اثر اعداد روند


تابلو پازل هزار تکه منظره کوچه باغ

تحلیل مسیر در معادلات ساختاری

تحلیل مسیر که برای نخستین بار از سوی سوول رایت توسعه یافت گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چندمتغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی است. هدف آن به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعه ای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می شود.

مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می سازد، تبیین می شود. برای تهیه نمودار مسیر، اسامی متغیرها را نوشته و از هر متغیر پیکانی به سوی متغیر دیگری که معتقدیم در آن تاثیر دارد رسم می کنیم. برای درک بهتر مطلب ارجح است بین نمودارهای درونداد و برونداد تمایز قایل شویم. نمودار درونداد از پیش برای کمک به تحلیل رسم می شود و بیانگر پیوندهای علی پیش بینی شده از سوی فرضیه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده است نشان می دهد.

تحلیل مسیر چه کاری می تواند انجام دهد؟

آنچه با اجرای این روش می توان انجام داد، بررسی الگوی روابط بین چندین متغیر است، در حالی که رابطه احتمالی علی میان آنها تایید و رد نمی شود. روشن است که اگر دو یا چند فرضیه علی از پیش تعیین شده را بتوان در یک نمودار مسیر درونداد نمایش داد، اندازه های نسبی ضرایب مسیر در نمودار برونداد ممکن است بیان کند که کدام یک از آنها از طریق داده ها بهتر پشتیبانی می شود.

نخستین گام در تحلیل مسیر، تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیرهای مورد علاقه پژوهشگر را در بر می گیرد. مدل ساختاری شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی ممکن بین متغیرها را توصیف می کند. در این فرآیند ابتدا یک سلسله مراتب علی مطرح می شود که درآن برخی متغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد، اما به طور قطع نمی تواند معلول آنها باشد. به بیان دیگر، ترتیب متغیرها به گونه ای است که متغیری که در مرتبه بالاتر این سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغیر مرتبه پایین تر از آن باشد، اما بعید است متغیر پایین تر علت متغیر مرتبه بالاتر از آن باشد.

تجزیه همبستگی های مشاهده شده

یکی از مزایای عمده تحلیل مسیر آن است که پژوهشگر را قادر می سازد که آثار مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر را بر متغیر دیگر اندازه گرفته و مقدار آنها را با هم مقایسه کند. از مزایای دیگر تحلیل مسیر آن است که ما را قادر می سازد همبستگی بین دو متغیر را به صورت مجموع مسیرهای ساده و مرکب تجزیه کنیم، برخی از این مسیرها به گونه اساسی اثر غیرمستقیم بر معنا دارند و برخی دیگر احتمالا فاقد این ویژگی هستند. تجزیه همبستگی را می توان به روش های مختلف انجام داد. یک روش مبتنی بر شکل کاهش یافته معادله ساختاری است که در آن متغیر وابسته فقط بر حسب متغیرهای برونزا بیان می شود. روش دیگر آن است که از معادله تحلیل مسیر است، که متاسفانه کاربرد آن نیز در تجزیه همبستگی ها پیچیده است.

تجزیه همبستگی از این جهت مهم است که هم اطلاعاتی درباره فرآیندهای علی به دست می دهد، و هم از طریق آن می توان مناسبت و کفایت مدل را وقتی برخی پیوندها در ابتدا حذف شده باشند، مورد آزمون قرار داد. اگر مدل درست تدوین شده باشد، مقدار همبستگی تجربی بین دو متغیر باید برابر با مجموع مسیرهای ساده و مرکبی باشد که آن دو متغیر را با هم مرتبط می سازد. اگر این تساوی برقرار نباشد نشانه آن است که مدل احتمالا به گونه نامناسبی تدوین شده است، و در نتیجه نیاز به تجدید نظر دارد، اگر در مدل هیچ اتصالی حذف نشده باشد، تجزیه همبستگی نمی تواند به عنوان آزمون آن مدل به کار رود، زیرا رابطه بین همبستگی تجربی و مجموع مسیرهای ساده و مرکب در چنین موقعیتی یک نوع اتحاد ریاضی است.

تحلیل مسیر برای تجزیه همبستگی

تحلیل مسیر را می توان برای تجزیه همبستگی به صورت ۴ مولفه به کار برد:

آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم، آثار تحلیل نشده و آثار کاذب.

مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم در یک متغیر به خصوص، معرف اثر کلی، و مجموع آثار کاذب و تحلیل نشده بیانگر اثر غیر علی است. تبیین اثر مستقیم یک متغیر ساده است، زیرا در اثر اعداد روند واقع همان ضریب مسیر است.

آثار غیر مستقیم به این دلیل به وجود می آید که یک متغیر می تواند به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند.

ممکن است آثار غیرمستقیم بسیاری وجود داشته باشد که تعداد آنها بستگی به تعداد متغیرهای میانجی دارد.

وقتی دو متغیر معلول متغیر سوم باشند که قبلا در زنجیره ظاهر شده است، همبستگی بین دو متغیر هم منعکس کننده رابطه علی بین آنها و هم منعکس کننده اثر کاذب متغیر سوم است. سرانجام، آثار تحلیل نشده ناشی از عامل های برونزای همبسته با یکدیگر است. اثرکلی، برحسب تعریف، مجموع دو نوع تعیین کننده یعنی اثر مستقیم و غیر مستقیم است.

محدودیت های تحلیل مسیر

روش تحلیل مسیر به این دلیل محبوبیت یافته است که برآورد نقش نسبی متغیرها را در یک شبکه علی امکان پذیر، و پژوهشگر را ناگزیر می سازد ساختار علی زیربنای متغیرها را آشکار نماید. اما دارای این محدودیت است که نمی تواند ساختار علی زیربنایی را تایید کند؛ یعنی بیان می کند که نقش نسبی متغیرها بر یکدیگر چیست، اما ساختار علی مورد نظر را محقق نمی سازد. چون علت باید قبل از معلول باشد،‌ ترتیب زمانی وقوع متغیرها در تهیه نمودار مسیر باید محقق باشد. برای اطلاعات درباره ترتیب احتمالی متغیرها در دنیای واقعی ناگزیر هستیم به مفاهیم نظری و شعور عادی خود متکی باشیم. گاه مفاهیم ترتیب زمانی متغیرها ناقص و برقراری نمودار مسیر گمراه کننده خواهد بود. هرچند تحلیل مسیر مطالب بسیار مهمی عرضه می کند، اما محدودیت ها بالقوه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از این محدودیت به شرح زیر است:

تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیت ها نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید. اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد.

تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون، یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد نشان داد، در باشد.

تحلیل مسیر در مرحله اکتشافی کاربرد اندکی دارد. این روش را نمی توانیم در موقعیت هایی که حلقه بازخورد در فرضیه ها گنجانده شده است، به کار ببریم.

در نمودار مسیر، همه روابط باید از طریق رگرسیون چندمتغیری آزمون پذیر باشند.

همه متغیرهای مداخله گر باید در تحلیل رگسیون چند متغیری به عنوان متغیرهای وابسته عمل کنند. بنابراین همه آنها باید دارای مقیاسی فاصله ای باشند. اندازه های طبقه ای یا ترتیبی ( رتبه ای) تحلیل مسیر را ناممکن می سازد.

سفارش مدل سازی معادلات ساختاری و از جمله انجام تحلیل مسیر پذیرفته می شود.

