنون بسته شده باشد دستگاه ایمنی تقاطع همسطح فعال شده است متاسفانه هنوز نمی دانم از کدام جهت قطار می آید اما این سیگنال وبلاگ 15 را مشاهده کنید و شروع کننده بود که آیا مدت ورود به زودی نمایش داده می شود یا نه سیگنال وبلاگ 15 باقی می ماند تنظیم hp 0 به همین دلیل است که من فرض می کنم که سفر از جهت دیگر به آنجا می آید، درست در پشت خیابان سیگنال های پشت چراغ های راهنمایی، همچنین وجود دارد اوج نور برای حدس زدن حرکت به سمت من فقط نیمی از موانع است از خیابان بالا بروید سیگنال ها خاموش می شوند در این تقاطع همسطح شما راست هستید شرایط ساده مسیر می رود به سمت چپ و راست مرده مستقیماً از طریق جنگل بیشتر در مسیر سیگنال داده شد تا تقاطع همسطح چیزی نباشد chlimm پس از آن سیگنال وبلاگ می تواند باشد و پس از آن هنوز به اندازه کافی در مسیر کوهستانی وجود دارد کاربر جاده ای که در به هر طریقی نمی رود این می تواند در این سفر اینجا را ترک کند اکنون این بار زمان را بدون کوتاه کردن دویدن از زمان جدا کردن درختان در حال چرخش یعنی درختان مانع در موقعیت انتهایی پایین تر قطار از بلوک سیگنال یک دقیقه و 24 ثانیه گذشته است و دومی در پرسپکتیو قرار می گیرد البته اگر سفر سریعتر باشد اشکالی ندارد اما این نیز فقط ثانیه است که البته وضعیت متفاوت است اگر مسیر واقعاً نباشد نه با این حال زمان مشابه است و خواهد بود.

فقط به کاربران جاده این فرصت را می دهد که کسانی که سرگردان هستند را تخلیه کنند سلام طبیعتاً به راننده موتور دوستانه این لئونارد سفید باز می گردد.

east v100 با کار خود پشتی را در اینجا از Stockstadt am main در جهت babenhausen به ارزش تقریباً جهت aschaffenburg darmstadt اوه اوه اوه اوه اختصاص داده است o یورو موانع دوباره کاهش یافت آخر که دیدید چقدر عالی سیگنال وبلاگ از موقعیت hp 0 به موقعیت hp 1 تغییر کرد اما فقط پس از اینکه موانع کاملاً پایین آمدند و اگر اکنون در جهت که قطار از آنجا می آید تاب بخورم، می توانید را ببینید که هنوز بسیار است.

دور منطقی است زیرا معمولاً بین سیگنال دور و سیگنال اصلی فاصله 1000 متری وجود دارد حداقل باید به آن توجه کنید زیرا در غیر این صورت هر قطاری را انجام می دهد.

سیگنال دور خیلی دیر است فقط این ایده که سیگنال اصلی اینجا را در ترمز نشان می دهد و در ترمزها متوجه خواهید شد که این عبور از سطح آن معنی ندارد، بنابراین عبور از سطح باید باشد.

