اتر (Ether) چیست؟


دمای خود آتش گیری این ماده 160 درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که با رسیدن به این دما، ماده به صورت خود به خودی آتش می گیرد.

اتر چیست؟ — به زبان ساده

اترها دسته‌ای از ترکیبات آلی هستند که در آن‌ها، اکسیژن در بین دو گروه آلکیل قرار گرفته است و فرمول عمومی به صورت $$R-O-R^\prime$$ دارند. از اتر در رنگ‌ها، اتر (Ether) چیست؟ عطرها، روغن‌، موم و سایر موارد صنعتی استفاده می‌شود. به اترها، آلکوکسی آلکان نیز می‌گویند. اگر در گروه‌های آلکیلی متصل به اتم اکسیژن، هیچ گروه «آریل» (Aryl) متصل نباشد، به آن‌ها اتر آلیفاتیکی می‌گویند.

پیوندها در اتر

پیوندهای $$C-O-C$$ اتر، زاویه و طول پیوندی به ترتیب در حدود 110 درجه و 140 پیکومتر دارند. از آنجایی که اکسیژن، الکترونگاتیوی بیشتری نسبت به کربن دارد، هیدروژن موجود در اتر خاصیت اسیدی بیشتری از هیدروکربن‌های ساده دارد. البته این خاصیت اسیدی، نسبت به کتون‌ها و آلدهیدها بسیار کمتر است.

نام‌گذاری اترها

همانطور که گفته شد، اترها ترکیباتی هستند که دو گروه آلکیل یا آریل متصل به اکسیژن دارند. گروه عاملی اتر، مشخصه خاصی در نام‌گذاری آیوپاک ندارد و معمولا نام‌گذاری آن‌ها به کمک اجزای آلکیل انجام می‌شود. با استفاده از جدول زیر، می‌توان به نام‌گذاری اترها پرداخت:

نام گروه آلکیل نام گروه آلکوکسی
متیل $$\mathrm_-$$ متوکسی $$\mathrm_ \mathrm-$$
اتیل $$\mathrm_ \mathrm_-$$ اتوکسی $$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm-$$
ایزوپروپیل $$\left(\mathrm_\right)_ \mathrm-$$ ایزوپروپوکسی $$\left(\mathrm_\right)_ \mathrm-$$
ترت-بوتیل (ترشیو بوتیل) $$\left(\mathrm_\right)_ \mathrm-$$ ترت-بوتوکسی $$\left(\mathrm_\right)_ \mathrm-$$
فنیل $$\mathrm_ \mathrm_-$$ فنوکسی $$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm-$$

هر گروه آلکیلی در اطراف اکسیژن را به طور جداگانه شماره‌گذاری می‌کنیم. اولویت با نزدیک‌ترین اتم کربن به اکسیژن است. بخش آلکوکسی (بخش کوتاه‌تر) بر اساس گروه آلکیل متناظر خود، نام «اوکسی» می‌گیرد. به طور مثال، مولکول $$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm_-O-\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_$$ را با نام ۱-پرپوکسی‌پنتان می‌شناسند.

اترهای ساده را بر اساس گروه آلکیل متصل به اکسیژن و به ترتیب الفبا نام‌گذاری می‌کنند که بعد از آن، عبارت «اتر» آورده می‌شود. به مثال‌های تصویر زیر نگاه کنید تا با نام‌گذاری اترها آشنا شوید. بسیاری از اترهای ساده، از نظر فضایی، متقارن و در آن‌ها، گروه‌های آلکیلی، یکسان هستند. به این نوع از اترها «دی‌آلکیل اتر» (Dialkyl Ether) می‌گویند.

اتر

اتر حلقوی

در اترهای حلقوی (هتروسیلک‌ها)،‌ یک یا چند اتم اکسیژن با کربن جایگزین می‌شوند. برای نام‌گذاری این ترکیبات، شماره‌گذاری را از اتم اکسیژن آغاز می‌کنیم. این نوع از ترکیبات را اکساسیکلوآلکان می‌گویند و پیشوند «اکسا» $$(Oxa-)$$ بیانگر جانشینی کربن توسط اکسیژن در داخله حلقه کربنی است.

اتر

به ترتیب از چپ به راست: ۱-اکسا سیکلو‌پنتان و ۱و۴-دی‌اکسا سیکلوهگزان

در صورتیکه الکل داشته باشیم، شماره‌گذاری را از طرفی آغاز می‌کنیم که به الکل نزدیک‌تر است. اما در صورت وجود هالیدها، شماره‌گذاری گروه اتری اولویت دارد. در شرایطی که الکل و هالید داریم،‌ اولویت با شماره‌گذاری از سمت الکل است.

پلی‌اترها

پلی‌‌اترها ترکیباتی با بیش از یک گروه اتری هستند که در دندانپزشکی کاربردهای فراوانی دارند. از پلی‌اترهای کوچک می‌توان به «اتر تاجی»‌ (Crown Ether) اشاره کرد. به عبارت دیگر، پلی‌اترها، پلیمرهایی هستند که در زنجیره اصلی خود دارای گروه عاملی اتر باشند.

مقایسه خواص فیزیکی الکل‌ و اتر

در مولکول‌های اتر نمی‌توان هیدروژن متصل به اکسیژن پیدا کرد. در حقیقت، این نوع از ترکیبات، فاقد گروه OH هستند. در نتیجه، هیچ پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های اتر وجود ندارد. به همین دلیل، با جرم مولی برابر، اترها نقطه جوش پایین‌تری در مقایسه با الکل‌ها دارند اما نقطه جوش این مواد، با آلکان‌ها تقریبا برابر است.

فرمول ساختاری تراکمی نام جرم مولی نقطه جوش (درجه سانتی‌گراد)
$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_$$ پروپان $$44$$ $$-42$$
$$\mathrm_ \mathrm_$$ دی‌متیل اتر $$46$$ $$-25$$
$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm$$ اتیل الکل $$46$$ $$78$$
$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm$$ پنتان $$72$$ $$36$$
$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm_$$ دی‌اتیل اتر $$74$$ $$35$$
$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm_ \mathrm$$ بوتیل الکل $$74$$ $$117$$

البته اترها اکسیژنی دارند که با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی می‌دهد. در نتیجه،‌ میزان انحلال‌پذیری اتر در آب، به همان میزان الکل‌ها است. به طور مثال، دی‌متیل اتر و متانول،‌ هردو فرمول مولکولی $$C _ 2 H _ 6 O $$ دارند و به طور کامل در آب حلال‌پذیر هستند در‌حالیکه دی‌اتیل اتر و ۱-بوتانول با فرمول $$C _ 4 H _O$$ به میزان کم در آب حل می‌شوند.