بازسازی پوست در طول خواب شبانه

اگر می خواهید پوستی سالم و جوان داشته باشید، ضروری است که به طور مداوم از آن (مخصوصا در مورد پوست صورت) مراقبت کنید. همچنین، پوست شما بزرگترین عضو بدن و اولین خط دفاع بدن شما در برابر رادیکال های آزاد و آلودگی های بیرونی می باشد.
زمانی که شما خواب هستید، مکانیزم های طبیعی بدن شما به منظور بهبود آسیب هایی که پوست شما در طول روز از آفتاب، باد، آلودگی هوا و سموم می بیند، وارد عمل می شوند. بنابراین منطقی است که به این روند بازسازی پوست در طول خواب شبانه، با یک کرم شب بسیار خوب کمک کنیم.

اما حقیقت این است که ۹۹ درصد از کرم های شب بیش از آنکه مفید باشند مضر هستند. آنها در حقیقت مانع روند بازسازی نرمال پوست شما در طول شب می شوند. قرار دادن یک لایه کرم ضخیم و سنگین روی صورتتان در شب به معنای واقعی کلمه، پوست شما را خفه می کند و مانع تنفس و رسیدن اکسیژن به پوست شما می شود و در نتیجه موجب اختلال در روند طبیعی متابولیسم و حذف مواد مضر از منافذ پوست می شود.

بدتر از همه، بسیاری از کرم های جوانسازی به علت داشتن مواد شیمیایی مضر در اثر استفاده مداوم، پوست شما را نازک تر، خشک تر و بیشتر مستعد چین و چروک و پیری می کند.

با ادامه خواندن این مقاله یاد می گیرید چگونه می توانید باعث جوانتر و سالم تر شدن پوستتان در شب شوید. همچنین به شما می گویم چگونه از اتلاف پولتان پیشگیری کنید.

بازسازی پوست

پوست شما در خواب بازسازی پوست می شود.

هنگامی که شب می خوابید بدن شما شروع به بازسازی خود می کند.در زمان خواب، سطح هورمون کورتیزول پایین آمده و در مقابل سطح هورمون رشد بالا می رود که باعث ترمیم سلول ها و بافت های بدن می شود. هورمون رشد به جوانسازی بدن کمک می کند و منجر به تولید کلاژن می شود. کلاژن پوست شما را جوان و سالم نگه می دارد.

با افزایش سن، تولید هورمون رشد به طور معنی داری کاهش می یابد و تحقیقات بالینی نشان می دهد که این کاهش یکی از عوامل اولیه مؤثر در روند پیری است و استفاده از هورمون رشد مصنوعی نیز شما را در معرض خطر عوارض جانبی بسیار جدی قرار می دهد.
بهترین راه برای به حداکثر رساندن اثر هورمون رشد، خواب شبانه به اندازه کافی است که منجر به بازسازی پوست می شود.
با توجه به اینکه کرم های ضد چروک زیادی وجود دارد اما بیشتر آنچه آنها قول می دهند، فقط تبلیغات است. یعنی نه تنها این محصولات بی اثر هستند بلکه بسیاری از آنها کاملا خطرناک هستند.

مشکل بیشتر کرم های شب

اگر شما هنگام خواب از مرطوب کننده استفاده می کنید کار صحیحی است. اما استفاده از کرمهای نامناسب آسیب شدید و غیر قابل بازگشتی به پوست شما می زند.

استفاده منظم از کرم شبانه نامناسب می تواند پوست را از جذب اکسیژن در طول شب محروم کند و مانع از بازسازی پوست، سم زدایی و حفظ رطوبت پوست شود.

روغن هایی که معمولا در کرم های سنگین به کار می رود، عموما باعث کاهش فعالیت غدد چربی پوست می شود و منجر به خشک شدن پوست می گردد و در نتیجه با گذشت زمان، عملکرد طبیعی پوست مختل می شود.

هنگامی که شما برای اولین بار از کرم شب استفاده می کنید، ممکن است اثرات قابل ملاحظه ای را تجربه کنید. ولی به زودی این نتایج متوقف شده و مواد موجود در این کرم ها، در واقع پوست شما را نازک می کند و حتی به ایجاد آسیب هایی مثل خشکی، چروک و لک های پوستی ناشی از اشعه ماوراء بنفش کمک می کنند.

بسیاری از کرم های شب که ادعا می شود حاوی مواد طبیعی هستند مانند یک کوکتل حاوی مواد شیمیایی سمی هستند که علاوه بر سرعت بخشیدن به پیری پوست، از طریق جریان خون جذب می شوند و منجر به آسیب به سایر قسمت های بدن می شوند.
مهمترین ماده ای که در محصولات و مواد آرایشی به عنوان نگهدارنده استفاده می شود پارابن است که به دلیل ساختار شبه استروژنی آن موجب اختلال هورمونی و سرطان های غدد درون ریز ودستگاه تولید مثل می شود. همچنین فتالات، از دیگر مواد شیمیایی آسیب زا برای هورمون ها است که اغلب در محصولات بهداشتی زیر نام مواد تشکیل دهنده مانند عطر پنهان می شود. فرمالدهید، یکی دیگر از نگهدارنده ها است که معمولا در محصولات مراقبت از پوست یافت می شود و منجر به التهاب و سرطان پوست می شود.
رواج مصرف یک محصول دلیل بر کیفیت و اطمینان به آن نیست و حتما باید قبل از خرید، مواد تشکیل دهنده آن را چک کنید. خبر خوب این است که پیشرفت های اخیر ثابت کرده است که استفاده از مواد طبیعی مفید برای پوست، امکان جوان سازی طبیعی پوست شما را بدون استفاده از کرم های گران قیمت حاوی مواد شیمیایی و مضر افزایش می دهد.

بازسازی پوست

رازهایی برای جوان ماندن پوست

۱- شب ها زود بخوابید.

برای به حداکثر رساندن اثر هورمون رشد در جوانسازی، شب ها قبل از ساعت ۱۱ بخوابید. تحقیقات نشان داده است که بازسازی سلول های پوست تقریبا در شب دو برابر است و بیشترین بازسازی از ساعت ۱۱ شب تا ۴ صبح می باشد. در این زمان، هورمون رشد در خون افزایش یافته و آسیب های سلولی را ترمیم و سلول های تولید کننده کلاژن را تقویت می کند که منجر به حفظ کشسانی و طراوت پوست می شود.

۲- پوست خود را با آنتی اکسیدان ها تغذیه کنید و از مصرف مواد مضر بپرهیزید.

زمانی که شما خواب هستید، پوست شما بیشترین جذب را از موادی که روی پوست می زنید – چه آنتی اکسیدان ها و چه مواد شیمیایی سمی- دارد. بنابراین شما باید به شدت در مورد موادی که هنگام خواب به پوست خود می زنید دقت داشته باشید.
تحقیقات بالینی نشان می دهد که دو نوع از آنتی اکسیدان های معروف وجود دارد که در هنگام خواب باعث ترمیم و جوان سازی پوست شما می شود.
الف. اسکوالان یک آنتی اکسیدان ضروری برای پوست شما است. با افزایش سن، سطح این آنتی اکسیدان قوی و طبیعی کاهش می یابد. این آنتی اکسیدان، می تواند تأثیر شگفت انگیزی بر پوست داشته باشد و سبب افزایش رطوبت پوست شود و ظاهر پوست را جوان می کند. اسکوالان از آسیب های اشعه ماوراء بنفش و ایجاد لکه های ناشی از پیری جلوگیری و محافظ طبیعی پوست در برابر عفونت است. اما از اسکوالان مشتق شده از منبع گیاهی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که آلودگی های سمی ندارد.
ب. ثابت شده ویتامین C به عنوان یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها، برای مراقبت شبانه از پوست است. ویتامین C دارای توانایی منحصر به فرد برای نفوذ به پوست شما برای مبارزه با رادیکال های آزاد و تولید کلاژن در سطح سلولی عمیق دارد.

۳- پوست خود را مرطوب نگه دارید.