تا کنون قبل از قطار شامل اینکه راننده قطار سیگنال دوردست این یکی از آن بوق هایی بود که راننده قطار همچنان می تواند سیگنال دوردست را به صورت بصری ضبط کند استفاده نکردن از برای شروع فرآیند ترمز اما واقعاً چه اتفاقی می‌افتد اگر در اینجا در این منطقه بین نیمی از موانع هنوز افراد دوچرخه‌سواران کاربران جاده وجود داشته باشند در حالی که موانع خیلی بسته نیست چون منطقاً اینجا را با دریافت می کنید به همین دلیل سیگنال صوتی علاوه بر سیگنال نوری که اینجا چه اتفاقی می افتد راند بازی نوسانی که آندره ها متقاطع بودند که می گوید باید قبلاً را قبلاً متوجه شده باشید زیرا باید به نحوی به اینجا برسید 41 آمد و از آبی بیرون آمد اینجا در این بامبرگ حمله کرد بنابراین می دانم که من اینجا هستم در منطقه ای که ترافیک ریلی اولویت دارد زیرا دقیقا این همان چیزی است که این اندریاس در اینجا به من هشدار می دهد برای یک لحظه قوانین ترافیک جاده ای از حافظه خودروهای ریلی آندریاس کراس اولویت دارند و سپس این فلش قرمز چشمک زن در میانه قدرت به ترافیک جاده ای یا ترافیکی که از ترافیک ریلی عبور می کند در اینجا توجه داشته باشید که بند رخت دیگری آویزان است که با 15 kvb جریان دارد این است که کسی که لباس‌های شسته شده را قطع می‌کند، می‌خواهد بعد از آن یک اثر ماندگار داشته باشد، بله اگر اینجا هستید و سیگنال صوتی به صدا در می‌آید.

شما در قفل نیستید زیرا اینجا هیچ مانع کاملی وجود ندارد که در زیر زیر این درختان تاب خورده آویزان است هیچ حصاری باغی که تا سطح جاده پایین می رود بنابراین این بدان معناست که من می توانم کاملاً به سادگی این منطقه خطرناک را بین در داخل ترک کنم و اکنون در هر دو جهت نگاه می کنیم اینجا واقعاً کاملاً ساده است یک خط مستقیم طولانی ابدیت در هر دو مسیرهای سفر 1 طبق قوانین، رانندگان موتور باید زمانی که موانع بسته هستند زمانی که تشخیص می دهند چیزی بین موانع در مسیر وجود دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.

رویداد خطر قریب الوقوع ، که به معنای چیزی نیست به جز اینکه راننده موتور اقدامی انجام دهد سوپاپ ترمز راننده او به عقب حرکت می کند، بنابراین او دچار ترمز اضطراری می شود، ماسه را باز می کند.

و پای راست خود را روی پدال سمت راست در کنار پدال مبل به سمت پایین در محل پا قرار می دهد و را با هر چیزی که تایفون میکروفون ارائه می دهد en و سپس آخرین افرادی که هنوز در بین هستند و سپس حداکثر آن را می گیرند و سپسالاغ خود را از منطقه خطر خارج می کنند البته راننده موتور ناگهان بیدار می شود و به طور ناگهانی احساس خوبی ندارد در بقیه روز ما این کار را قبل از خوش شانسی انجام دادیم.

وضعیت تقاطع همسطح در طول روزهای فعال راننده قطار من هرگز وقت نداشت، اما سیستم های تقاطع همسطح دیگری در وجود دارد که موانع بعداً از بین می روند و به طور متفاوتی نظارت می شوند، اما آنها نیز فقط نیمی از موانع را در آنجا داشته باشید سپس همیشه آن را کمی هیجان انگیز می بینید همیشه به سمت تقاطع همسطح رانندگی کنید و احساس کنید ده ثانیه قبل از رفتن به سمت پایین ابتدا موانع را پایین می آورید و هنوز هم می توانید ببینید عقب هر ماشین یا مشابه، پس حتما اینجا را نگاه کنید این تقاطع همسطح آسان است، اگر ترافیک جاده می تواند نیمی از موانع را دور بزند.

برای عبور از موانع یا خروج از منطقه و سپس دیگر کسی مجبور به رفتن به آن نیست زیرا اگر سیستم مانع فعلی برق معمولاً وبلاگ باشد سیگنال برگشت از 15 نرو برو یعنی راننده موتور به آنجا می رسد احتمالاً جلوی s1 هستید یا حتی زمان صدور یک ممنوع است چون هنوز یک برگه رای درگیر است آخرین ها در اینجا روی این پایه های بتنی در اولی علائم روی آنها در 68، 5 پشت آن یک پست دوم بتنی است و روی آن است.