واکنش‌ها در اتر

اترها ترکیبات به نسبت پایداری هستند که با بازها،‌ فلزات فعال،‌ عوامل اتر (Ether) چیست؟ اکسنده و کاهنده و اسیدهای رقیق واکنش نمی‌دهند و به طور معمول، واکنش‌پذیری پایینی دارند اما واکنش‌پذیری آن‌ها بیشتر از آلکان است. واکنش‌های مهم اترها در زیر آورده شده‌اند:

شکافت اتر

با وجود اینکه اترها در مقابل هیدرولیز مقاوم هستند،‌ اما پیوندهای قطبی آن‌ها توسط اسیدهای معدنی همچون هیدرو برمیک اسید و هیدرو یدیک اسید شکسته خواهند شد. هیدروژن کلرید نیز به آهستگی موجب شکافت اترها می‌شود. در واکنش‌های «شکافت اتر» (Ether Cleavage)، به طور معمول، متیل هالید به تولید می‌رسد:

برخی از اترها با موادی همچون «تری‌برمید بور» $$(BBr_3)$$ به سرعت در واکنش شکافت شرکت می‌کنند و آلکیل برمید تولید می‌کنند. لازم به ذکر است که معمول‌ترین واکنش در اترها، شکست پیوند $$$C-O$$ توسط اسیدهای قوی است. این نوع از شکست پیوندها توسط مکانیسم‌هایی موسوم به $$S_N1$$ یا $$E1$$ برای آلکیل‌های نوع سوم یا $$S_N2$$ برای گروه‌های آلکیل نوع اول انجام می‌شود. در تصویر زیر، برخی از این واکنش‌ها آورده شده‌اند.

اتر

در تصویر بالا، دو واکنش اول توسط دو مرحله مکانسیم $$S_N2$$ صورت می‌گیرد که در آن، آنیون ید یا برم با الکل مرحله اول جایگزین می‌شود. در مرحله بعد، آین آنیون‌ها اسید مزدوج الکل را به یک آلکیل‌هالید تبدیل می‌کنند.

گروه آلکیل مثال سوم، توسط مکانسیم $$S_N2$$ شکافته می‌شود و انجام مکانیسم $$S_N1$$ امکان‌پذیر نیست. فنولی که در این واکنش‌ به تولید می‌رسد، در واکنش دیگری شرکت نمی‌کند زیرا مکانسیم‌هایی که در بالا آورده شده‌اند، در حلقه‌های آروماتیکی انجام نمی‌شوند. مثال آخر، شکافت اتر را با یک اسید قوی نشان می‌دهد. به طور معمول،‌ اسیدهایی که بازهای مزدوج ضعیف هسته‌دوست دارند برای این واکنش‌ انتخاب می‌شود.

تکشیل پراکسید

اترهایی که اکسیژن آن‌ها با گروه‌های آلکیل نوع اول و دوم پیوند دارند، در حضور اکسیژن و در واکنش‌هایی موسوم به تشکیل پراکسید شرکت می‌کنند. در این نوع از واکنش‌ها باید جوانب ایمنی رعایت شوند چراکه پراکسیدها در اثر ضربه یا حرارت، به صورت انفجاری تجزیه خواهند شد.

در حقیقت،‌ زمانی که اترها در محیطی شامل اکسیژن نگهداری شوند، پراکسیدهای انفجاری همچون دی‌اتیل اتر پراکسید، تولید می‌کنند. سرعت این واکنش‌ها با نور، کاتالیزورهای فلزی و آلدهیدها افزایش می‌یابند. بهتر است که به هنگام نگهداری اترها، شرایط تشکیل پراکسید را برای آن‌ها فراهم نکنیم. علاوه بر این، توصیه می‌شود زمانی که از اتر به عنوان حلال استفاده می‌کنیم، برای خشک کردن محلول از تقطیر استفاده نکنیم زیرا پراکسیدهای تشکیل شده، فراریت کمتری نسبت به اترها دارند و در نتیجه، با انجام تقطیر،‌ غلظت اتر (Ether) چیست؟ پراکسیدها بیشتر می‌شوند.

حضور پراکسید در نمونه‌های کهنه از اترها را می‌توان با مخلوط کردن آن‌ها با محلول $$FeSO_4$$ و اضافه کردن پتاسیم تیوسیانات با فرمول $$KSCN$$ تشخیص داد. رنگ قرمز حاصل،‌ نشان از حضور پراکسید دارد.

واکنش اپوکسیدها

اپوکسیدها که به «اکسیران» (Oxirane) نیز معروف هستند، نوعی از اترهای حلقوی سه‌عضوی هستند که به سادگی از طریق واکنش با پروکسی اسیدها تولید می‌شوند. به دلیل وجود «کرنش زاویه‌ای» (Angle Strain) زیاد در حلقه‌های کوچک، شکست پیوند در واکنش‌های کاتالیز شده اسید و باز، نسبت به اترهای حلقوی بزرگتر، ساده‌تر انجام می‌شود. برخی واکنش‌های اپوکسیدها در تصویر زیر آورده شده است:

اتر

سنتز اترها

اترها را می‌توان از روش‌های مختلفی به تولید رساند. به طور کلی، اترهای آلکیلی ساده‌تر از اترهای آریلی به تولید می‌رسند که معمولا برای انجام واکنش، به کاتالیزور نیاز دارند. سنتز اترها از گذشته جزو مسائل مورد علاقه بین شیمیدان‌ها به شمار می‌آمد به گونه‌ای که سنتز دی‌اتیل اتر به کمک واکنش بین اتانول و سولفوریک اسید،‌ از قرن سیزدهم شناخته‌ شده است.

آب‌گیری از الکل‌ها

آب‌گیری از الکل‌ها طبق واکنش زیر، موجب تولید اترها می‌شود که واکنش‌ آن در دمای بالا به صورت زیر خواهد بود:

$$2 \mathrm-\mathrm \rightarrow \mathrm-\mathrm-\mathrm+\mathrm_ \mathrm$$

اتر

این فرآیند که به صورت واکنش مستقیم جانشینی هسته‌دوست انجام می‌شود، به دمایی در حدود 125 درجه سانتی‌گراد نیاز دارد. این واکنش به طور معمول توسط اسیدی به نام سولفوریک اسید کاتالیز می‌شود. آب‌گیری از الکل‌ها برای تولید اترهای متقارن کاربرد دارد. از طریق همین روش می‌توان دی‌اتیل اتر را از اتانول بدست آورد.

$$\mathrm-\mathrm_-\mathrm_(\mathrm) \rightarrow \mathrm-\mathrm=\mathrm_+\mathrm_ \mathrm$$

سنتز ویلیامسون

«سنتز اتر ویلیامسون» (Williamson Ether Synthesis) ساده‌ترین و شاید سریع‌ترین راه برای تولید اتر به شمار می‌آید. واکنش‌های سنتز ویلیامسون شامل آلکوکسیدی هستند که با هالوآلکان نوع اول یا سولفانات استر واکنش می‌دهد. آلکوکسیدها به صورت باز مزدوج یک الکل وجود دارند که به صورت گروه آلکیل متصل به اکسیژن تعریف می‌شوند و معمولا آن‌ها را به صورت $$RO^-$$ نشان می‌دهند.

اتر

در واکنش بالا، گروه‌ $$X$$ مناسب شامل یون‌های ید، برم و سولفانات است. البته اتر (Ether) چیست؟ این روش برای آریل‌هالیدها همچون بروموبنزن مناسب نیست اما بهترین نتایج را با هالیدهای نوع اول دارد.