در حالی که شما در خواب هستید، بدن شما رطوبت را از دست می دهد. بیشتر رطوبت از طریق پوست شما، در یک فرایند تبخیری که به معنی از دست دادن آب از بین می رود.
حتی اگر شما روزانه ۸-۱۰ لیوان آب بنوشید در صورتی که سلول های شما نتواند به اندازه کافی آب جذب کند پوست شما ممکن است خشک و چروکیده شود.
تحقیقات پیشرفته اخیر نشان داده است که مزیت شگفت انگیز دیگر اسکوالان این است که می تواند باعث حفظ رطوبت پوست شود. یک مطالعه دو سو کور نشان داد که استفاده از اسکوالان روی پوست در شب به طور قابل توجهی مانع از خروج آب از پوست شده و در نتیجه باعث کاهش چین و چروک پوست و بهبود کشسانی و صاف بودن پوست می شود.
یک بررسی نشان داد استفاده از اسکوالان به مدت ۷ روز، نتایج چشمگیر و قابل ملاحظه ای در بازسازی پوست داشت و در پایان مطالعه ای چهار هفته ای، شرکت کنندگانی که از اسکوالان استفاده می کردند، پوستشان نرم و جوانتر شده بود.

۴- اجازه دهید پوست شما نفس بکشد!

لطفا از کرم شب سنگین با پایه روغنی استفاده نکنید! همانطور که قبلا ذکر شد، اکثر کرم های شب، روند طبیعی بازسازی پوست شما را مختل می کند و مانع از روند بازسازی طبیعی، سم زدایی و آبرسانی پوست می شود.
همچنین هنگامی شما از کرم شب سنگین استفاده کنید در روند طبیعی غدد سباسه اختلال ایجاد شده و در نهایت پوست شما توانایی تنظیم سطح رطوبت خود را از دست می دهد و در طول زمان خشک، کدر و ملتهب می شود.

برای مطالعه انواع مراقبت های پوست به سایت www.doctorsoheila.ir مراجعه کنید.

برای اطلاع از بروزترین مطالب علمی در حوزه پوست، مو و زیبایی در سایت کلینیک یاس با ما همراه شوید.

۸ نکته جالب راجع به بیهوشی

بیهوشی عمومی، ترکیبی از داروها می‌باشد که شما را قبل از جراحی یا سایر رویه‌های پزشکی، در وضعیت خواب مانند قرار می‌دهد.

شما تحت بیهوشی عمومی هیچ دردی را حس نمی‌کنید، زیرا کاملا بیهوش هستید. بیهوشی عمومی معمولا از ترکیبی از داروهای وریدی و گازهای استنشاقی (هوش‌بری) استفاده می‌کند.

بیهوشی عمومی چیزی بیش از به خواب رفتن است، اگرچه ممکن است همان حس به خواب رفتن را داشته باشید. اما، مغز بیهوش شده، هیچ پاسخی به سیگنال‌های درد نمی‌دهد و واکنشی ندارد.

یک پزشک متخصص بیهوشی، دکتری است که در زمینه هوش‌بری تخصص دارد. زمانی که تحت بیهوشی هستید، متخصص بیهوشی کارکرد حیاتی بدن شما را کنترل کرده و تنفس شما را کنترل می‌کند.

۱. چرا بیهوشی انجام می‌شود؟

متخصص بیهوشی و پرستار هوش‌بری، همراه با پزشک شما بهترین گزینه را برای شما و بر اساس نوع جراحی که در پیش رو دارید، سلامتی کلی و ترجیحات شخصی شما، توصیه می‌کند. برای برخی رویه‌های پزشکی، تیم شما ممکن است بیهوشی عمومی را پیشنهاد دهد. این‌ها شامل عملیات پزشکی هستند که ممکن است:

 • زیاد طول بکشد
 • منجر به از دست دادن خون زیادی شود
 • شما را در معرض محیط سرد قرار دهد
 • روی تنفس شما اثر بگذارد (بویژه جراحی سینه یا بالاتنه)

سایر گونه‌های بیهوشی، نظیر تسکین نوری همراه با بی‌حسی موضعی (برای مواضع کوچک) یا بی‌حسی منطقه‌ای (برای بخش بزرگ‌تری از بدن)، ممکن است برای عملیات جراحی سنگین‌تر مناسب نباشد.

۲. خطرات بیهوشی

بیهوشی عمومی در حالت کلی ایمن است؛ اکثر افراد، حتی آن‌هایی که بیماری‌های جزئی دارند، قادر هستند بیهوشی عمومی را بدون مشکلات جدی تحمل کنند.

در واقع، ریسک عوارض جانبی شما بجای نوع بیهوشی، بیشتر به نوع جراحی که متحمل می‌شوید و همچین سلامت فیزیکی کلی بدن شما مربوط است.

خطرات بیهوشی

افراد مسن، یا آن‌هایی که مشکلات پزکی جدی دارند، بویژه افرادی که عملیات پزشکی طولانی مدتی را متحمل می‌شوند، ممکن است در معرض ریسک بالای سرگیجه قبل از عمل، ذات الریه، اثر اعداد روند یا حتی شکته و حمله قلبی قرار بگیرند. شزایط خاصی که می‌تواند ریسک عوارض را در طی عمل جراحی برای شما بیشتر کند، عبارتند از:

 • سیگار کشیدن
 • وقفه تنفسی انسدادی
 • چاقی بالا
 • دیابت
 • سکته
 • سایر مشکلات پزشکی مربوط به قلب، شش‌ها یا کلیه شما
 • داروهایی نظیر آسپرین، که می تواند خونریزی را افزایش دهد.
 • حساسیت‌های دارویی
 • سابقه حساسیت به ماده بیهوشی

این خطرات عموما مربوط به خود جراحی است، نه بیهوشی.

فوری مشاوره بگیرید

۳. آگاهی در طی بیهوشی

تخمین‌های صورت گرفته اعداد مختلفی را نشان می‌دهند، اما تقریبا از هر ۱ یا ۲ نفر در ۱۰۰۰ نفر، ممکن است در طی بیهوشی عمومی تا حدی هوشیار باشند و آنچه را که آگاهی حین عمل ناخودآگاه نامیده می‌شود، تجربه کنند، اما این اتفاق می‌تواند رخ دهد.

بدلیل شل‌کننده‌های عضلاتی که قبل از جراحی به بیمار داده می‌شود، افراد قادر به حرکت یا صحبت نیستند تا دکتر بتواند بداند که آن‌ها بیدار هستند یا درد را تجربه می‌کنند. این مسئله ممکن است برای برخی بیماران مشکلات روانی طولانی مدتی شبیه به اختلال استرس بعد از حادثه ایجاد کند.

آگاهی در طی بیهوشی

آگاهی در طی بیهوشی

این پدیده بسیار نادری است و ایجاد ارتباط واضح با آن بسیار دشوار است. برخی عواملی که ممکن است در این پدیده دخیل باشند، عبارتند از:

 • جراحی اضطراری
 • زایمان به طریق سزارین
 • افسردگی
 • استفاده از برخی داروها
 • مشکلات قلبی یا ریوی
 • استفاده روزانه از الکل
 • استفاده از دزهای پایین ماده هوش‌بری در طی جراحی
 • خطاهای متخصص بیهوشی، نظیر عدم نظارت بر بیمار یا نسنجیدن مقدار ماده بیهوشی در سیستم بیمار در طول عملیات پزشکی

۴. آمادگی برای بیهوشی

بیهوشی عمومی ماهیچه‌های دستگاه گوارش و مسیر هوایی شما را که عبور غذا و اسید را از معده به شش‌ها بازمی‌دارد، شل می‌کند. همواره به دستورات پزشک درباره پرهیز از خوردن غذا و نوشیدنی قبل از جراحی توجه کنید.

پرهیز از هر گونه غذا و آشامیدنی که ۶ ساعت قبل از جراحی آغاز می‌شود، الزامی است. ممکن است قادر باشید تا مایعات را تا چند ساعت قبل از بیهوشی مصرف کنید.