یک جعبه سوئیچ کوچک، یعنی یکی در داخل این جعبه سوئیچ به اصطلاح دکمه روشن کمکی است، شما نیاز به یک کلید مخصوص دارید که به رانندگان قطار اختصاص داده شده است و با این کلید باید وارد شوم.

در آنجا، یعنی دقیقاً روی این کلید لوله بتنی در جایی که من ایستاده ام، روی تمام چهار احتمال در مقابل تقاطع همسطح نوشته شده است سپس راین را با آن دراز می کنم I سطح عبور از موانع را فعال کنید و من می توانم رانندگی کنم اگر موانع هنوز پایین نمی آیند هنوز قوانین و مقررات برای آن وجود دارد، یعنی می گوید راننده موتور gbz p1 بنابراین با کلمات دیگر میکروفون را به راننده تلفن تا وسط خیابان با سرعت پیاده روی تهویه کنید و سپس با سرعت به سفر خود ادامه دهید فورد باید تقریباً قدم بگذارم.

در مورد یک مارمولک اینجا یک مارمولک دیگر است، بله، راننده موتور ما، البته، و من یک فیلم از یکی در کشور طولانی دارم.

سفر جاده‌ای به آلتن‌بکن من کاملاً قویاً گفتم که حتی اگر ایمنی تقاطع همسطح کار کند و راننده موتور از آن سرپیچی کند باید متوقف شود، من نیز سیگنال های تقاطع گفت: مثلاً 1 سرعت پیاده روی تا وسط خیابان و فقط پس از آن پر از چیزها برای من به عنوان راننده قطار یک چیز بود که من فقط باید به خاطر بسپارم که نسخه سفت شده و اگر من اینجا تشدید کردم و بعد اگر مجبور شد اعمال کنه سیگنال های تقاطع فرقی نمیکنه من قطعا در طرف امن هستم و چون هستم سگ تنبل من فقط نسخه تشدید شده را نیز یادداشت کردم اما اکنون پسر با این واقعیت که وسایل نقلیه در ابری تر از آن عبور می کنند یا زمانی که موانع هستند، از همسطح عبور می کند مجاز به بالا بردن دوباره که در اینجا در مسیر صدای متوسط ​​ نصب شده است، از یک طرف در پایین سمت چپ این کابل که در این لوله آلومینیومی اجرا می شود و سپس بیشتر در جلو یک بار اینجا مدت زمان و وجود دارد بیشتر سوئیچینگ به این معنی است که این صداها به معنی مخاطبین هستند که آهنگ اشغال را ثبت می کنند و در طرف دیگر وجود دارد 289 در تقاطع همسطح دوباره و این به معنای ثبت است که مسیر بین دو اینجا و آنجا اشغال شده است و فقط پس از این موانع را دوباره آزاد کنید.

پس از پاکسازی شده است، بنابراین همه وسایل نقلیه خارج مانند این ارسال می کنند که نمای کلی شکل ساده ساخت یک تقاطع همسطح بود و این یکی در وسط جنگل بین Stockstadt am main و تبلیغ hausen به طور دقیق تر بین aschaffenburg و darmstadt سیگنال های تقاطع وقتی به دیگری می روم تقاطع از سطح من از یک تکنیک ایمنی متفاوت استفاده می کنم، همچنین چند توضیح در مورد آن دوباره امروز می رسد امیدوارم که او 310باز هم تماشای سرگرم کننده از شما برای تماشای شما تشکر می کنم اگر هنوز در کانال مشترک نشده اید لطفاً این کار را انجام دهید فقط برای شما هزینه دارد که روی اشتراک کلیک کنید نه بخش طولانی تر ویدیو با دوستان شما که راه آهن را نیز دوست دارند و انگشتانتان را روی هم می گذارند بالا، خوب است و شرم آور است دفعه بعد یک الکس جدید هریساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.