اضافه کردن الکل‌ها به آلکن‌ها

اضافه کردن الکل‌ها به آلکن‌ها، موجب تولید اتر خواهد شد. البته برای انجام چنین واکنش‌هایی به کاتالیزورهای اسیدی نیاز داریم و معمولا از تری‌فلوئورو استات با فرمول $$(Hg(OCOCF_3)_2)$$ استفاده می‌شود:

$$\mathrm_ \mathrm=\mathrm_+\mathrm-\mathrm \rightarrow \mathrm_ \mathrm-\mathrm(-\mathrm-\mathrm)-\mathrm_$$

کاربردهای اتر

از معروف‌ترین اترها،‌ دی‌اتیل اتر است که در مواقعی به طور ساده به آن، اتر هم می‌گویند. فرمول دی‌اتیل اتر به صورت $$\left.\left(\mathrm_ \mathrm_\right)_ \mathrm\right)$$ است. در گذشته از این ماده به عنوان داروی بیهوشی استفاده می‌شد و امروزه کاربردهای فراوانی دارد.

دی‌اتیل اتر را می‌توان از طریق بوی شیرینی که دارد شناسایی کرد. در بسیاری از آزمایشگاه‌ها، از دی‌اتیل اتر به عنوان حلال استفاده می‌شود. با توجه به این‌که این ماده ناقطبی است،‌ سایر مواد ناقطبی را در خود حل می‌کند و با آب و مواد قطبی،‌ امتزاج‌ناپذیر است. در نتیجه، دی‌اتیل اتر حلال مناسبی برای چربی‌ها، روغن‌ها،‌ عطرها و سایر مواد ناقطبی به شمار می‌آید.

دی‌متیل‌ اتر

از جمله دیگر اترهای معروف، دی‌متیل اتر با فرمول شیمیایی $$\mathrm_ \mathrm_$$ است. دی‌متیل اتر، هیدروکربنی با دو گروه متیل متصل به اکسیژن را تشکیل می‌دهد. این گاز بی‌رنگ، خواص متعددی دارد و معمولا به عنوان حلال آلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، دانشمندان در حال مطالعه بر روی این ماده به عنوان جایگزینی برای دیزل (گازوئیل) هستند زیرا ماده‌ای غیر سمی است که عدد ستان بیشتری نسبت به گازوئیل دارد. عدد ستان بالاتر به این معنی است که سوخت، کامل‌تر از گازوئیل می‌سوزد و آلایندگی کمتری دارد.

از دیگر مزایای استفاده از دی‌متیل اتر به عنوان سوخت می‌توان گفت که این ماده،‌ گوگرد و ترکیبات آروماتیک آزاد نمی‌کند. واکنش سوختن دی‌متیل اتر به صورت زیر است:

انرژی$$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm+3 \mathrm_+2 \mathrm_+3 \mathrm_ \mathrm+$$

البته چنین واکنش‌هایی تنها به لحاظ نظری قابل انجام هستند. در حقیقت، شرایط ایده‌آل برای احتراق کامل وجود ندارد که از عوامل آن می‌توان به خطای انسانی، اختلاط نامناسب مواد در اتر (Ether) چیست؟ محفظه احتراق و نبود اکسیژن کافی اشاره کرد. با این‌حال، واکنش سوختن دی‌متیل اتر، بازده بالایی دارد.

آنیسول

آنیسول یا متوکسی بنزن،‌ اتری با فرمول $$\mathrm_ \mathrm_ \mathrm_$$ و مایعی غیر سمی با نقطه جوش بسیار بالا در حدود 315 درجه سانتی‌گراد است. آنیسول بویی تند و شیرین همچون بوی رازیانه دارد که آن را برای استفاده در عطرها مناسب می‌کند. البته کاربردهایی در داروسازی هم از این ماده دیده شده است. در طبیعت،‌ آنیسول در فرومون‌های حشرات یافت می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از گیاهان برای جذب حشرات، از خود آنیسول آزاد می‌کنند.

پلی‌اتیلن گلایکول

«پلی‌اتیلن گلایکول» (PEG)،‌ ترکیب آلی با زنجیره طویل و فرمول ساختاری $$\mathrm_+2> \mathrm_+6> \mathrm_<\mathrm+2>$$ است. با توجه به متغیر $$n$$ در فرمول، این مولکول با طول‌های مختلف وجود دارد.

اتر

کاربردهای PEG با تغییر طول آن،‌ تغییر می‌کنند. PEG با طول مولکولی کم را می‌توان در کرم‌های پوست،‌ روان‌کننده‌ها،‌ ملین‌ها و مواد معلق در خمیردندان مشاهده کرد. مولکول‌های بزرگتر PEG،‌ به عنوان مواد مورد نیاز در رنگ‌ها، کروماتوگرافی گازی و بسته‌بندی غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از خصوصیات ذکرشده، به این بستگی دارد که PEG بتواند با آب و حلال‌های آلی پیوند تشکیل دهد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده‌ است،‌ آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اتر (ETH) چیست؟

گلیف تصویر گروهی از مردم در حال حیرت از هیبت یک اتر (ETH)

اتریوم یک رمزارز است. این یک پول دیجیتالی کمیاب است که از آن در اینترنت می‌توانید استفاده کنید - همانند بیت‌کوین. اگر تازه با رمزارزها آشنا شده‌اید، در اینجا تفاوت اتریوم با پول مرسوم آمده است.

واقعاً مال شماست

اتر شما را قادر می‌سازد که بانک خود باشید. شما می‌توانید وجوه خود را با کیف‌پول خود به‌عنوان گواهی مالکیت، کنترل کنید - بدون نیاز به اشخاص ثالث.

حفاظت‌شده از طریق رمزنگاری

پول اینترنتی ممکن است جدید باشد، اما از طریق رمزنگاری اثبات‌شده از آن محافظت می‌شود. این از کیف پول، اتریوم و تراکنش‌های شما محافظت می‌کند.

پرداخت‌های همتا‌به‌همتا

شما می‌توانید بدون یک سرویس واسطه مانند بانک، اتر خود را بفرستید. این مشابه دادن وجه نقد حضوری است، با این تفاوت که شما می‌توانید این کار را کاملاً ایمن با هر کسی، هرجایی و هر زمانی انجام دهید.

بدون کنترل متمرکز

اتر نامتمرکز و جهانی است. هیچ بانک یا شرکتی نیست که بتواند تصمیم بر چاپ اتر بیشتر یا تغییر مقررات بگیرد.

باز برای همه

شما برای پذیرش اتر تنها به یک اتصال اینترنت و یک کیف پول نیاز خواهید داشت. نیازی به دسترسی به یک حساب بانکی برای پذیرش پرداخت‌ها نخواهید داشت.

در مقادیر متغیر در دسترس است

ETH قابلیت شکستن تا 18 رقم اعشار را دارد، پس شما مجبور نیستید که کل یک اتر را بخرید. هر دفعه می‌توانید کسری از آن را بخرید - حتی به ناچیزی 0.000000000000000001 اتر، اگر بخواهید.