دکتر شما ممکن است به شما بگوید که در طی این مدت، برخی داروهایی را که همیشه مصرف می‌کنید با مقدار اندکی آب مصرف کنید. داروهای خود را با پزشک خود در میان بگذارید.

آمادگی برای بیهوشی

آمادگی برای بیهوشی

ممکن است نیاز داشته باشید تا از برخی دارو‌ها نظیر آسپرین و برخی داروهای رقیق‌کننده خون بدون نسخه، برای حداقل یک هفته قبل از جراحی، پرهیز نمایید. این داروها ممکن است عوارضی را در طی جراحی ایجاد کنند.

برخی ویتامین‌ها و داروهای گیاهی نظیر جینسنگ، سیر، جینکو بیلوبا، مخمر سنت جان، کاوا و سایر موارد، ممکن است در طی جراحی عوارض ایجاد کنند. قبل از جراحی، نوع مکملی را که مصرف می‌کنید، با دکتر خود در میان بگذارید.

اگر دیابت دارید، هر گونه تغییراتی را که در طی دوره ممنوعیت خوردن و آشامیدن در داروهای خود ایجاد کرده‌اید، با پزشک خود در میان بگذارید. در صبح روزی که قرار است تحت جراحی قرار بگیرید، داروی دیابت خود را مصرف نکنید. اگر انسولین مصرف می‌کنید، ممکن است پزشک شما دز کم آن را توصیه نماید.

اگر آپنه خواب دارید، آن را با پزشک خود در میان بگذارید. متخصص بیهوشی نیاز خواهد داشت تا تنفس شما را بعد از جراحی و در طی آن بطور دقیق و مرتب بررسی نماید.

وقت دکتر داخلی بگیرید

۵. چه انتظاری می‌توانید داشته باشید؟

قبل از جراحی

قبل از اینکه تحت عمل جراحی قرار بگیرید، متخصص بیهوشی با شما صحبت خواهد کرد و ممکن است سوالاتی را درباره موارد زیر از شما بپرسد:

 • تاریخچه سلامتی شما
 • داروهایی که برای شما تجویز شده است، داروهایی که بدون نسخه مصرف می‌کنید، و مکمل‌های گیاهی
 • آلرژی‌ها
 • تجربه قبلی شما از بیهوشی

این سوالات به متخصص بیهوشی کمک می‌کند تا بی‌خطرترین داروی بیهوشی را برای شما انتخاب کند.

در طی جراحی

متخصص بیهوشی معمولا داروی بیهوشی را از طریق رگ به بدن شما تزریق می‌کند. گاهی ممکن است گاز بیهوشی از طریق یک ماسک و تنفس آن به بدن شما برسد. بچه‌ها ممکن است بیهوشی با ماسک را ترجیح دهند.

بعد از اینکه به خواب رفتید، متخصص بیهوشی ممکن است لوله‌ای را وارد دهان شما کرده و آن را تا نای شما به داخل هدایت کند. این لوله اطمینان حاصل می‌کند که شما اکسیژن کافی دریافت کرده و ریه‌های شما را از خون یا سایر مایعات محافظت می‌کند. قبل از اینکه پزشک‌ها لوله را وارد کنند، داروی شل کننده عضلات به شما داده می‌شود تا عضلات خود را در ناحیه نای خود شل کنید.

پزشک شما ممکن است از گزینه‌های دیگری استفاده کند، مثل ماسک مسیر هوایی حنجره، تا به کنترل تنفس شما در طی جراحی کمک کند.

یکی از اعضای تیم بیهوشی در زمانی که بیهوش هستید، شما را بطور مستمر کنترل می کند. او دارو، تنفس، دما، مایعات و فشار خون شما را هر زمان که نیاز باشد، تنظیم می‌کند. هر مشکلی که در طی جراحی رخ دهد، با داروهای مازاد، مایعات و گاهی تزریق خون جبران می‌گردد.

بعد از جراحی

زمانی که جراحی به پایان می‌رسد، متخصص بیهوشی دارو‌ها را وارونه می‌کند تا شما را بیدار کند. شما آرام آرام در اتاق جراحی یا اتاق احیاء بیدار می‌شوید. زمانی که بیدار می‌شوید احتمالا احساس مستی و کمی سرگیجه خواهید داشت. ممکن است عوارض نادری نظیر موارد زیر را تجربه کنید:

 • حالت تهوع
 • استفراغ
 • خشکی دهان
 • سوزش گلو
 • درد عضلانی
 • خارش
 • لرزه
 • خواب‌آلودگی
 • کوفتگی خفیف

ممکن است سایر عوارض جانبی، نظیر درد را بعد از به هوش اثر اعداد روند آمدن تجربه کنید. تیم بیهوشی از شما درباره درد و سایر اثرات جانبی سوال خواهند کرد. اثرات جانبی به شرایط فردی شما و نوع جراحی بستگی دارد. پزشک شما ممکن است بعد از جراحی داروهایی را جهت کاهش درد برای شما تجویز نماید.

۶. اثرات بیهوشی

اگر تحت عمل جراحی قرار گرفته باشید، احتمالا نوعی بیهوشی را جهت جلوگیری از احساس درد در طی عمل دریافت خواهید کرد. در حالی که بیهوشی خطری ندارد، اما ممکن است عوارضی را هم در حین عمل جراحی و هم بعد از آن به همراه داشته باشد. بسیاری از اثرات بیهوشی جزئی بوده و موقتی می‌باشد، اگرچه برخی اثرات جانبی جدی‌تری نیز وجود دارد که باید از آن‌ها آگاه بوده و از قبل آماده باشیم.

۷. چطور می‌توانید اثرات جانبی ریسک خود را کاهش دهید؟

مهم‌ترین کاری که می‌توانید انجام دهید تا از اثرات جانبی جلوگیری کنید، اطمینان حضور پزشک متخصص بیهوشی در فرآیند درمان شما می‌باشد. پزشک متخصص بیهوشی پزشکی است که در بیهوشی، مدیریت درد و داروی مراقبت های ویژه تخصص دارد.

قبل از جراحی، متخصص بیهوشی خود را ملاقات کنید تا درباره تاریخچه پزشکی خود، عادات سلامتی و سبک زندگی با وی سخن بگویید. این اطلاعات به پزشک کمک خواهد کرد تا بداند که چطور ممکن است به بیهوشی عکس‌العمل نشان داده و گام‌هایی را برای کاهش ریسک اثرات جانبی در شما بردارد. این ملاقات برای پرسیدن سوالات خود و یادگیری، زمان مناسبی است.

۸. انواع بی‌هوشی‌ و اثرات جانبی آن‌ها

چهار نوع اصلی بیهوشی وجود دارد که در طی عمل‌های جراحی و مداخلات پظشکی از آن‌ها استفاده می‌شود، و ریسک‌های بالقوه برای هر کدام متفاوت است. انواع بیهوشی‌ها عبارتند از:

بیهوشی عمومی:

بیهوشی عمومی سبب می‌شود تا هشیاری خود را از دست بدهید. این نوع بیهوشی در عین حال که ایمن است، اما به احتمال زیاد سبب اثرات جانبی نیز می‌گردد. اگر بیهوشی عمومی در پیش رو داشته باشید، یک متخصص بیهوشی باید شما را در طی عملیات پزشکی و بعد از آن نظارت و کنترل کند و هر نوع اثرات جانبی را بیان کند و مراقب اثرات جانبی خطرناک باشد.