مایل به خرید اتریوم هستید؟ اشتباه در افتراق بین اتر و اتریوم موضوعی معمول است. اتریوم یک بلاک‌چین است و اتر دارایی بنیادین شبکه اتریوم. احتمالاً آن چیزی که شما به دنبال خریدش هستید اتر است. اطلاعات بیشتر درباره اتریوم .

چه چیزی اتر را منحصر‌به‌فرد می‌کند؟

رمزارزها و توکن‌های بسیاری بر روی اتریوم وجود دارد، اما چیزهایی هستند که فقط اتر می‌تواند انجام دهد.

اتر، اتریوم را تغذیه و امن می‌کند

ETH رگ حیاتی اتریوم است. هنگامی که اتریوم ارسال می‌کنید یا از یک برنامه اتریوم استفاده می‌کنید، برای استفاده از شبکه اتریوم هزینه‌ای به اتریوم می‌پردازید. این کارمزد انگیزه‌ای برای تولیدکننده بلوک است تا آنچه را که می‌خواهید انجام دهید پردازش و تأیید کنند.

در حال حاضر، ماینرها مانند محافظان سوابق اتریوم هستند - آنها بررسی می‌کنند و ثابت می‌کنند که هیچ‌کس تقلب نمی‌کند، و برای حق پیشنهاد یک بلوک از تراکنش‌ها کار انجام می‌دهند. ماینرهایی که این کار را انجام می‌دهند نیز با مقادیر اندکی اتریوم تازه صادر شده پاداش دریافت می کنند.

کاری که ماینرها می‌کنند این است که اتریوم را ایمن و عاری از کنترل متمرکز نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، اتر به اتریوم قدرت می‌بخشد .

به زودی، ETH با سهام گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی ETH خود را به اشتراک می‌گذارید، می‌توانید به ایمن‌سازی اتریوم کمک کرده و جوایزی کسب کنید. در این سیستم، تهدید اتر (Ether) چیست؟ از دست دادن اتریوم مهاجمان را باز می‌دارد. اطلاعات بیشتر درباره سهام‌گذاری

اتریوم چیست؟

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اتریوم، فناوری پشت اتر داشته باشید، معرفی‌نامه ما را بررسی کنید.

اتر سنگ بنای نظام مالی اتریوم است

با عدم رضایت‌مندی از پرداخت‌ها، انجمن اتریوم در حال ساخت یک نظام مالی کامل همتا‌به‌همتا است که برای همه قابل دسترس باشد.

شما می‌توانید از اتر به‌عنوان وثیقه برای تولید توکن‌های رمزارزی کاملاً مجزا روی اتریوم استفاده کنید. علاوه بر این، می‌توانید به قرض دادن، وام گرفتن، وام دادن و بهره گرفتن روی اتر و سایر توکن‌های مبتنی بر اتر مبادرت کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DeFi

DeFi نظام مالی نامتمرکز بنا شده روی اتریوم است. این بررسی اجمالی به شما توضیح می‌دهد که چه می‌توانید کنید.

موارد استفاده از اتر روزانه رشد می‌کند

به‌دلیل قابل‌ برنامه‌نویسی بودن اتریوم، توسعه‌دهندگان می‌توانند از راه‌های بی‌شماری اتر را شکل دهند.

سابقاً در سال 2015، تمام آنچه که می‌توانستید انجام دهید ارسال اتر از یک حساب اتریومی به حسابی دیگر بود. اینجا برخی از کارهایی که امروزه می‌توانید بکنید ذکر شده‌اند.

  – بی‌درنگ به کسی پرداخت کنید یا دریافت وجه کنید. – شما می‌توانید اتر را با سایر توکن‌ها از جمله بیت‌کوین مبادله کنید. – درباره اتر و سایر توکن‌های مبتنی بر اتریوم. – به دنیای رمزارز‌هایی با ارزش پایدار و کم‌نوسان‌تر دسترسی پیدا کنید.

تصویر گلیف ETH با زیبانمایی از گربه‌ها

از کجا اتر دریافت کنیم

شما می‌توانید اتر را از یک صرافی یا کیف‌پول بگیرید اما کشورهای گوناگون، قوانین گوناگونی دارند. سرویس‌هایی که به شما اجازه خواهند داد اتر بخرید را بررسی کنید.

چرا اتر ارزش دارد؟

اتر نزد افراد مختلف به دلایل مختلفی ارزشمند است.

برای کاربران اتریوم، اتر ارزشمند است، چون به شما اجازه پرداخت هزینه تراکنش‌ها را می‌دهد.

سایر افراد آن را یک ذخیره قیمتی دیجیتال می‌دانند چون ساخت اتر جدید با گذر زمان کاهش می‌یابد.

اخیراً، اتر برای کاربران برنامه‌های کاربردی مالی روی اتریوم ارزشمند شده است. چون شما می‌توانید از اتر به‌عنوان وثیقه برای وام رمزارزی یا یک سیستم پرداخت استفاده کنید.

بدون شک، بسیاری آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری می‌بینند، مشابه بیت‌کوین یا سایر رمزارزها.

دی اتیل اتر

دی اتیل اتر

Diethyl ether – دی اتیل اتر دی اتیل اتر اغلب با عنوان های اتیل اتر یا فقط اتر خوانده می شود که یک مایع قابل اشتعال، بی رنگ و بسیار فرار است.
دی اتیل اتر می تواند هم در آزمایشگاه ها و هم در مقیاس صنعتی تهیه شود. این ماده به عنوان محصول جانبی در آبگیری اتیلن برای ساخت اتانول، تولید می شود. در این فرآیند از کاتالیزور اسید فسفریک استفاده می شود. اتانول با یک اسید قوی، معمولاً اسید سولفوریک، مخلوط می شود و در نهایت؛ آب، یون هیدروژن و دی اتیل اتر تولید می کند.

اتر یک نوع بی هوش‌کننده است که به عنوان حلال هم کاربرد دارد . تعداد زیادی از داروهای شیمیایی تحت نام «اتر» نامیده می‌شوند ولی این کلمه در کل به مفهوم «اتیل اتر» است.

واكنش دیگری كه می تواند برای تهیه اترها مورد استفاده قرار گیرد؛ سنتز اتر ویلیامسون است كه در آن آلكوكسید یك جایگزینی نوکلئوفیلی را بر روی آلکیل هالید انجام می دهد. از آنجا که آلکوکسیدها و آلکیل هالیدها، هر دو از الکل ها تهیه می‌شوند، روش ویلیامسون نهایتا سنتز اتر از دو الکل است.
اترها مانند دی اتیل اتر حلال های خوبی برای طیف گسترده ای از ترکیبات آلی قطبی و غیر قطبی هستند. حلالیت اترها در آب ناشی از پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب و جفت الکترون های غیر پیوندی مولکول های اتر است.
همچنین ترکیبات غیر قطبی در دی اتیل اتر نسبت به الکل هایی نظیر اتانول محلول تر هستند. زیرا اترها دارای شبکه پیوند هیدروژنی نیستند تا برای حل کردن املاح شکسته شود.

دی اتیل اتر

خواص اتر چیست ؟

دی اتیل اتر به عنوان حلال در آزمایشگاه ها و در تولید پلاستیک های سلولزی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین این ماده به عنوان یک مایع آغازگر در سوخت باعث بهبود عملکرد موتورها می شود.
دی اتیل اتر به دلیل اشتعال پذیری و عوارض جانبی نامطلوب مانند تهوع و استفراغ، با داروهای بیهوشی مدرن مانند هالوتان، اتر (Ether) چیست؟ اتر (Ether) چیست؟ ایزوفلوران ، دسفلوران و سوفلوران جایگزین شده است.

فرار : اتر مایعی است فرار ، که خیلی سریع در حرارت معمولی به صورت گاز در می‌آید.

حلال : اتر چون حل‌کننده هم هست بیشتر به عنوان حلال داروها به کار برده می‌شود.

ماده تمیزکننده : یکی دیگر از خواص اتر خاصیت تمیزکنندگی آن است

ماده بیهوشی: در آغاز کشف این دارو اتر به عنوان بیهوش‌کننده مورد استفاده قرار گرفت. این ماده در سال ۱۸۴۰ مصرف آن به میزان فوق‌العاده ای افازایش یافت و بیش از ۱۰۰ سال اتر و کلروفرم به عنوان مواد اولیه هوش بری استفاده می شدند.

خرید دی اتیل اتر

شرکت آوا تجهیز آزما نمایندگی شرکت اکسیر اتریش در ایران در زمینه تولید و فروش مواد شیمیایی در اصفهان فعالیت داشته و واردات مستقیم مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای معتبر جهانی را انجام می نماید. برای خرید دی اتیل اتر با کارشناسان ما تماس بگیرید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1588323184473”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-side02″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

خطرات دی اتیل اتر

دی اتیل اتر به شدت اشتعال پذیر است و به دلیل اینکه به شدت فرَار بوده و وزن گاز اتر از هوا کمتر است ، بخار اتر در ارتفاع پایین از سطح زمین حرکت می کند و آتش به وجود آمده می تواند تا مسافت زیاد را حرکت نماید . این حتی در صورتی که تنها در این ماده باز باشد، ممکن است گاز خروجی از آن خود را به منبع اشتعال رسانده و منجر به آتش گرفتن کل بطری آن بشود. منبع اشتعال آن لزوما حتما نباید شعله باشد و الکتریسیته ساکن، پلیت داغ یا هیتر می توانند موجب آتش گرفتن آن شوند.

دمای خود آتش گیری این ماده 160 درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که با رسیدن به این دما، ماده به صورت خود به خودی آتش می گیرد.

اتر به هوا و نور حساس است. قرار گرفتن در معرض این عوامل می تواند منجر به تشکیل پراکسیدهای انفجاری(پراکسیدهایی که قابلیت منفجر شدن دارند) شود. نمونه های تجاری دی اتیل اتر، همراه با آنتی اکسیدان هستند که از شکل گیری پراکسیدها جلوگیری می کند.

مواد شیمیایی - اتر (ether)

مواد شیمیایی- اتر(ether)

اترها جزو دسته ای از مواد شیمیایی آلی هستند که اولین بار به عنوان ماده بیهوش کننده از آن استفاده می کردند. به لحاظ فنی، اتر ترکیبی است که اتم اکسیژن به دو گروه دارای کربن، به نام گروه های آلکیل، از هر طرف وصل می شود، به همین صورت که در اینجا نشان داده شده است. ما می توانیم از حرف “R” برای نشان دادن گروه های آلکیل در نمودار مولکول استفاده کنیم. درجه حرارتی که اترها برای جوش آمدن نیاز دارند کمتر از الکل ها می باشد. مواد شیمیایی – اتر (ether)

با توجه به ساختار مولکول، اتر بسیار قابل اشتعال است، به همین دلیل امروزه دیگر از این محصول در پزشکی استفاده نمی شود. برای جلوگیری از هر گونه واکنش شیمیایی که ممکن است باعث آتش سوزی شود، اتر را در یک بطری قهوه ای رنگ نگهداری می کنند تا اجازه ندهد نور خورشید با مواد شیمیایی در تعامل باشد. بسته به نوع گروه R، اترها اترها دارای خواص مختلفی هستند. یکی از رایج ترین اترها، دی اتیل اتر است. همانظور که در ابتدا عنوان شد به عنوان بیهوش کننده مورد استفاده قرار می گرفت.

فروش دی اتیل اتر

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین شرکت های وارد کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی ( مرک آلمان ، سیگماآلدریچ ) و صنعتی در ایران می باشد. این شرکت توانسته در بین مصرف کنندگان مواد شیمیایی جایگاه ویژه ای داشته باشد که از جمله آنها می توان به مراکز زیر اشاره نمود: مواد شیمیایی- اتر(ether)

 • شرکت های داروسازی
 • دانشگاه ها
 • دانشکده های داروسازی
 • آزمایشگاه ها
 • مراکز علمی و تحقیقاتی
 • پژوهشگاه نفت
 • پژوهشگاه پلیمر
 • مرکز رویان
 • کارخانجات تولیدی مواد غذایی
 • شرکت های تولیدی شوینده
 • شرکت های تولیدی لوازم آرایشی و بهداشتی

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی از شرکت دانش پژوهان شیمی به لحاظ مالی و زمان (بخصوص محصولات سیگماآلدریچ) می تواند برای مشتریان این شرکت به صرفه باشد. با خرید از این شرکت دیگر نیاز به صرف زمان چند ماهه برای واردات نیست، همچنین با حذف واسطه ها می توانید علاوه بر اصلی بودن محصولات، خریدی آسان و ارزان داشته باشید. برای استعلام قیمت یا خرید می توانید به دو روش ابتدا اینکه تماس مستقیم با همکاران بخش فروش داشته باشید و یا از طریق واتساپ نام و مشخصات محصول درخواستی خود را ارسال نموده تا در کمترین زمان ممکن پاسخ استعلام خود را دریافت نمایید.

مشخصات فیزیکی اترها در مواد شیمیایی

در دمای اطاق، اترها مایعاتی بی رنگ و دارای بوی خوش هستند. معمولاً اترها دارای چگالی کمتر، انحلال پذیری پایین تر و نقاط جوش کمتری نسبت به الکل ها دارند. آنها نسبتاً غیر فعال می باشند و در نتیجه به عنوان حلال برای چربی ها، روغن ها، موم ها، عطرها، رزین ها، لثه ها مفید هستند. بخارات اترها به عنوان حشره کش ها، میتسیدها و بخارهای خاک استفاده می شود. مواد شیمیایی – اتر (ether)

مشخصات ساختاری

اترها فاقد گروه های هیدروکسیل می باشند. بدون پیوند O-H که یک پیوند به شدت قطبی است، مولکول های اتر نمی توانند با یکدیگر پیوندهای هیدروژنی برقرار نمایند. با این حال، اترها دارای جفت الکترون غیر پیوندی بر روی اتم های اکسیژن خود هستند و می توانند پیوندهای هیدروژن را با مولکول های دیگر (الکل، آمین و غیره) که دارای پیوندهای O_H یا N_H هستند تشکیل دهند. توانایی ایجاد پیوندهای هیدروژن با دیگر ترکیبات موجب می شود که اترها حلال های خوبی برای طیف گسترده ای از ترکیبات آلی و تعداد بسیار زیادی از ترکیبات معدنی باشند. مواد شیمیایی – اتر (ether)