بیهوشی عمومی

اثرات جانبی بیهوشی عمومی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • حالت تهوع و استفراغ: یک اثر جانبی متداول که ممکن است در چند ساعت یا چند روز اول بعد از جراحی رخ دهد و می‌تواند بوسیله تعدادی از عوامل، نظیر دارو، حرکت کردن، و نوع جراحی آغاز گردد.
 • سوزش گلو: لوله‌ای که در گلوی شما قرار داده می‌شود تا به تنفس شما در زمان بیهوشی کمک کند، می تواند سبب سوزش گلوی شما شود که بعدها برطرف می‌گردد.
 • گیجی بعد از عمل: گیجی بعد از بدست آوردن هشیاری بعد از عمل متداول است، اما برای برخی افراد (بخصوص افراد مسن) گیجی می‌تواند به مدت یک هفته گاه و بی گاه رخ دهد. ممکن است احساس پریشانی و مشکل در به خاطر آوردن یا تمرکز داشته باشید.این حالت در صورتی که به مدت چند روز در بیمارستان بستری باشید، بدتر می‌شود، زیرا در محیط ناآشنایی قرار دارید. همراه داشتن یک شخص صمیمی و انجام دادن برخی موارد دیگر می‌تواند کمک کننده باشد: عینک و سمعک (در صورت داشتن) خود را بعد از جراحی استفاده کنید و مطمئن باشید که عکس خانوادگی، اشیا آشنا و یک ساعت را در اتاق خود داشته باشید.
 • درد عضلانی: داروهایی که برای شل کردن عضلات شما استفاده می‌شود تا لوله تنفسی به راحتی وارد دهان و گلوی شما شود، می‌تواند ایجاد درد کند.
 • خارش: این اثر جانبی متداول مواد مخدر است، نوعی مسکن درد که همراه با بیهوشی عمومی استفاده می‌شود.
 • احساس سرما و لرزش (هیپوترمی): این مورد در حدود نیمی از بیماران در زمانی که هشیاری خود را بعد از جراحی بدست می‌آورند رخ می‌دهد و ممکن است مربوط به دمای بدن باشد.

مشاورۀ آنلاین با دکتر داخلی مورد نظرتان را رزرو کنید

به صفحه مشاورۀ آنلاین داخلی بروید و زمان مشاوره دلخواهتان را (تصویری، صوتی و متنی) آنلاین رزرو کنید. رزرو مشاورۀ داخلی

بندرت، بیهوشی عمومی می‌تواند سبب مشکلات جدی‌تری شود، که شامل موارد زیر است:

 • گیجی بعد از جراحی یا عدم کارکرد شناختی:
  در برخی موارد، گیجی و از دست دادن حافظه می‌تواند بیش از چند ساعت یا چند روز طول بکشد. حالتی بنام اختلال شناختی بعد از عمل می‌تواند در برخی بیماران سبب مشکلات حافظه و یادگیری بلند مدت شود. این حالت در بیماران مسن و کسانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی هستند، بخصوص آن‌هایی که اختلال قلبی مادرزادی، پارکینسون یا آلزایمر دارند، متداول‌تر است. بیمارانی که قبلا سابقه سکته داشتند، بیشتر در معرض این حالت قرار دارند. در صورتی که چنین حالاتی داشته باشید، مهم است که آن را با متخصص بیهوشی در میان بگذارید.
 • هیپوترمی بدخیم:
  برخی افراد این واکنش جدی و به شدت کشنده را نسبت به ماده بیهوشی دارند، که می‌تواند در طی جراحی، سبب تب و انقباض عضلات شود. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده شما سابقه گرمازدگی دارید یا از هیپوترمی بدخیم در طی جراحی قبل رنج برده‌اید، به متخصص بیهوشی اطلاع دهید.

بیهوشی کنترل شده است یا تسکین وریدی

برای برخی عملیات پزشکی، ممکن است داروهایی را دریافت کنید که شما را خواب‌آلود می‌کند یا مانع احساس درد در شما می‌شود. سطوح مختلفی از آرام‌بخش وجود دارد (برخی بیماران خواب‌آلود می‌شوند، اما بیدار هستند و می‌توانند صحبت کنند؛ برخی دیگر به خواب می‌روند و جراحی را به خاطر نمی‌آورند).

اثرات جانبی بالقوه آرام‌بخش اگرچه کمتر از بیهوشی عمومی است اما شامل سردرد، حالت تهوع و خواب‌آلودگی می‌باشد. چون سطوح آرام‌بخشی متفاوت است، مهم است تا در طی جراحی تحت نظارت باشید و مطمئن باشید که هیچ مشکلی را تجربه نخواهید کرد.

 • سردرد: در صورتی که مقداری مایع نخاعی در زمان تزریق ماده بی‌حسی به نخاع، مثلا در بی‌حسی اپیدورال یا نخاعی برای زایمان به بیرون تراوش کند، این مورد می‌تواند در چند روز پس از جراحی رخ دهد.
 • درد مختصر کمر: درد و سوزش می‌تواند در محل تزریق وجود داشته باشد.
 • مشکل در ادرار کردن: اگر از کمر به پایین بی‌حس شده باشید، ممکن است بعد از جراحی، برای مدتی در ادرار کردن دچار مشکل شوید.
 • هماتوم: خونریزی زیرجلدی می‌تواند در زمان تزریق رخ دهد.

عوارض جدی‌تر می تواند شامل موارد زیر باشد:

پنوموتوراکس: زمانی که ماده بی‌حسی نزدیک به شش‌ها تزریق می‌شود، ممکن است سوزن وارد شش‌ شود. این حالت می‌تواند سبب منقبض شدن شش شود و نیاز باشد تا برای برطرف کردن آن لوله‌ای وارد شش شود.

آسیب عصبی: اگرچه بسیار نادر است، اما آسیب عصبی می‌تواند سبب درد موقت یا دائمی گردد.

بیهوشی موضعی

این نوع بیهوشی دارای حداقل اثرات جانبی است، و هر نوع اثر جانبی که رخ می‌دهد، معمولا بسیار ناچیز است. بیهوشی موضعی که بی‌حسی نیز نامیده می‌شود، معمولا یک نوع تزریق یک باره است که تنها بخشی از بدن شما را بی‌حس می‌کند، بخشی که در آن قسمت عملیات پزشکی نظیر بافت‌برداری انجام می‌شود.

بیهوشی موضعی

ممکن است در محل تزریق حس خارش یا سوزش داشته باشید. اگر قبلا چنین حسی را نسبت به بی‌هوشی موضعی داشته باشید، مطمئن باشید تا به پزشک خود اطلاع دهید. ممکن است ماده بی‌حسی دیگری برای مقابله با اثرات جانبی به شما تزریق شود.

آموزش تصویری چیدن پازل هزار تکه در خانه

آموزش تصویری چیدن پازل هزار تکه در خانه

پازل خارجی 1000 تکه D-Toys بانویی با قاقم اثر لئوناردو داوینچی

پازل خارجی ۱۰۰۰ تکه D-Toys بانویی با قاقم اثر لئوناردو داوینچی

پازل ۱۰۰۰ تکه ترنم طرح کوچه باغ کد:۳۵۵

پازل ۱۰۰۰ تکه ترنم طرح کوچه باغ کد:۳۵۵

پازل هزار تکه طرح ترکیب بندی ۲ - مطالعه اثر واسیلی کاندینسکی

پازل هزار تکه طرح ترکیب بندی ۲ – مطالعه اثر واسیلی کاندینسکی

فضای مناسبی برای چیدن پازل ها پیدا نمایید:

برای شروع به کار چیدن پازل بهتر است که ابتدا یک سطح صاف و بدون هیچ فرورفتگی و برآمدگی انتخاب نمایید تا پازل ها در کنار هم و در یک سطح چیده شوند. اگر سطح ما صاف نباشد، پازل ها به خوبی در کنار هم قرار نمیگیرند و پیدا کردن قطعه های نزدیک به هم دشوار می شود. من برای این کار از یک شیشه میز پذیرایی استفاده نمودم. شما هم میتوانید پازل ها را بر روی میز نهارخوری یا میزی که سطح همواری دارد، بچینید. البته بهتر است در جایی بچینید که حداقل تا مدت چیدن پازل ها که ممکن است چندین روز یا هفته طول بکشد، نیاز به جابجایی نگیرید، چرا که پازل های ساخته نشده را نمیتوان جابجا کرد و در محل رفت و آمد هم نباشد تا دچار مشکل نشوید و پازل های چیده شده به هم نریزد.
همچنین فضای مورد نیاز برای چیدن پازل ها را در نظر بگیرید تا بعدا به مشکلی برنخورید. برای اینکار بهتر است که سایز پازل چیده شده را از روی جعبه آن خوانده و با یک متر پیش بینی فضای موردنیاز را بنمایید.
همانطور که در شکل زیر مشاهده مینمایید من تکه های پازل ۱۰۰۰ تکه خود را بر روی شیشه میز ریخته ام و تخمین فضای موردنیاز را هم زده ام، چون بعد از شروع چیدن پازل، اگر فضا کم باشد اثر اعداد روند دیگر نمی توانیم به راحتی پازل چسب نخورده را انتقال دهیم و پازل ها به هم می ریزد.

دسته بندی و جداسازی قطعات پازل:

وقتی تکه های یک پازل ۱۰۰۰ تکه یا ۵۰۰ تکه را در روی زمین میریزید – خصوصا اگر تغییر رنگ در تکه های پازل ها خیلی مشهود نباشد – تکه ها بسیار شبیه به هم هستند و تشخیص اینکه کدام تکه مربوط به کجای پازل می باشد، بسیار سخت است.
بهتر است که در ابتدای کار اثر اعداد روند قطعات شبیه به هم از لحا‌ظ رنگ و یا مثلا شاخصه های دیگری مثل خطوط مشابه شاخه های درخت و … از هم جدا شوند تا پیدا کردن آنها راحت تر شود. به طور مثال رنگ آبی آسمان و رودخانه و یا رنگ سبز درختان قابل تشخیص است که به جداسازی تکه های پازل شما کمک می نماید.

حاشیه و کناره پازل را پیدا نمایید:

در ابتدای کار باید پازل های گوشه و کناره تصویر را که یک سمت صاف دارند را پیدا کرده و از روی نقشه پازل و رنگ تکه های پازل، محل موردنظر قرارگیری آن را حدس بزنید و یک دسته بندی از لحاظ رنگ و نقشه انجام داده و پازل های گوشه تصویر را از هم تفکیک نمایید. این کار راحت ترین کار در مراحل ساخت پازل است و قطعات به راحتی قابل شناسایی هستند.
شکل زیر تصویر ایجاد شده از به هم پیوستن گوشه های پازل در کنار هم را نشان می دهد.

بعد از این مرحله برای انتخاب تکه های پازل موردنیاز خود محتاج تمرکز و دقت بالاتری هستیم. تکه های پازل بسیار شبیه هم هستند و به راحتی قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی محل قرارگیری درست قطعه های پازل بهتر است که ابتدا قطعه هایی که رنگ متضادی در آنها به چشم می خورد را پیدا کنید و بعد از روی نقشه پازل حدس بزنید که این قطعه مربوط به کدام قسمت شکل شما می باشد.
قطعه هایی که تنوع رنگ در آنها مشهود است، کمک کننده می باشد. همچنین اگر مثلا خطی در روی پازل مشاهده می کنید، برای شناسایی مثلا شاخه های درخت یا خطوط موجود در پازل، می تواند به شما کمک نماید.
در زیر شکل های ساخت پازل، مرحله به مرحله قرار داده شده است تا به شما برای ایده چینش کمک نماید. اگر در هنگام ساخت پازل ها خسته شدید و تکه پازل موردنظر را نیافتید، اصلا ناامید نشوید بلکه آن قسمت را رها کرده و به قسمت دیگری بروید تا احساس سردرگمی و خستگی بیشتر نکنید.

تابلوهای پازل آماده و چیده شده ما را هم در اینجا مشاهده فرمایید.

تابلو پازل چیده شده منظره ساحل و دریا

تابلو پازل چیده شده منظره ساحل و دریا

تابلو پازل چیده شده منظره جنگل و اسب

تابلو پازل چیده شده منظره جنگل و اسب

تابلو پازل هزار تکه منظره کوچه باغ

تابلو پازل هزار تکه منظره کوچه باغ

به دلیل اینکه چیدن پازل ها وقت گیر است و تمرکز زیادی می طلبد، ممکن است این مسئله باعث گردن درد و کمر درد شدیدی در شما شود. بنابراین در هنگام چیدن پازل ها حدود هر ۱۵ دقیقه سعی کنید که بلند شوید و قدم بزنید و ورزش های گردن و کمر را اگر میتوانید در فاصله های زمانی انجام دهید تا مشکلی برایتان ایجاد نشود.

پازل کودک و نوجوان ۱۵۰ تکه مرد عنکبوتی

پازل کودک و نوجوان ۱۵۰ تکه مرد عنکبوتی

هدیه کودک پازل ۳۰۰ تکه هلو کیتی Hello Kitty

هدیه کودک پازل ۳۰۰ تکه هلو کیتی Hello Kitty

پازل ۳۰۰ تکه بن تن بازی فکری کودکان نوجوانان

پازل ۳۰۰ تکه بن تن بازی فکری کودکان نوجوانان

روش های چسب زدن به پازل:

پس از اتمام کار چیدن پازل ها حال نوبت چسب زدن تکه های پازل و تبدیل کردن آن به تابلو می باشد که مرحله بسیار مهم و حساسی است.
برای چسب زدن تکه های پازل دو روش چسب کاری را میتوان استفاده کرد.
اولین روش بدین صورت است که ابتدا یک مقوا یا کاغذ بزرگ به اندازه سایز پازلی که قرار است ساخته شود، تهیه کنید و سپس چسب کاغذی دوسویه ای بخرید و بر روی سطح کاغد بچسبانید و سپس شروع به چیدن پازل ها نمایید و هر قطعه پازلی که یافتید کاغذ چسب را جدا کرده و پازل را بر روی چسب بچسبانید . ولی مشکلی که هست این می باشد که این نوع چسب زدن نیازمند این است که شما بدانید هر قطعه کجاست و یک موقع قطعه را در جای اشتباهی نگذارید تا مجبور به کندن و جابجایی قطعه ها نشوید.
به دلیل اینکه پیدا کردن قطعات و جایابی دقیق ممکن نیست و تکه های پازل به وفور باید جابجا شوند، این روش توصیه نمی شود.
دومین روش که ما در اینجا استفاده کرده ایم بدینصورت است که ابتدا پازل ها را در روی سطح صاف می چینیم و پس از اتمام کار از چسب رزین هنری استفاده می کنیم. این چسب ها بدینصورت عمل می کنند که پس از زدن چسب بر روی کار، چسب خشک شده و فاصله های بین تکه ها را پر میکند و سپس شفاف می شود و اثری از خود بر جای نمی گذارند.
برای این کار از چسب شفاف پانتر که مخصوص کارهای هنری، چوب و … است استفاده نموده ایم.

برای خرید چسب پازل اینجا را کلیک کنید.