از آنجا که مولکول های اتر نمی توانند در اتصال هیدروژنی با یکدیگر قرار بگیرند، نقاط جوش بسیار کمتری نسبت به الکلها با وزن مولکولی یکسان دارند . به عنوان مثال، نقطه جوش دی اتیل اتر (C4H1OO)، وزن مولکولی ۳۵ ۷۴ درجه سانتی گراد (۹۵ درجه فارنهایت) است . اما نقطه جوش ۱ بوتانول (یا الکل بوتیل الکل ، C4H1OO MW74) است . ۱۱۸ درجه سانتیگراد (۲۴۴ درجه فارنهایت). در واقع ، نقاط جوش اترها به همان میزان آلکانها با وزن های مولکولی مشابه نزدیکتر هستند . نقطه جوش پنتان (C5H12 , 36 درجه سانتیگراد (۹۷ درجه فارنهایت)، نزدیک به نقطه جوش دی اتیل اتر است.

مواد شیمیایی- اتر(ether)

روش نامگذاری اترها

اسامی سطح پایین اترها به سادگی نام دو گروه آلکیل متصل به اکسیژن را می دهند و کلمه اتر را اضافه می کنند. روش فعلی لیست گروه های آلکیل به ترتیب حروف الفبا (T-butyl methyl) است، اما اکثر نام های قدیمی گروه های آلکیل را با توجه به ترتیب اندازه (متیل تی بوتیل اتر) لیست می کنند. اگر فقط یک گروه آلکیل به اسم توصیف شده باشد، این ترکیب شامل دو گروه یکسان است، مانند اتیل اتر برای دی اتیل اتر.

نام های سیستماتیک IUPAC برای اترها از روش پیچیده تری به عنوان نام ریشه استفاده می کنند، با اتم اکسیژن و گروه کوچکتر به عنوان یک جایگزین آلکوکسی. مثال هایی که در بالا ذکر شد عبارتند از: اتیوکسی اتان (دی اتیل اتر)، متیوکسیاتان (متیل اتیل اتر)، ۲-متیوکسی-۲-متیل پروپان (MTBE) و فنوکسی بنزن (دی فنیل اتر). نامگذاری IUPAC برای ترکیبات با گروه های کاربردی اضافی به خوبی کار می کند، به این دلیل که سایر گروه هارا می توان با نام ریشه توصیف نمود.

انواع اترها به لحاظ ساختاری

اترها بسته به گروه هیدروکربنی که به اکسیژن آن متصل است به اترهای نوع اول، دوم و سوم تقسیم می شوند.

یک اتر نوع اول: دی اتیل اتر CH3-CH2-O-CH2-CH3

یک اتر نوع دوم: دی ایزو پروپیل اتر (۲CH-O-CH(CH3)2(CH3

اتر نوع سوم : دی ترسیوبوتیل اتر (۳C-O-C(CH3)3(CH3

روش های تولید اتر

سنتز ویلیامسون:

پرکاربرد ترین روش برای ساخت اترها، سنتز اتر ویلیامسون است که نام آن به افتخار شیمیدان انگلیسی الکساندر ویلیامسون می باشد. این شیمیدان در قرن نوزدهم توانست ابدا کند. از یک آلکاکسید برای حمه به آلکیل هالید استفاده می کند و گروه آلکوکسی OO_R را برای هالید جایگزین می کند. آلکیل هالید باید بدون مانع باشد، یا حذف با تعویض مورد نظر رقابت می کند.

آبزدایی از مولکول

در محیط اسیدی، دو مولکول یک الکل ممکن است فرایند آبزدایی برای تشکیل اتر از دست بدهد. آبزدایی تنها با گروه های آلکیل اولیه و ساده مانند گروه های دی متیل اتر و دی اتیل اتر بازده مفیدی از اتر تولید می کند. از آبزدایی برای تولید دی اتیل اتر بصورت تجاری استفاده می شود. مواد شیمیایی – اتر (ether)

واکنش های اتر

شکاف :

اترها را می توان گفت تا حدودی حلال های خوبی هستند زیرا واکنش چندانی ندارند. با این حال، بیشتر اترها را می توان با اسید هیدروبرومیک برای دادن آلکیل برمیدها یا اسید هیدروودیک برای دادن آلکیل یدیدها استفاده نمود.

اکسیداسیون :

در حضور اکسیژن، اترها به آرامی و به صورت خود به خودی اکسید می شوند تا هیدروپراکسیدها و دی اکسیل پراکسیدها تشکیل شوند. در صورت گرم شدن، امکان دارد این پراکسیدها منفجر شوند. برای جلوگیری از وقوع چنین انفجارها، اترها را باید در مقادیر کمی تهیه کنید، در ظروف محکم نگهداری نمایید و به موقع استفاده شود.

کاربردهای اتر

دی اتیل اتر

دی اتیل اتر یکی از شناخته شده ترین اترها است. اغلب به سادگی به عنوان “اتر” گفته می شود. فرمول دی اتیل اتر C2H5)2O) است. در ابتدا از دی اتیل اتر به عنوان بیهوشی استفاده می شد. در حال حاضر انواع مختلفی از کاربرد کوکائین گرفته تا مایع موتور دیزل دارد.

مشخصات دی اتیل اتر -مواد شیمیایی – اتر (ether)

دی اتیل اتر با بوی خاص آن، که گفته می شود شیرین است، مشخص می شود. بسیار قابل اشتعال است و برای احتراق فقط به مقدار کمی انرژی فعال سازی نیاز دارد. در دمای اطاق، حتی یک رادیاتور داغ یا صفحه داغ می تواند انرژی لازم برای احتراق دی اتیل اتر را تامین کند. به شکل خود جوش تنها در دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد شعله ور می شود، بدون احتراق و شعله آتش می گیرد. مثل تمامی اترها، غیر غطبی یا فقط کمی قطبی محسوب می شود و از نقطه جوش نسبتاً کم ۳۴٫۶ درجه سانتیگراد برخوردار است.

دی اتیل اتر و کوکائین

در اکثر آزمایشگاه ها از دی اتیل اتر به عنوان حلال مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که دی اتیل اتر غیر قطبی است، سایر مواد غیر قطبی مانند آب قابل ردیابی نیست. بنابراین، دی اتیل اتر یک حلال عالی برای چربی ها، مومها، روغنها، عطرها، آلکالوئیدها و لثه ها است. این باعث می شود دی اتیل اتر برای تولید غیر قانونی کوکائین خالص، یک داروی قدرتمند و بسیار اعتیاد آور مورد استفاده قرار گیرد.

کوکائین، که یک ترکیب آلی غیر قطبی است، به سادگی در دی اتیل اتر حل می شود. با این شرایط، ناخالصی های موجود در کوکائین در دی اتیل اتر حل نمی شوند. حل کردن ماده کوکائین در دی اتیل اتر موجب می شود تا تصفیه این ناخالصی ها آسان شود و محلول کوکائین خالص و دی اتیل اتر را پشت سر می گذارد. پس از آن، محلول فراوری می شود تا به شکل نمک هیدروکلراید کوکائین تبدیل شود که مورد استفاده قرار می گیرد. مواد شیمیایی – اتر (ether)

تاثیر کوکائین در بدن انسان

تاثیر این داروی خطرناک در بدن انسان موجب حمله قلبی، سکته مغزی، پارانویا و مرگ می شود. این کار با جلوگیری از دوپامین، انتقال دهنده عصبی که مسئولیت احساس لذت است، از “بازیافت” توسط سلول که در ابتدا آن را آزاد می کند، کار می کند. این کار باعث ایجاد دوپامین می شود و سرخوشی ایجاد می شود که با مصرف کوکائین می تواند انجام شود.

کاربرد دی متیل اتر به عنوان سوخت در مواد شیمیایی – اتر (ether)

دی متیل اتر یکی دیگر از اترهاست که شناخته شده است. فرمول شیمیایی این ماده CH3OCH3 می باشد و ساده ترین اتر است. دی متیل یک هیدروکربن است که دو گروه متیل به یک اکسیژن پیوند دارند. این ترکیب دارای نقطه جوش بسیار کم ۲۳٫۶ درجه سانتیگراد است. دی متیل اتر فرمول تجربی مشابه اتانول C2H6O را به اشتراک می گذارد، اما به دلیل اینکه ساختارهای مختلفی دارند، این ایزومرها دارای خواص بسیار متفاوتی هستند. دی متیل اتر را می توان با استفاده از خوراک های تجاری یا هیدروکربن های فسیلی تشکیل داد. مطالعات نشان می دهند که ایجاد دی متیل اتر از محصولات فرعی صنعت مانند خمیر کاغذ نیز امکان پذیر است. م

دی متیل اتر یک گاز بی رنگ است که کاربردهای مختلفی دارد. در حال حاضر آن را به عنوان پیشران آئروسل، حلال آلی و ماده استخراج استفاده می کنند. همچنین به عنوان سوخت حمل و نقل مورد آزمایش قرار می گیرد زیرا نسبتاً غیر سمی است و نسبت به دیزل از تعداد بیشتری از سیتان استفاده می کند. بالاتر سیتان به این معنی است که دی متیل اتر تمیزتر و کامل تر از سوخت دیزل خواهد بود و موجب بهینه سازی راندمان انرژی برای خودرو می شود. تعداد سیتان دی متیل اتر ۵۵-۵۶ می باشد، در مقایسه با دیزل فسیلی ۴۲-۴۸ و بیودیزل ۵۲-۵۵٫ یکی دیگر از مزایای دی متیل اتر به عنوان منبع سوخت این است که بر خلاف دیزل، ترکیبات گوگرد دار و معطر را آزاد نمی کند. این انتشار برای تنفس و محیط زیست مضر است.

واکنش احتراق دی متیل اتر است:

انرژی + C2H6O + 3O2 > 2CO2 + 3H2O انرژی

در زندگی واقعی، این واکنش غیر ممکن خواهد بود زیرا احتراق کامل فقط نظری است. شرایط ایده آل که تمام ملاک های احتراق برای تکمیل سوختن ضروری است، وجود ندارد. به طور معمول مقدار سوخت اضافی باقی مانده است. این می تواند به دلیل خطای انسانی، اختلاط ناکافی در محفظه احتراق، نبود اکسیژن یا پیوند هیدروژن باشد. با این حال، احتراق دی متیل اتر هنوز هم بسیار کارآمد است. مواد شیمیایی- اتر(ether)

انیسول و طبیعت

انیسولها، که به عنوان متیوکسی بنزنها نیز شناخته می شوند، اترهایی با فرمول شیمیایی CH3OC6H5 می باشند. این ماده یک مایع نسبتاً غیر سمی است که دمای جوش شگفت انگیز آن ۱۵۵ درجه سانتی گراد یا ۳۱۳ درجه فارنهایت است. انیسول ها بوی تند و شیرینی دارند که یادآور گیاه گلدار، انیسون هستند. این موجب می شود آن را برای استفاده در عطر و لوازم آرایشی مناسب کند. همچنین گاهی اوقات در داروهای گیاهی نیز استفاده می اتر (Ether) چیست؟ شود. در طبیعت، انیسول ها در بدن حشرات یافت می شود. سوسک های مادیرا، سوسک های درخت بلوط اروپایی و ملخ های بیابانی از انیسول ها در سیستم های ارتباطی شیمیایی استفاده می کنند.

کاربردهای پلی اتیلن گلیکول

پلی اتیلن گلیکول (به طور خلاصه یک ترکیب آلی با زنجیره بلند و با ساختار شیمیایی C2n + 2H4n + 6On + 2 است. این می تواند در طول های مختلفی وجود داشته باشد از این رو متغیر n در فرمول مولکولی گنجانده شده است. بسته به اندازه زنجیره آن، PEG می تواند به صورت یک مایع روشن، مومی یا جامد مات باشد. زنجیره های کوچک PEG با وزن مولکولی کمتر از ۲۰۰ تمایل دارند که به عنوان شفاف درآیند. در وزن مولکولی ۲۰۰ – ۲۰۰۰، زنجیره PEG یک ماده مومی است.

هر زنجیره ای با وزن مولکولی سنگین تر از ۲۰۰۰ به عنوان جامد مات ظاهر می شود. بر خلاف اکثر اترها، PEG هم در ترکیبات آلی و هم در آب محلول است. از آنجا که پیوند اکسیژن-کربن در گروه اتر قطبی است، گروه های مختلف اتر بر روی PEG قطبیت مولکول کلی را افزایش داده و آن را در سایر ترکیبات قطبی محلول می سازند PEG، غیر سمی و محلول در آب است، اغلب در داروها و مواد افزودنی غذایی استفاده می شود.

کاربردهای PEG

کاربردهای PEG با اندازه زنجیره PEG تغییر می کند. از زنجیره های PEG با مولکول کم می توان به عنوان کرم های پوستی، روان کننده ها، پراکنده کننده ها در خمیر دندان ها، مواد ضخیم کننده و مواد اتصال دهنده در قرص ها و قالب ها استفاده نمود. زنجیره های PEG با مولکول بزرگتر به عنوان مواد بسته بندی مواد غذایی، مواد اتصال دهنده و ضخیم کننده تر برای رنگ ها و در مراحل برای کروماتوگرافی گازی استفاده می شوند.

PEG ها به طور گسترده ای در خمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرند.

بسیاری از این عملکردها به توانایی PEG در اتصال با آب و حلالهای آلی بستگی دارد. به عنوان مثال، در خمیر دندان، PEG آب را به آدامس زانتان متصل می کند، پس بنابراین یکنواختی ترکیب را در سراسر خمیر دندان نگه می دارد PEG، محلول در آب خم نیز نقش مهمی در کاربردهای آن دارد. از این ماده به عنوان ماده رهاسازی قالب و روان کننده برای ایجاد لاستیک های طبیعی و مصنوعی استفاده می شود. به دلیل حلالیت آنها در آب، PEG ها را می توان به راحتی در فرآیندها استفاده نمود.