رزین هنری چسب پازل 60 گرمی

حال برای شروع مرحله چسب کاری ابتدا یک چسب شفاف هنری و یک ابر تهیه فرمایید. ابر را میتوان بر روی یک چوب بستنی قرار داد تا کار با آن برایتان راحت باشد.
ابتدا سطح پازل را با ابر تمیز مینماییم تا هر نوع گرد و غبار و یا موهای ریخته شده بر روی پازل جمع شود. این کار را با حوصله انجام دهید و سعی کنید که همه ی سطح پازل ها را با ابر تمیز کنید تا کار بهتر شود.
پس از اتمام کار نوبت به چسب کاری میرسد. برای این کار از یک قسمت پازل شروع کرده و به صورت ستونی چسب را بر روی سطح بریزید و سپس با ابری که تمیز شده است، سطح را از چسب بپوشانید. بعد از ریختن چسب بر روی حداکثر دو ستون، قبل از اینکه چسب ها خشک شود، با ابرخود چسب را پخش کنید و دوباره این کار را تا انتهای کار ادامه دهید.
سپس بگذارید تا چسب ها کامل خشک و شفاف شوند. در ابتدای چسب کاری، چسب ها شفاف نیستند ولی نگران نباشید با خشک شدن چسب، شفاف خواهند شد و اثری از چسب نخواهد ماند.
در آخر با حرکت دادن پازل، قسمت هایی که به خوبی نچسبیده اند و تکان میخورند را شناسایی کنید و با ریختن چسب بر روی درزهای موجود در اطراف تکه ها، فاصله ها را پر کنید تا کاملا به همدیگر بچسبند.
این کار ممکن است که چند روز طول بکشد. فقط مواظب باشید تا آلودگی و مو در زیر چسب ها نماند و سطح تمیز باشد.
همچنین در حین کار مواظب باشید تا سطح پازل ها صاف باشد و قطعات پازل از همدیگر بالاتر و یا پایین تر نباشند تا خوب به نظر آید.

برای خرید پازل های ایرانی و خارجی و چسب پازل به شماره ۰۹۳۶۱۵۸۲۳۷۳ در واتساپ پیام دهید.

تابلوهای پازل و پازل های موجود ما را هم در اینجا مشاهده فرمایید.

این مطلب را هم مشاهده فرمایید: سنگ ماه تولدتان چیست؟

این مطلب را هم مشاهده فرمایید: عکس محصولات خریداری شده توسط دوستان و مشتریان عزیز آرت آذین

این مطلب را هم مشاهده فرمایید: انواع نظم دهنده و ارگانایزر

لغو پاسخ

من‌پازلو روی یه شیشه چیدم
۱۰۰۰ تیکس
حالا برای قاب گرفتن اگه این چسبو بزنم میتونم از رو شیشه برش دارم یا میچسبه به شیشه؟؟

سلام و عرض ادب
این چسب هنری شفاف است و اثر اعداد روند از روی کار ریخته میشه تا قطعات پازل را به هم وصل کنه؛ در هنگام ریختن چسب، باید مواظب باشید که از کناره ها و لبه های اطراف پازل به بیرون سرازیر نشه.
در وسط کار هم بیشتر مابین قطعات را به هم وصل میکنه و اگر پازلتون کامل به هم چسبیده باشه و کیفیت خوبی داشته باشه، فکر نکنم خیلی به زیر پازل نفوذ کنه.

سلام ،من کارم چیدمان انواع پازل هاست،هر کسی اگر پازلی داره که چیدنش براش دشوار هست لطفا در واتساپ با شماره ۰۹۹۳۳۹۰۰۷۳۹عکس و تعداد و شرکت تولیدکننده پازل رو برام بفرستید ،تا هماهنگیهای لازم را انجام دهم،با تشکر

یه پازل 1000تکه دارم یه ساله مونده خخ.. کسی حل میکنه؟

سلام ممنون از آموزش زیباتون. اگه همکار می پذیرید من تمایل به همکاری برای چیدن پازل دارم چون علاقه زیادی به این کار دارم. یه سوال داشتم این چسب شفاف فقط برای یک پازل استفاده می شود یا میتونیم چند پازل را چسب بزنیم؟

سلام متشکرم از لطف شما
این چسب شفاف هنری صد گرمی معمولا برای یک پازل 1000 تکه مناسب است.

فرمت اعداد در ویندوز 10 – اعداد فارسی، حذف اعشار و…

تغییر فرمت اعداد در ویندوز 10 با ویندوز های دیگه فرقی نداره فقط ممکنه برای کاربرای آماتور پیدا کردن این قسمت یکم سخت باشه چون ویندوز 10 به لحاظ ظاهری یکم با ویندوزهای قبلی مخصوصا ویندوز 10 فرق داره. توصیه میکنم حتما این پست رو تا آخر بخونید مخصوصا اگر تو محل کارتون مثل فروشگاه ، رستوران یا کارگاه مجبورید از سیستم های حسابداری یا مدیریت مشتری استفاده کنید! چون موقع کار با نرم افزار های حسابداری فروشگاهی یا نرم افزار های مدیریت رستوران ممکنه با فرمت اعداد مشکل پیدا کنید. مثلا ممکنه تو فاکتورها اعشار اعداد درج بشه که وااااااقعا رو مخه! چون مشتری ایرانی با تبدیل ریال به تومن مشکل داره حالا شما فک کن به جای 10,000 ریال عدد 10,000.00 نمایش داده بشه ? مطمئن باشید آخرش دعوا میشه 😀

فرمت اعداد یا Number Format اصلا یعنی چی؟!

واژه فُرمت format در زبان انگلیسی به معنی «قالب» هست که در علم کامپیوتر (مخصوصا نرم افزار) خیییییلی استفاده میشه! منظور از فرمت اعداد یا همون قالب اعداد ، در واقع همون روش نوشتن این اعداده. برای مثال ما در خط پارسی برای جدا کردن اعشار از عدد صحیح از علامت / استفاده میکنیم مثلا 8/5 یعنی هشت و پنج دهم یا هشت و نیم. اما تو انگلیسی از نقطه استفاده میکنن 8.5 که میشه همون هشت و نیم یا هشت و پنج دهم. هر کشوری سیستم نوشتاری مخصوص خودشو داره و به همین دلیل هر کسی با توجه به قوانین و شرایط منطقه ای که زندگی میکنه باید فرمت اعداد ویندوز رو تنظیم کنه. اگر این تنظیمات انجام نشه ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که بعدا دردسر ساز بشن. من چنتا از مهم ترین مشکلاتی که ممکنه واسه ما ایرانی ها پیش بیاد رو خدمت تون عرض میکنم.

مشکلات مربوط به فرمت اعداد در ویندوز 10

شاید کاربرای خانگی خیلی با مشکلات مربوط به فرمت اعداد مواجه نشن چون معمولا کاربرای خانگی یا معمولی کار خاصی با ویندوز انجام نمیدن. اما کاربران فروشگاه ها و رستوران ها یا کارگاه ها بارها با این مشکلات مواجه شدن. اصلا هر کسی که با نرم افزار های حسابداری یا مدیریت مشتری سر و کار داشته باشه کم و بیش از اینجور مشکلات براش پیش میاد مثلا من دو مورد مهم رو خدمت تون عرض میکنتم:

■ درج اعشار

آموزش زبان انگلیسی - ابراهیم درویش

تو فاکتور ها باید عدد دقیق درج بشه چون پول ایران انقدر ضعیفه که اصلا کار به اعشار نمیکشه! 😀 مثلا شما یه پیتزا میخرید میشه 30 تومن تموم شد و رفت! دیگه خورده نداره. اما ویندوز به طور پیش فرض اعشار اعداد رو هم درج میکنه و چون ویندوز به طور پیش فرض از نقطه برای جدا سازی عدد صحیح و اعشار استفاده میکنه، مشتری سردرگم میشه. صندوق دار هم سرش شلوغه و نمیتونه این موضوع رو به همه توضیح بده!

■ استاندارد اعداد یا همون شکل ظاهری اعداد

یکی دیگه از مهم ترین مشکلات اینه که ویندوز به طور پیش فرض اعداد رو با خط لاتین (انگلیسی) نمایش میده و این مسئله یکم رو مخ مشتری های ایرانیه. یا بعضی وقتا اصلا به لحاظ قانونی اعداد باید فارسی نوشته بشن.