اتر (ETH) چیست؟

گلیف تصویر گروهی از مردم در حال حیرت از هیبت یک اتر (ETH)

اتریوم یک رمزارز است. این یک پول دیجیتالی کمیاب است که از آن در اینترنت می‌توانید استفاده کنید - همانند بیت‌کوین. اگر تازه با رمزارزها آشنا شده‌اید، در اینجا تفاوت اتریوم با پول مرسوم آمده است.

واقعاً مال شماست

اتر شما را قادر می‌سازد که بانک خود باشید. شما می‌توانید وجوه خود را با کیف‌پول خود به‌عنوان گواهی مالکیت، کنترل کنید - بدون نیاز به اشخاص ثالث.

حفاظت‌شده از طریق رمزنگاری

پول اینترنتی ممکن است جدید باشد، اما از طریق رمزنگاری اثبات‌شده از آن محافظت می‌شود. این از کیف پول، اتریوم و تراکنش‌های شما محافظت می‌کند.

پرداخت‌های همتا‌به‌همتا

شما می‌توانید بدون یک سرویس واسطه مانند بانک، اتر خود را بفرستید. این مشابه دادن وجه نقد حضوری است، با این تفاوت که شما می‌توانید این کار را کاملاً ایمن با هر کسی، هرجایی و هر زمانی انجام دهید.

بدون کنترل متمرکز

اتر نامتمرکز و جهانی است. هیچ بانک یا شرکتی نیست که بتواند تصمیم بر چاپ اتر بیشتر یا تغییر مقررات بگیرد.

باز برای همه

شما برای پذیرش اتر تنها به یک اتصال اینترنت و یک کیف پول نیاز خواهید داشت. نیازی به دسترسی به یک حساب بانکی برای پذیرش پرداخت‌ها نخواهید داشت.

در مقادیر متغیر در دسترس است

ETH قابلیت شکستن تا 18 رقم اعشار را دارد، پس شما مجبور نیستید که کل یک اتر را بخرید. هر دفعه می‌توانید کسری از آن را بخرید - حتی به ناچیزی 0.000000000000000001 اتر، اگر بخواهید.

مایل به خرید اتریوم هستید؟ اشتباه در افتراق بین اتر و اتریوم موضوعی معمول است. اتریوم یک بلاک‌چین است و اتر دارایی بنیادین شبکه اتریوم. احتمالاً آن چیزی که شما به دنبال خریدش هستید اتر است. اطلاعات بیشتر درباره اتریوم .

چه چیزی اتر را منحصر‌به‌فرد می‌کند؟

رمزارزها و توکن‌های بسیاری بر روی اتریوم وجود دارد، اما چیزهایی هستند که فقط اتر می‌تواند انجام دهد.

اتر، اتریوم را تغذیه و امن می‌کند

ETH رگ حیاتی اتریوم است. هنگامی که اتریوم ارسال می‌کنید یا از یک برنامه اتریوم استفاده می‌کنید، برای استفاده از شبکه اتریوم هزینه‌ای به اتر (Ether) چیست؟ اتریوم می‌پردازید. این کارمزد انگیزه‌ای برای تولیدکننده بلوک است تا آنچه را که می‌خواهید انجام دهید پردازش و تأیید کنند.

در حال حاضر، ماینرها مانند محافظان سوابق اتریوم هستند - آنها بررسی می‌کنند و ثابت می‌کنند که هیچ‌کس تقلب نمی‌کند، و برای حق پیشنهاد یک بلوک از تراکنش‌ها کار انجام می‌دهند. ماینرهایی که این کار را انجام می‌دهند نیز با مقادیر اندکی اتریوم تازه صادر شده پاداش دریافت می کنند.

کاری که ماینرها می‌کنند این است که اتریوم را ایمن و عاری از کنترل متمرکز نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، اتر به اتریوم قدرت می‌بخشد .

به زودی، ETH با سهام گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی ETH خود را به اشتراک می‌گذارید، می‌توانید به ایمن‌سازی اتریوم کمک کرده و جوایزی کسب کنید. در این سیستم، تهدید از دست دادن اتریوم مهاجمان را باز می‌دارد. اطلاعات بیشتر درباره سهام‌گذاری

اتریوم چیست؟

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اتریوم، فناوری پشت اتر داشته باشید، معرفی‌نامه ما را بررسی کنید.

اتر سنگ بنای نظام مالی اتریوم است

با عدم رضایت‌مندی از پرداخت‌ها، انجمن اتریوم در حال ساخت یک نظام مالی کامل همتا‌به‌همتا است که برای همه قابل دسترس باشد.

شما می‌توانید از اتر به‌عنوان وثیقه برای تولید توکن‌های رمزارزی کاملاً مجزا روی اتریوم استفاده کنید. علاوه بر این، می‌توانید به قرض دادن، وام گرفتن، وام دادن و بهره گرفتن روی اتر و سایر توکن‌های مبتنی بر اتر مبادرت کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DeFi

DeFi نظام مالی نامتمرکز بنا شده روی اتریوم است. این بررسی اجمالی به شما توضیح می‌دهد که چه می‌توانید کنید.

موارد استفاده از اتر روزانه رشد می‌کند

به‌دلیل قابل‌ برنامه‌نویسی بودن اتریوم، توسعه‌دهندگان می‌توانند از راه‌های بی‌شماری اتر را شکل دهند.

سابقاً در سال 2015، تمام آنچه که می‌توانستید انجام دهید ارسال اتر از یک حساب اتریومی به حسابی دیگر بود. اینجا برخی از کارهایی که امروزه می‌توانید بکنید ذکر شده‌اند.

  – بی‌درنگ به کسی پرداخت کنید یا دریافت وجه کنید. – شما می‌توانید اتر را با سایر توکن‌ها از جمله بیت‌کوین مبادله کنید. – درباره اتر و سایر توکن‌های مبتنی بر اتریوم. – به دنیای رمزارز‌هایی با ارزش پایدار و کم‌نوسان‌تر دسترسی پیدا کنید.

تصویر گلیف ETH با زیبانمایی از گربه‌ها

از کجا اتر دریافت کنیم

شما می‌توانید اتر را از یک صرافی یا کیف‌پول بگیرید اما کشورهای گوناگون، قوانین گوناگونی دارند. سرویس‌هایی که به شما اجازه خواهند داد اتر بخرید را بررسی کنید.

چرا اتر ارزش دارد؟

اتر نزد افراد مختلف به دلایل مختلفی ارزشمند است.

برای کاربران اتریوم، اتر ارزشمند است، چون به شما اجازه پرداخت هزینه تراکنش‌ها را می‌دهد.

سایر افراد آن را یک ذخیره قیمتی دیجیتال می‌دانند چون ساخت اتر جدید با گذر زمان کاهش می‌یابد.

اخیراً، اتر برای کاربران برنامه‌های کاربردی مالی روی اتریوم ارزشمند شده است. چون شما می‌توانید از اتر به‌عنوان وثیقه برای وام رمزارزی یا یک سیستم پرداخت استفاده کنید.

بدون شک، بسیاری آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری می‌بینند، مشابه بیت‌کوین یا سایر رمزارزها.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.