خوشبختانه ویندوز 10 برای تغییر فرمت اعداد امکانات زیادی رو در اختیار کاربر میذاره که در این پست میخوام مهم ترین اونا رو بهتون توضیح بدم.

ورود به قسمت نظیمات مربوط به فرمت اعداد در ویندوز 10

برای ورود به قسمت تنظیمات فرمت اعداد فقط کافیه مراحل زیر رو برید :

■ از قسمت راست نوار وظیفه (تسک بار task bar) روی قسمت انتخاب زبان کلیک کنید.

■ یه کادر کوچولو باز میشه، روی گزینه Language preferences کلیک کنید.

گزینه Language preferences در تسک بار ویندوز 10

گزینه Language preferences در تسک بار ویندوز 10

■ خب همونطور که میبینید پنجره Region & Languages باز میشه. برید پایین همین صفحه و از قسمت Related settings روی گزینه Additional date, time, & regional settings کلیک کنید.

پنجره Region & Language در ویندوز 10

پنجره Region & Language در ویندوز 10

■ حالا پنجره Clock, language, and region باز شده. در این صفحه از قسمت Region گزینه Change date, time, or number formats کلیک کنید.

پنجره Clock, language, and region در ویندوز 10

پنجره Clock, language, and region در ویندوز 10

■حالا از قسمت پایین همین پنجره روی گزینه Additional settings کلیک کنید.

پنجره تنظیمات Region در ویندوز 10

پنجره تنظیمات Region در ویندوز 10

در این پنجره در تب اول یعنی Numbers چنتا گزینه وجود داره که من تک تک اینا رو توضیح میدم:

تنظیمات مربوط به فرمت اعداد در ویندوز 10

تنظیمات مربوط به فرمت اعداد در ویندوز 10

نماد اعشار یا Decimal symbol

نماد اعشار رو که دیگه همه تون میدونید چیه. همون نمادیه که قسمت صحیح یک عدد رو از اعشارش جدا میکنه. ما تو فارسی / میذاریم اما تو انگلیسی نقطه میذارن. اگر میخواید اعشار رو حذف کنید این گزینه رو بی خیال شید برید سراغ بعدی.

حذف اعشار اعداد از طریق No. of digits after decimal

روش حذف اعشار اعداد در ویندوز 10

روش حذف اعشار اعداد در ویندوز 10

معمولا تعداد ارقام اعشار روی 2 تنظیم میشه اما اگر میخواید کلا اعشار اعداد رو حذف کنید این گزینه رو روی 0 تنظیم کنید. اگر این گزینه روی صفر تنظیم بشه دیگه قسمت اعشار درج نمیشه.

نماد گروه بندی اعداد Digit grouping symbol

ما تو فارسی از کاما برای جدا کردن اعداد استفاده میکنیم مثلا هزار و دویست رو اینجوری مینویسیم 1,200 که به طور پیش فرض همین کاما برای اعداد در نظر گرفته میشه. منم توصیه میکنم بذارید رو همین گزینه بمونه.

روش گروه بندی اعداد Digit grouping

به طور پیش فرض اعداد به صورت 3 تا 3 تا از سمت راست گروه بندی میشن مثلا عدد بیست و سه میلیون اینجوری نوشته میشه 23,000,000 اما اگر میخواید فرمت گروه بندی اعداد رو تغییر بدین میتونید از گزینه دیگه ای استفاده کنید.

نماد علامت منفی Negative sign symbol

من نمیدونم چرا اینجا همچین گزینه ای هست چون من هیچوقت ندیدم برای اعداد منفی از نمادی به غیر از – استفاده کنن. این قسمت فقط همین یه گزینه رو هم داره. 😀

فرمت اعداد منفی Negative number format

در این قسمت میتونید فرمت اعداد منفی رو تغییر بدین. مثلا میتونید تعیین کنید که علامت – پشت عدد باشه یا جلوش.

نمایش صفر قبل از اعشار Display leading zero

بعضی وقتا لازمه که صفر اعداد اعشاری نمایش داده بشه. شما از طریق این گزینه میتونید تعیین کنید که این صفر نمایش داده بشه یا نه.

سیستم اندازه گیری Measurement system

به طور کلی 2 تا سیستم اندازه گیری در دنیا وجود داره :

■ سیستم اندازه گیری متریک Metric system

در این سیستم از واحد هایی مثل متر، گرم و… استفاده میشه.

■ سیستم اندازه گیری Imperial system

در این سیستم از واحد هایی مثل فوت، اینچ، پوند و… استفاده میشه.

در بیشتر کشور های دنیا (ازجمله ایران) از سیستم متریک استفاده میکنن اما در امریکا از سیستم Imperial system یا US measurement system استفاده میشه.

اگر حوصله حساب کردن اندازه ها رو ندارید میتونید این گزینه رو روی Metric تنظیم کنید.

ارقام اساندارد Standard digits

در این قسمت میتونید تعیین کنید که شکل اعداد رو تعیین کنید. اعداد فارسی با اعداد انگلیسی فرق دارن. اعداد فارسی حتی با اعداد عربی هم فرق دارن. در فهرست استاندارها گزینه اول انگلیسی و گزینه دوم عربیه! پس حواس تون باشه گزینه دوم رو انتخاب نکنید چون اعداد 4 و 6 این استاندارد با فارسی فرق داره. فارسی باید گزینه 6 ام باشه.

استفاده از اعداد فارسی در ویندوز 10

استفاده از اعداد فارسی در ویندوز 10

استفاده از اعداد بومی Use native digits

به این گزینه کاری نداشته باشید. به بذارید رو حالت never باشه.

خب دوستان من همه نکات مهمی که در مورد فرمت اعداد در ویندوز 10 باید بدونید رو خدمت تون عرض کردم. اگر پست مفیده حتما لینکش رو برای دوستان تون هم بفرستین.

حتما مطالب زیر رو هم بخونید

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در ورد - آموزش تصویری

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی یکی از اون چیزاییه که خیلی از کاربران برنامه ورد Word باهاش درگیرن مخصوصا دانشجو ها. اگر دقت کرده باشید وقتی توی برنامه مایکروسافت ورد عددی رو تایپ میکنید اون عدد رو با خط انگلیسی مینویسه حتی اگر زبان کیبرد تون رو روی فارسی تنظیم…

تنظیم ساعت و تاریخ کامپیوتر در ویندوز 10 - آموزش تصویری

پیدا کردن تنظیمات ساعت و تاریخ در ویندوز 10 واسه بعضی از کاربران ممکنه سخت باشه چون جای خیلی از تنظیمات تغییر کرده . به همین دلیل در این پست کوتاه میخوام روش تنظیم ساعت و تاریخ در ویندوز 10 رو خدمت تون توضیح بدم . این آموزش بر اساس…

تغییر برنامه های پیش فرض در ویندوز 10 - آموزش تصویری

در ویندوز 10 گزینه ای وجود داره با عنوان The Default Apps setting که برای تغییر برنامه های پیش فرض در ویندوز 10 می تونید از تنظیمات این بخش استفاده کنید . هر کسی به یه سری برنامه ها عادت کرده ؛ مثلا خیلی ها مرورگر گوگل کروم رو به مرورگر اج…

اعداد انگلیسی از 1 تا 100 ، آموزش خواندن اعداد به انگلیسی

اعداد انگلیسی از 1 تا 100 یکی از مهم ترین چیزاییه که در ابتدای دوره آموزش زبان انگلیسی باید یاد بگیرید ! اصلا هر زبونی رو که میخواید یا بگیرید بهتره بعد از یادگیری حروف الفبای ، شمارش اعداد به اون زبون رو هم یاد بگیرید به دلیل اینکه اعداد…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.